LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. D1-671 „DĖL PROJEKTO KONKURSO ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 8 d. Nr. D1-135

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Projekto konkurso organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1-671 „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Tiekėjas gali paprašyti, kad perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas paaiškintų projekto konkurso dokumentus. Terminas, iki kada tiekėjas gali teikti prašymus paaiškinti projekto konkurso dokumentus, turi būti proporcingas terminui nuo projekto konkurso paskelbimo iki projektų pateikimo termino pabaigos ir turi sudaryti ne mažiau kaip 2/3 minėto termino. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė projekto konkurso dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Jei projekto konkurso dokumentai buvo skelbti viešai internete, ten pat paskelbiami projekto konkurso dokumentų paaiškinimai.“.

2. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Nesibaigus projektų pateikimo terminui, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) projekto konkurso sąlygas. Tuo atveju, kai tikslinama skelbime apie projekto konkursą paskelbta informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnyje arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatyta tvarka, skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai. Tuo atveju, jeigu tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas privalo pratęsti projektų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami projektus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.“.

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai

einantis aplinkos ministro pareigas                                                         Žygimantas Vaičiūnas