r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T-153(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2017 m. balandžio 7 d. prašymą Nr. SD-69 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų pakeitimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro direktorę Editą Danielą Statkienę pasirašyti Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatus ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų ir Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus statuto patvirtinimo“ 1 punktą.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja, sprendimo 1 punktu patvirtintus Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatus įregistravus Juridinių asmenų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas

 


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-153(E)

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) teisinę formą, buveinę, veiklos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, valdymą ir veiklos organizavimą, darbuotojų priėmimą į darbą, atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo tvarką, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, viešų pranešimų skelbimo ir visuomenės informavimo tvarką.

2. Kultūros centro pavadinimas – Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.

3. Kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Kultūros centro savininkas – Akmenės rajono savivaldybė.

5. Kultūros centro Savininko teises ir pareigas įgyvendina Akmenės rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

6. Kultūros centro buveinė: Nepriklausomybės al. 25, LT-85129 Naujoji Akmenė.

7. Kultūros centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo išlaidų sąmatą, savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu ir Akmenės rajono savivaldybės herbu, atsiskaitomųjų sąskaitų Lietuvos Respublikoje registruotose bankuose, spaudų ir simboliką.

8. Kultūros centro veiklos teritorija apima Akmenės rajono savivaldybės teritoriją.

9. Kultūros centras turi padalinius (Akmenės, Alkiškių, Kruopių, Papilės, Ventos kultūros namai).

10. Kultūros centro veikla grindžiama viešumo ir prieinamumo visuomenei, veiklos tęstinumo principais.

11. Kultūros centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

12. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

13. Kultūros centro vieši pranešimai skelbiami Kultūros centro interneto svetainėje, vietinėje spaudoje ir viename iš respublikinių dienraščių.

 

II SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

14. Kultūros centro veiklos pobūdis – kultūrinė-meninė veikla.

15. Kultūros centro tikslai: tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

16. Kultūros centro funkcijos:

16.1. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

16.2. organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;

16.3. organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų pasirengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

16.4. organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus;

16.5. organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

16.6. rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

16.7. kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

16.8. sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

16.9. tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

16.10. kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas;

16.11. organizuoti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus;

16.12. bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kurios dirba su vaikais, jaunimu ir suaugusiais;

16.13. organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą, taikyti kitas darbo su vaikais, jaunimu ir suaugusiais metodikas;

16.14. vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu;

16.15. dirbti su savanoriais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu;

16.16. Kultūros centras vykdo ir kitas, teisės aktuose numatytas funkcijas.

17. Kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslus ir funkcijas, vykdo šių rūšių veiklą:

17.1. leidybinė veikla (58);

17.2. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);

17.3. knygų leidyba (58.11);

17.4. žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12);

17.5. laikraščių leidyba (58.13);

17.6. kita leidyba (58.19);

17.7. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (59);

17.8. kino filmų rodymas (59.14);

17.9. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.2; 59.20);

17.10. programų rengimas ir transliavimas (60);

17.11. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);

17.12. reklama (73.1);

17.13. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

17.14. fotografavimo veikla (74.20);

17.15. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma (77.29.30);

17.16. ekskursijų organizatorių veikla (79.12);

17.17. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90);

17.18. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

17.19. kitas mokymas (85.5);

17.20. kultūrinis švietimas (85.52);

17.21. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

17.22. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);

17.23. scenos pastatymų veikla (90.01);

17.24. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);

17.25. meninė kūryba (90.03);

17.26. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);

17.27. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91; 91.0);

17.28. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93);

17.29. pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2);

17.30. atrakcionų ir teminių parkų veikla (93.21);

17.31. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);

17.32. narystės organizacijų veikla (94);

17.33. kitų narystės organizacijų veikla (94.9).

 

 

III SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

18. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Akmenės rajono savivaldybės taryba:

18.1. įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja Kultūros centrą;

18.2. priima sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo, Kultūros centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

18.3. nustato Kultūros centro plėtotės strategiją;

18.4. analizuoja ir kontroliuoja Kultūros centro veiklą;

18.5. tvirtina Kultūros centro nuostatus;

18.6. tvirtina didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

18.7. tvirtina Kultūros centro teikiamų paslaugų įkainius;

18.8. tvirtina Kultūros centro padalinių skaičių;

18.9. suteikia Kultūros centrui kategoriją;

18.10. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

18.11. sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų  įstatyme, kituose teisės aktuose ir Nuostatuose  jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

IV SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

19. Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Kultūros centras turi teisę:

19.1. naudotis patikėjimo teise perduotu valstybės bei Savivaldybės tarybos turtu;

19.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka;

19.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;

19.4. teikti mokamas paslaugas;

19.5. gauti paramą;

19.6. naudoti lėšas Nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

19.7. užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, kviestis įvairius atlikėjus;

19.8. stoti į pelno nesiekiančių šalies ir tarptautinių organizacijų asociacijas bei dalyvauti jų veikloje;

19.9. nustatyti savo vidaus struktūrą;

19.10. turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja teisės aktams.

