KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. T-268

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Kelmės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ 1 punktu nustatytus daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus eurais pagal priedą.

2. Nustatyti, kad pagal savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-191 3 punktu patvirtintas koeficientų reikšmes konkretaus pastato visos sistemos arba atskirų jos dalių priežiūros maksimalūs tarifai apskaičiuojami eurais (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą Kelmės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.kelme.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis