LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 14, 84 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 181 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 9 d. Nr. XIV-738

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Mokslo ir studijų politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos

1. Valstybės mokslo ir studijų politiką pagal šiame ir kituose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytą kompetenciją formuoja Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir kitos ministerijos.

2. Valstybės mokslo ir studijų politiką pagal šiame ir kituose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytą kompetenciją įgyvendina Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslų akademija, šio įstatymo 181 straipsnyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija, Valstybinis studijų fondas, Aukštojo mokslo taryba, Studijų kokybės vertinimo centras, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius, Vyriausybės ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos, mokslo ir studijų institucijos.

3. Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba padeda Vyriausybei koordinuoti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybės įsteigtų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, veiklą siekiant strateginių, sisteminių ir tarpinstitucinių sprendimų, kurių reikia mokslo, technologijų ir inovacijų politikai formuoti ir įgyvendinti, pagal Technologijų ir inovacijų įstatyme, šiame ir kituose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytą kompetenciją.“

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 181 straipsniu

Papildyti Įstatymą 181 straipsniu:

181 straipsnis. Vyriausybės įgaliota institucija

1. Vyriausybės įgaliota institucija yra biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

2. Vyriausybės įgaliota institucija atlieka šias su mokslo ir studijų institucijų veiklos rezultatų kūrimu ir šių rezultatų įveiklinimu susijusias funkcijas:

1) įgyvendina mokslo ir studijų politiką mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje;

2) teikia siūlymus dėl teisinio reglamentavimo, skirto moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai palankiai aplinkai kurti;

3) finansuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą;

4) įgyvendina mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų stiprinimo priemones;

5) įgyvendina mokslo ir studijų institucijų ir ūkio subjektų bendradarbiavimo plėtros priemones;

6) teikia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informavimo ir konsultavimo paslaugas;

7) dalyvauja Europos Sąjungos ir tarptautinių institucijų veikloje ir skatina Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų integraciją į Europos Sąjungos ir tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę;

8) atlieka kitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos jai nustatytas funkcijas.

3. Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų ir organizacijų, valstybės registrų, kitų asmenų, kurių veikla susijusi su valstybės reguliuojamomis mokslo ir studijų sritimis, informaciją, būtiną jai nustatytoms funkcijoms atlikti.

4. Vyriausybės įgaliota institucija gali būti tarptautinių ne pelno siekiančių organizacijų, veikiančių su Vyriausybės įgaliotos institucijos veikla susijusiose srityse, nare.“

 

3 straipsnis. 84 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 84 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Programinį konkursinį finansavimą administruoja Lietuvos mokslo taryba, šio įstatymo 181 straipsnyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija, ekonomikos ir inovacijų ministro, švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. kovo 31 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras iki 2022 m. kovo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda