HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 20 d. Nr. D1-143

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Aplinkos ministerija turi teisę siūlyti kitokias, nei žuvų išteklių tyrimus atlikusio asmens rekomenduojamos, limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, taip pat nustatyti reikalavimus žvejybos ploto naudotojui arba siūlyti patvirtintų limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pakeitimus.“

2. Pripažįstu netekusiu galios12 punktą.

3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Su žvejybos ploto naudotoju suderintos limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos patvirtinamos aplinkos viceministro kvalifikuotu elektroniniu parašu ir paskelbiamos Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.“

4. Pakeičiu 13.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2.2.  teisės aktų nustatyta tvarka panaikinus leidimą naudoti žvejybos plotą vandens telkinyje, kuriame organizuojama limituota žvejyba arba pasibaigus leidimo naudoti žvejybos plotą galiojimui;“.

5. Papildau 13.2.4 papunkčiu:

13.2.4. kai Žvejybos ploto naudotojas nesutinka su Aplinkos ministerijos siūlomais patvirtintų limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pakeitimais arba nepateikia Aplinkos ministerijai nuomonės apie siūlomas keisti limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas per 30 darbų dienų nuo jų pateikimo dienos.“

6. Pakeičiu 133 punktą ir jį išdėstau taip:

133. Aplinkos ministerija 13.2.1, 13.2.3 ir 13.2.4 papunkčiuose numatytais atvejais informuoja žvejybos ploto naudotoją, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrą apie tai, kad limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos panaikintos. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi šią informaciją, panaikina ALIS to vandens telkinio limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas. 13.2.2 papunktyje numatytu atveju Aplinkos apsaugos agentūra panaikina ALIS limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, informuoja apie tai Žvejybos ploto naudotoją, Aplinkos ministeriją ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.“

7. Pakeičiu 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Vandens telkinių, kuriuose organizuojama limituota lašišų ir šlakių žvejyba, sąrašai ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų). Nuo gruodžio 28 d. iki balandžio 30 d., praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką), lašišas ir šlakius žvejoti draudžiama. Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d., praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką), žvejoti 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose draudžiama. Nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. žvejoti leidžiama paleidžiant visas sugautas lašišas ir šlakius.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės 1 dienai į vieną iš 1 ar 2 lentelėje išvardintų upių ruožų. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį, ne mažesnius kaip 65 cm. Žvejo mėgėjo kortelę privaloma turėti žvejybos vietoje. Sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 10 minučių turi būti pateikta ataskaita per ALIS nurodant sugautos žuvies rūšį, lytį, kiekį ir dydį, žvejojusio asmens vardą, pavardę, žvejo mėgėjo kortelės numerį, arba SMS žinute trumpuoju numeriu 1769 nurodant „ALIS“, žvejo mėgėjo kortelės numerį, rūšies kodą (lašišai – LAS, šlakiui – SLA) ir sugautų žuvų kiekį, pvz., „ALIS 1999987 LAS1“. Pateikus ataskaitą per ALIS arba SMS žinute, žvejo mėgėjo kortelės galiojimas panaikinamas. Draudžiama išvykti iš žvejybos vietos, nustatytais atvejais ir tvarka nepateikus ataskaitos per ALIS arba SMS žinute.

Jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta ne per ALIS, sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis ir per 5 dienas el. paštu info@am.lt pateikta ataskaita nurodant žuvies rūšį, lytį, kiekį, dydį ir žvejybos vietą.

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės, gali vykdyti lašišų ir šlakių žvejybą paleidžiant žuvis, o nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose turi teisę žvejoti tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės, išskyrus Nemuną ir Nerį žemiau Jonavos J. Ralio gatvės tilto, kur asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių, gali žvejoti laikydamiesi Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Žvejybos laikas, vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

1 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo gruodžio 28 d. iki balandžio 30 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki Vilkijos perkėlos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

100

10.

Siesartis (upė)

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

11.

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

12.

Venta

nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

13.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

14.

Širvinta (Šventosios intakas)

visa upė

100

15.

Musė (Neries intakas)

visa upė

100

16.

