HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo nr. d1-738 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, projekto ekspertizė“ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. D1-1120

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“:

1.1. papildau 101 punktu:

101. projektas turi atitikti Statybos įstatymo [5.1] 27 straipsnio 151 dalies nuostatas.“;

1.2. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Projektas komplektuojamas ir įforminamas [5.34] nustatyta tvarka. Antraštiniame lape pateikiama [5.34] išvardinta informacija apie statinio projektą (jo dalį) ir nurodoma statinio kategorija.

Keičiant statinio (jo dalies) naudojimo paskirtį [5.23], antraštiniame lape nurodomas esamos ir būsimos (projektuojamos) statinio (jo dalies) naudojimo paskirties pavadinimas. Keičiant statinio kategoriją, nurodoma esama ir būsima statinio kategorija.

Projekto dalių antraštinių lapų, tekstinių ir grafinių dokumentų pagrindinių įrašų lentelių [5.34] formose nurodoma: statytojo (fizinio asmens) vardo ir pavardės pirmosios raidės; juridinio asmens – pavadinimas.“;

1.3. pakeičiu 62.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.1. fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą;“;

1.4. pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Projektuotojas, atlikęs 65 punkte nurodytus veiksmus, gavęs 651 punkte nurodytus dokumentus (kai jie privalomi [5.161]), prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams, kompiuterinę laikmeną su patikslintų (jei tikslinti) projektinių pasiūlymų, protokolo, (protokolų) ir jo (jų) priedų, 651 punkte nurodytų dokumentų įrašais (kai jie gauti), pateikia tiesiogiai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, arba prašymą su šiame punkte išvardintais dokumentais pateikia per IS „Infostatyba“, jei 60 punkte nurodytas prašymas teiktas per šią  sistemą.

Jeigu 651 punkte nurodyti subjektai per nustatytus terminus nepateikė išvados ar rekomendacijos (išskyrus, kai pateikiamas motyvuotas atsisakymas pateikti išvadą ar rekomendaciją), projektuotojas turi teisę 651.1 papunktyje nurodytu atveju, praėjus 14 darbo dienų, 651.2 papunktyje nurodytu atveju – 24 darbo dienoms nuo prašymo pateikimo, kompiuterinę laikmeną su patikslintų (jei tikslinti) projektinių pasiūlymų, protokolo (protokolų) ir jo (jų) priedų įrašais, su prašymu pritarti projektiniams pasiūlymams pateikti tiesiogiai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas [5.161], arba prašymą su šiame punkte išvardintais dokumentais pateikti pasinaudojant IS „Infostatyba“, jei 60 punkte nurodytas prašymas buvo teiktas per šią informacinę sistemą. Kai 651 punkte nurodyti subjektai per nustatytus terminus nepateikė išvados ar rekomendacijos ar motyvuoto sprendimo neišduoti išvados ar rekomendacijos, kitą dieną, suėjus terminui šių dokumentų išdavimui, laikoma, kad jie pritarė pateiktiems projektiniams pasiūlymams.   

Kai prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams pateikiamas per IS „Infostatyba“, šios informacinės sistemos viešinamoje skiltyje paskelbtuose prieduose (protokolo (protokolų) ir jo (jų) priedų įrašuose) fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gimimo vieta), vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu [5.162] nenurodomi. IS „Infostatyba“ viešinamoje skiltyje nurodoma fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas. Priedai su asmens duomenimis paskelbiami IS „Infostatyba“ neviešinamoje skiltyje. Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba“.“;  

1.5. pakeičiu 8 priedo 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6. priedai (projekto vadovo parašu patvirtintos be asmens duomenų dokumentų kopijos), išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 3–17 punktuose nurodytus dokumentus:

5.6.1. techninė užduotis, statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai;

5.6.2. teritorijų planavimo dokumento aiškinamasis raštas; teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys arba ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento pagrindinio brėžinio su pažymėta statybos vieta; teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (kai reikia);

5.6.3. prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai [5.1];

5.6.4. statinio laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų (statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju) atliktų tyrimų ataskaitos; statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita ir (ar) (ypatingųjų statinių projektuose) Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą, kopija;

5.6.5. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pritarimas projektiniams pasiūlymams (kai juos privaloma viešinti [5.1]); projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarta, (kai privaloma);

5.6.6. pavojaus analizės ir vertinimo ataskaita, parengta vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (OL 2013 L 121, p. 8) (jeigu pavojaus analizę ir vertinimą būtina atlikti) arba dokumentus, kad pavojaus analizės ir vertinimo atlikti neprivaloma; 

5.6.7. statytojo ar jo įgalioto atstovo parengta laisvos formos pažyma, kurioje nurodyta paskelbtoji įstaiga, atsakinga už Europos Bendrijos patikros procedūrų atlikimą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka [5.40] (jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo nustatyta tvarka Europos Bendrijos patikra privaloma);

5.6.8. kompiuterinė laikmena, kurioje 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje įrašyti projektuojamų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kontūrų charakteringi taškai (shp arba dwg formatu), sudarantys statinio kontūro poligoną (-us) ir (arba) liniją (-as), ir (arba) tašką (-us). Ši rinkmena pavadinama „GIS brėžinys“;

5.6.9. projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal techninio projekto sudedamąsias dalis.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras,

laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                       Žygimantas Vaičiūnas