20. Kultūros centro pareigos:

20.1. tvarkyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;

20.2. Savivaldybės tarybai ir kitoms įstatymais nustatytoms institucijoms teikti savo veiklos ataskaitas;

20.3. užtikrinti saugias darbo sąlygas Kultūros centro darbuotojams.

 

V SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

 

21. Kultūros centrui vadovauja direktorius (toliau – direktorius), kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Savivaldybės meras. Direktorius pavadus Savivaldybės merui, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui.

22. Direktorius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

22.1. organizuoja Kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

22.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

22.3. leidžia įsakymus, privalomus visiems Kultūros centro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

22.4. dalyvauja rengiant strateginius plėtros planus, rengia metinius veiklos planus;

22.5. nustato ir tvirtina Kultūros centro darbo apmokėjimo sistemą, įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Kultūros centro darbuotojus, nustato pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, atlieka Kultūros centro darbuotojų kasmetinį vertinimą, nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, priemokas, skiria paskatinimus, materialines pašalpas bei drausmines nuobaudas;

22.6. nustato Kultūros centro darbuotojų atsakomybę už racionalų lėšų bei turto naudojimą;

22.7. tvirtina Kultūros centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

22.8. tvirtina Kultūros centro darbuotojų pareigybės aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus organizacinius dokumentus;

22.9. kontroliuoja Kultūros centro darbuotojų profesinę veiklą;

22.10. rūpinasi Kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;

22.11. tvirtina Kultūros centro meninės veiklos programas, vadovauja jų rengimui bei vykdymui;

22.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

22.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

22.14. atstovauja Kultūros centrui valdžios ir valdymo institucijose, teismuose ir palaikant santykius su kitais subjektais;

22.15. Kultūros centro vardu sudaro sandorius;

22.16. be įgaliojimo veikia Kultūros centro vardu ir išduoda įgaliojimus Kultūros centro darbuotojams atlikti tas funkcijas, kurios priklauso direktoriaus kompetencijai;

22.17. gali turėti ir kitų jam šiuose Nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų.

23. Direktoriaus nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas arba kitas direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

 

VI SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TARYBA

 

24. Kultūros centre turi būti sudaryta kolegiali, patariamąjį balsą turinti Kultūros centro taryba (toliau – Taryba).

25. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, šiais Nuostatais, kitais teisės aktais.

26. Taryba atlieka šias funkcijas:

26.1. svarsto, vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;

26.2. aptaria naujausias meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

26.3. siūlo Kultūros centro darbuotojus apdovanojimams, stipendijoms ir paskatinimams gauti;

26.4. svarsto kitus Kultūros centro veiklos klausimus.

27. Taryba į savo posėdžius gali kviestis ir kitus Kultūros centro specialistus ar kitus asmenis, galinčius pateikti pasiūlymų.

28. Tarybą sudaro 5 nariai:

28.1. Kultūros centro visuotinis darbuotojų susirinkimas renka dvejų metų laikotarpiui 4 narius ir juos atšaukia. Nariai turi atstovauti padaliniams;

28.2. Savivaldybės administracija skiria dvejų metų laikotarpiui 1 narį ir jį atšaukia.

29. Tarybos personalinę sudėtį dvejų metų kadencijai tvirtina Kultūros centro direktorius.

30. Taryba iš savo narių paprasta balsų dauguma kadencijai renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. Tarybai negali vadovauti direktorius.

31. Tarybos pirmininkas (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojas) organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams.

32. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Neeilinis Tarybos posėdis šaukiamas pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip trijų Tarybos narių reikalavimu.

33. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

34. Tarybos nutarimai laikomi priimti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

35. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.

36. Tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio ir gali būti įgyvendinami tik Kultūros centro direktoriaus įsakymais.

 

VII SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

37. Kultūros centro darbuotojus į darbą priima, nustato jiems darbo užmokestį, skiria nuobaudas, skatina ir atleidžia iš darbo direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.

38. Atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti direktoriui suteikiama teisė sudaryti darbo sutartis arba autorines ar atlikėjo intelektinių paslaugų sutartis.

39. Kultūros centro darbuotojų darbo užmokesčio dydis nustatomas Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojai atestuojami įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TURTAS, LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMAS

 

41. Kultūros centras patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja valstybės bei Savivaldybės tarybos perduotu arba kitaip įsigytu turtu.

42. Kultūros centras susidėvėjusias ar nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja ir gautas pajamas naudoja Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

43. Kultūros centro lėšas sudaro:

43.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai;

43.2. lėšos, gautos kaip parama;

43.3. lėšos, gautos iš įvairių fondų bei organizacijų;

43.4. lėšos už teikiamas mokamas paslaugas ir programų vykdymą;

43.5. kitos lėšos, gautos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

44. Kultūros centras yra finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.

45. Kultūros centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos įgaliotos valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

46. Nuostatus tvirtina, juos keičia ar papildo Savivaldybės taryba.

47. Nuostatų keitimą gali inicijuoti Savivaldybės taryba, Kultūros centro direktorius.

48. Nuostatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

________________

Direktorė                                                                                                           Edita Daniela Statkienė