LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336

29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gegužės 8 d. Nr. XII-866

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 2 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) perleisti įmonės, kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, mokestinės nepriemokos reikalavimo teisę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui abipusio susitarimo pagrindu;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė