KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. AD1-2014 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PRIĖMIMO, DERINIMO, LEIDIMŲ, LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKO APRIBOJIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 2 d. Nr. AD1-1072

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-331 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27 punktu, siekdamas tiksliau reglamentuoti prašymų pateikimo, leidimų prekiauti ir teikti paslaugas Klaipėdos miesto viešosiose vietose išdavimo ir veiklos vykdymo vietų paskirstymo principų tvarką ir atsižvelgdamas į verslininkų prašymus:

1. Pakeičiu Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. AD1-2014 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Prašymas Leidimui tik neužimtoje vietoje gauti priimamas Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje arba registruojantis per IS „Prekybos vietų žemėlapis“ nuo 8.00 val. darbo dienomis ir ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki veiklos pradžios, Leidimui prekybai gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga gauti – ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki šventinės ar atmintinos dienos.

Leidimas prekybai gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga išduodamas ne ilgiau kaip keturias kalendorines dienas iki šventinės ar atmintinos dienos ir keturias kalendorines dienas po šventinės ar atmintinos dienos.

Ši nuostata taikoma per šias švenčių ir atmintinas dienas: Tarptautinę moters dieną (kovo 8‑ąją), Tarptautinę darbininkų dieną (gegužės 1-ąją), Motinos dieną (pirmąjį gegužės sekmadienį), Tėvo dieną (pirmąjį birželio sekmadienį), Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 1-ąją), Tarptautinę mokytojų dieną (spalio 5-ąją), Visų Šventųjų dieną (lapkričio 1-ąją).

Prašymai Leidimui gauti vietose, skirtose prekiauti gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga, gali būti priimami ir kitoms proginėms dienoms.

Maksimalus prekybos gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga vietos plotas – 4 m2.

Asmenys prašymus Leidimui prekiauti išplėstoje aptarnavimo vietoje prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos, kurią planuoja įrengti važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, gauti, pasibaigus projekto suderinimo galiojimo laikotarpiui, su pridedamu projektu ir teritorijos ar žemės sklypo planu Savivaldybės administracijai turi pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d. (vėliau pateiktas prašymas nenagrinėjamas ir Leidimas einamųjų metų laikotarpiui neišduodamas). Asmenys, kurie pirmą kartą planuoja įrengti išplėstas aptarnavimo vietas prie stacionariosios viešojo maitinimo vietos važiuojamojoje gatvės dalyje ar automobilių stovėjimo aikštelėje, prašymus su pridedamu projektu ir teritorijos ar žemės sklypo planu Savivaldybės administracijai gali pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.“

2. Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje. 

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                        Saulius Budinas