Virinta

visa upė

100

 

2 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Neris

nuo žiočių iki Karaliaus Mindaugo tilto ir

nuo Žirmūnų tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

neribojamas

2.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje KavarskasKurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

neribojamas

3.

Siesartis (upė)

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

150

4.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

300

5.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

300

6.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

7.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

8.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

300

9.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

10.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

300

11.

Venta

Nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

Pastaba: draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 ir 6 prieduose nurodytose upių vietose.

 

3 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

150

2.

Vilnia

nuo žiočių iki Kenos žiočių

150

Pastaba: Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos ir Žeimenoje nuo žiočių iki Lakajos žiočių privaloma paleisti visus sugautus kiršlius, marguosius upėtakius, lašišas ir šlakius. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos draudžiama žvejoti natūralios kilmės masalais ir naudojant daugiau kaip vieną vienšakį kabliuką.“

 

8. Pakeičiu 1 priedo 5 punkto lentelę, einančią po tryliktosios pastraipos, ir ją išdėstau taip:

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Akmena

Trakų

268,7

 

2.

Alaušas

Utenos

1071,8

3.

Asveja

Molėtų

Švenčionių

982,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

4.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

910,8

5.

Drūkšiai

Ignalinos

Zarasų

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

6.

Galuonis

Molėtų

297,5

 

7.

Skaistis

Trakų

282,0

 

8.

Vištytis

Vilkaviškio

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

9.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

“

 

9. Pakeičiu 1 priedo 6 punkto lentelę, einančią po penktąją pastraipa, ir ją išdėstau taip:

 

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniai.

Visi vandens telkiniai, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, Kniaupo įlanką ir Rusnaitės upę nuo žiočių iki 200 m aukščiau žiočių.

neribojamas

10. Pakeičiu 1 priedo 9 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 3 karpius. Asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių, – turėdami žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamos žvejybos teisę, gali žvejoti tik paleisdami atgal į vandens telkinį visus sugautus karpius.“

11. Papildau 1 priedą 10 punktu:

10. Intensyviai veisiamų lydekų ir sterkų limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Žvejoti leidžiama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų reikalavimų.

Draudžiama masalui naudoti žuvelę ar jos gabalėlį.

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 lydeką, ne mažesnę kaip 65 cm ir ne didesnę kaip 90 cm, ir 1 sterką, ne mažesnį kaip 60 cm ir ne didesnį kaip 80 cm. Asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių, – turėdami žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamos žvejybos teisę, gali žvejoti tik paleisdami atgal į vandens telkinį visas sugautas lydekas ir sterkus.

Viena žvejo mėgėjo kortelė suteikia teisę žvejoti visuose išvardintuose vandens telkiniuose. Žvejo mėgėjo kortelių kiekis neribojamas.

Žvejybos vietos:

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Papildoma informacija

1.

Auslas

Zarasų r.

152,4

Intensyviai veisiamos lydekos

2.

Didžiulis

Trakų r.

192,4

Intensyviai veisiamos lydekos ir sterkai

3.

Gudelių ež.

Alytaus r.

118,8

Intensyviai veisiamos lydekos

4.

Kertuojai

Molėtų r.

545,2

Intensyviai veisiamos lydekos ir sterkai

5.

Nedzingis

Varėnos r.

295,7

Intensyviai veisiami sterkai

6.

Seirijis

Lazdijų r.

510,5

Intensyviai veisiamos lydekos

7.

Vastapas

Molėtų r.

101,6

Intensyviai veisiamos lydekos

8.

Žąslių ež.

Kaišiadorių r.

101,0

Intensyviai veisiamos lydekos ir sterkai

9.

Žvernas

Molėtų r.

180,4

Intensyviai veisiamos lydekos

12. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas

 

 

Limituotos žvejybos vidaus vandenyse

organizavimo ir vykdymo, limituotos

žvejybos reguliavimo priemonių ir

sąlygų nustatymo, paskelbimo ir

atšaukimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų vandens telkinyje, kuriame išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, ar privačiame vandens telkinyje forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. )

 

20 m.__________________ d.

(limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo data)

 

_________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

 

_________________________________________________________________

Žvejybos ploto naudotojas / vandens telkinio savininkas (fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

 

 

 

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui / vandens telkinio savininkui:

(kas nereikalinga, išbraukti)