Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl MAKSIMALIŲ GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS IR KOMPENSUOTINŲ PERSIKĖLIMO (KELIONĖS IR TURTO PERVEŽIMO) IŠLAIDŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO IR PERSIKĖLIMO (KELIONĖS IR TURTO PERVEŽIMO) IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2016 m. liepos 7 d. Nr. 702
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 631 straipsnio 2 dalimi ir 64 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti:

1.1. maksimalius gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžius per mėnesį:

1.1.1. Vilniaus miestas – 7 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI). Šis dydis didinamas 0,35 BSI per mėnesį už kiekvieną kartu su profesinės karo tarnybos kariu gyvenantį šeimos narį (sąvoka „šeimos narys“ apima asmenis, nurodytus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 61 straipsnio 3 dalyje), išskyrus sutuoktinį;

1.1.2. Kauno miestas, Klaipėdos miestas, Šiaulių miestas, Panevėžio miestas – 5,5 BSI. Šis dydis didinamas 0,35 BSI per mėnesį už kiekvieną kartu su profesinės karo tarnybos kariu gyvenantį šeimos narį, išskyrus sutuoktinį;

1.1.3. kitos vietovės, nenurodytos šio nutarimo 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose, – 4 BSI. Šis dydis didinamas 0,35 BSI per mėnesį už kiekvieną kartu su profesinės karo tarnybos kariu gyvenantį šeimos narį, išskyrus sutuoktinį;

1.2. maksimalų kompensuotiną persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų, mokamų profesinės karo tarnybos kariams, perkeliamiems į kitą vietovę, dydį – 34 BSI.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Profesinės karo tarnybos kariui, perkeliamam į kitą vietovę ir dėl to keičiančiam gyvenamąją vietą, mokama vienkartinė 10 BSI dydžio persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų kompensacija, kuri didinama 4 BSI už kiekvieną kartu su profesinės karo tarnybos kariu persikeliantį šeimos narį, tačiau bendra profesinės karo tarnybos kariui išmokama persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų kompensacija negali viršyti šio nutarimo 1.2 papunktyje nustatyto maksimalaus kompensuotino persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžio.

2.2. Persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų kompensacija profesinės karo tarnybos kariui mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.17 straipsnyje nurodytais gyvenamosios vietos nustatymo kriterijais, kai profesinės karo tarnybos karys pakeitė gyvenamąją vietą, tai yra persikėlė iš vienos gyvenamosios vietos į kitą.

2.3. Persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų kompensacija išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią profesinės karo tarnybos karys pateikia prašymą apmokėti persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidas, ir mokama iš krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, į kurį (-ią) karys perkeliamas tarnauti, asignavimų.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 1410 „Dėl butpinigių dydžio nustatymo bei mokėjimo ir persikėlimo išlaidų apmokėjimo profesinės karo tarnybos kariams“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas