LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUDITO ĮSTATYMO NR. VIII-1227 8, 10, 19, 23, 24, 27, 35, 37 IR 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. birželio 17 d. Nr. XII-951
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje atliko auditoriaus padėjėjo praktiką ne trumpiau kaip 3 metus ir jei prašymo suteikti auditoriaus vardą pateikimo metu auditoriaus padėjėjo praktika audito įmonėje buvo atlikta ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki prašymo pateikimo dienos;“.

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Auditoriaus padėjėjas atlieka praktiką audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje vadovaujant auditoriui ir (arba) valstybės narės auditoriui, kuris turi ne mažesnį kaip 3 metų auditoriaus stažą, raštu sutinka vadovauti auditoriaus padėjėjo praktikai ir neturi galiojančių drausminių nuobaudų iki jo paskyrimo vadovauti auditoriaus padėjėjo praktikai. Jei, paskyrus vadovauti auditoriaus padėjėjo praktikai, auditorius gauna drausminę nuobaudą, Auditorių rūmai nedelsdami paskiria kitą auditorių, atitinkantį reikalavimus, vadovauti auditoriaus padėjėjo praktikai.“

 

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) šios įmonės vadovas, dalyviai ir šioje įmonėje dirbantys auditoriai laikomi nepriekaištingos reputacijos;“.

 

4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) audito įmonės (įmonių) ir kitos įmonės (įmonių), kurioje (kuriose) dirba auditorius arba kurios (kurių) vadovas jis yra, pavadinimas (pavadinimai), audito įmonės (įmonių) pažymėjimo numeris (numeriai), buveinės adresas, elektroninio pašto adresas (jeigu jis yra), telefono, fakso (jeigu jis yra) numeris ir interneto svetainės (jeigu ji yra) adresas;“.

 

5 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) auditorių, dirbančių audito įmonėje arba esančių audito įmonių vadovais arba dalyviais, atskirai nurodant auditorių ir kitų audito įmonės darbuotojų, kurie yra audito įmonės dalyviai (toliau – partneriai), vardai, pavardės ir auditorių pažymėjimų numeriai, kai asmenys yra auditoriai;“.

 

6 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Auditą gali atlikti tik auditorius, kuriam teisė atlikti auditą suteikta šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka, ir valstybių narių, ir valstybių ne narių auditorius, kuriam teisė atlikti auditą suteikta šio įstatymo 15 ir 16 straipsniuose nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 5 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) gauti kiekvieno audito įmonės darbuotojo arba dalyvio, dalyvavusių atliekant auditą, paaiškinimus;“.

 

8 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) gauti paaiškinimus iš kiekvieno audito įmonės darbuotojo arba dalyvio, dalyvavusių atliekant auditą;“.

2. Pakeisti 37 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) gauti paaiškinimus iš kiekvieno audito įmonės darbuotojo arba dalyvio, dalyvavusių atliekant auditą;“.

 

9 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 51 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) informacija apie įmonėje taikomą nepriklausomumo principo laikymosi praktiką, įskaitant ir patvirtinimą, kad buvo atliktas įmonėje dirbančių auditorių arba audito įmonės vadovu arba dalyviais esančių auditorių nepriklausomumo vidaus patikrinimas;“.

2. Pakeisti 51 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) informacija apie įmonėje dirbančių auditorių arba audito įmonės vadovu arba dalyviais esančių auditorių kvalifikacijos kėlimą;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė