KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-561

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 86-4525, Nr. 25-1177, Nr. 84-4406, Nr. 81-4219, Nr. 145-7429; 2011, Nr. 52-2504) 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 6 straipsnio 2 punktu, 29 straipsnio 5 dalimi ir 60 straipsnio 1 dalies 17 punktu ir atsižvelgdama į Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918 (Žin., 2003, Nr. 69-3147), Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ (kartu su 2009 m. gegužės 1 d. sprendimo Nr. T-269 ir 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T-531 pakeitimais) ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Rimantas Mikaitis


PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2008 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-331

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2011 m. rugsėjo 29 d.

sprendimo Nr. T-561 redakcija)

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų (toliau – švietimo įstaiga) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupė) tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą švietimo įstaigose. Šiam tikslui sukuriama duomenų apie grupes lankančius ir pageidaujančius jas lankyti vaikus bazė.

2. Aprašas reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų pateikimo, grupių sudarymo tvarką, duomenų bazės struktūrą, duomenų bazės valdytojo ir tvarkytojų funkcijas ir atsakomybę.

 

II. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

3. Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pildo elektroniniu būdu arba juos pateikia bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą (toliau – švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas), ar Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą. Tėvų (globėjų) prašymai priimami ir elektronine programa registruojami nuolat.

4. Prašyme nurodoma:

4.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

4.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);

4.3. pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos;

4.4. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

4.5. duomenys apie tėvus (globėjus).

5. Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 10.1 punkte nurodytais atvejais.

6. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

 

III. GRUPIŲ SUDARYMAS

 

7. Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 dienos. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

8. Grupes savo įsakymu patvirtina švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

9. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-366 (Žin., 2008, Nr. 54-2005), nustatytus reikalavimus.

10. Priimant vaikus į grupes:

10.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą, pirmenybę teikiant:

10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.1.2. įvaikintiems 1,5 – 6 metų vaikams;

10.1.3. kitiems vaikams:

10.1.3.1. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.1.3.2. vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

10.1.3.3. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

10.1.3.4. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

10.1.3.5. priešmokyklinio amžiaus (5–6 metų) vaikams;

10.2. atsižvelgiama į tėvų (globėjų) pageidavimą ugdyti vaiką taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę sistemą;

10.3. atsižvelgiama, kad priimami vaikai būtų Kauno miesto savivaldybės gyventojai, ir tik esant laisvų vietų priimami kitose savivaldybėse gyvenantys vaikai.

11. Jei tėvų (globėjų) pageidaujamoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus pageidaujamoje švietimo įstaigoje laisvai vietai, vaikui teikiama pirmenybė lankyti įstaigą.

12. Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

12.1. sutarties šalys;

12.2. ugdymo programa;

12.3. šalių įsipareigojimai;

12.4. sutarties terminas;

12.5. nutraukimo pagrindai ir padariniai.

13. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

14. Ugdymo sutartis registruojama ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

15. Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdymo sutarties kopija. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, švietimo įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

16. Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia švietimo įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.

17. Jei vaikas per du mėnesius dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

18. Apie vaiką, nustojusį lankyti grupę, švietimo įstaigos direktorius tą pačią dieną informuoja švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją.

 

IV. DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪRA

 

19. Kauno miesto savivaldybėje kuriama ir pildoma bazė duomenų apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

20. Duomenų bazės paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie grupes ir jas lankančius ir pageidaujančius lankyti vaikus, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.

21. Duomenų bazės struktūra:

21.1. duomenys apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą: vietų skaičius grupėse, grupių modeliai pagal vaikų amžių, grupės darbo laiką, taikomos pedagoginės sistemos ar ugdymo metodikos, ugdymo programos, teikiamos papildomos paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija (sprendžia duomenų bazės valdytojas);

21.2. duomenys apie grupes lankančius vaikus;

21.3. duomenys apie pageidaujančius grupes lankyti vaikus;

21.4. duomenys, pateikti tėvų (globėjų) prašymuose.

 

V. DUOMENŲ BAZĖS VALDYTOJO IR TVARKYTOJŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

22. Duomenų bazės valdytojas yra Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Jis:

22.1. priima sprendimus dėl duomenų bazės sudarymo;

22.2. skiria Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją (-us), paveda jam (jiems) kontroliuoti Aprašo 21 punkte nurodytų duomenų surinkimą;

22.3. nustato, kaip teikiama informacija Aprašo VI skyriuje nurodytiems duomenų gavėjams.

23. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas:

23.1. kontroliuoja duomenų apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pateiktų tėvų (globėjų) prašymuose, suvedimą:

23.1.1. vietų skaičius grupėse;

23.1.2. grupių modeliai pagal vaikų amžių;

23.1.3. grupės darbo laikas;

23.1.4. taikoma pedagoginė sistemos ar ugdymo metodika;

23.1.5. teikiamos papildomos paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija (sprendžia duomenų bazės valdytojas);

23.1.6. duomenys apie grupes lankančius vaikus;

23.1.7. duomenys apie pageidaujančius grupes lankyti vaikus;

23.2. vykdo priežiūrą ir patikras švietimo įstaigose, organizuojančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, siekiant nustatyti:

23.2.1. ar duomenų bazėje sudaryti priimamų vaikų sąrašai kiekvienais mokslo metais iki rugpjūčio 1 dienos;

23.2.2. ar įstaigos direktorius yra išleidęs įsakymus dėl visų išvykusių ir naujai priimtų vaikų;

23.2.3. ar su visais į įstaigą priimtų vaikų tėvais (globėjais) sudarytos ugdymo sutartys;

23.2.4. ar sutartys registruojamos registracijos žurnale;

23.2.5. ar sudarytos priimtų vaikų asmens bylos;

23.2.6. ar vaikų priimami į grupes laikantis tuo metu galiojančios priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos;

23.2.7. švietimo įstaigų duomenų bazės tvarkytojams organizuoja ir praveda mokymus, kaip dirbti su duomenų baze;

23.2.8. nagrinėja tėvų (globėjų) skundus dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes;

23.2.9. nagrinėja tėvų (globėjų) prašymus dėl lankymo datos ankstinimo;

23.3. priima ir registruoja tėvų (globėjų) prašymus ir įveda juose pateiktus duomenis į duomenų bazę.

24. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas atsako už:

24.1. pavestos tvarkyti duomenų bazės duomenų apsaugą;

24.2. duomenų bazės funkcionalumą;

24.3. duomenų patikimumą, kad elektroniniu būdu gauti tėvų (globėjų) tvarkomi duomenys atitiktų tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis;

24.4. priimamų vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąrašų sudarymo iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. kontrolės vykdymą;

24.5. priežiūros vykdymą dėl informacijos apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tikslumo užtikrinimo.

25. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo teisės:

25.1. gauti 23.1 punkte nurodytus duomenis iš švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

25.2. reikalauti, kad švietimo įstaigų vadovai ištaisytų klaidas ir papildytų pateiktus duomenis.

26. Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo funkcijos:

26.1. tėvų (globėjų) pateiktus prašymus tą pačią dieną registruoja į duomenų bazę ir saugo tėvų (globėjų) prašymus priimti vaiką į grupę ir dokumentų, patvirtinančių šeimos sudėtį ir jos socialinę padėtį, kopijas;

26.2. renka 23.1 punkte nurodytus duomenis;

26.3. įveda duomenis į duomenų bazę, juos klasifikuoja ir grupuoja duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

26.4. kaupia ir atnaujina duomenų archyvą;

26.5. teikia tėvams (globėjams) informaciją apie laisvas vietas grupėse ir priėmimo į jas sąlygas duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

26.6. teikia duomenų tvarkymo ataskaitas duomenų bazės valdytojui.

27. Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas atsako už:

27.1. duomenų patikimumą, kad duomenų bazėje tvarkomi duomenys atitiktų tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis;

27.2. tėvų (globėjų) pateiktų prašymų ir dokumentų kopijų saugojimą;

27.3. tikslios informacijos pateikimą apie įstaigoje esančias laisvas vietas;

27.4. duomenų bazėje priimamų vaikų sąrašų sudarymą kiekvienais mokslo metais iki rugpjūčio 1 dienos.

28. Asmenys, prisidedantys prie duomenų tvarkymo, privalo saugoti duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. DUOMENŲ GAVĖJAI IR JŲ TEISĖS NAUDOTIS DUOMENŲ BAZĖS DUOMENIMIS

 

29. Duomenų bazės duomenų gavėjai yra Kauno miesto savivaldybės institucijos, sprendžiančios švietimo įstaigų tinklo ir kitus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, švietimo įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

30. Aprašo 29 punkte nurodytos Kauno miesto savivaldybės institucijos turi teisę gauti duomenų bazėje tvarkomus duomenis apie:

30.1. švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ugdymo organizavimą, įstaigas lankančių vaikų skaičių, jų amžių ir panašiai);

30.2. vaikus, pageidaujančius lankyti grupes (jų skaičių ir amžių, vaikų, kuriems yra teikiama pirmenybė, skaičių).

31. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą priimti vaiką į grupę, turi teisę:

31.1. gauti duomenis apie švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (grupių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas);

31.2. gauti duomenis apie vaiko (-ų) (globotinio (-ių) vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes;

31.3. reikalauti ištaisyti ar pašalinti vaiko duomenis, duomenis apie šeimos socialinę padėtį.

32. Švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vadovai, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, turi teisę gauti duomenis apie:

32.1. kitas švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ugdymo organizavimą, lankančių vaikų skaičių ir amžių);

32.2. vaikų, pageidaujančių lankyti jų įstaigą, skaičių ir amžių, pageidaujamą lankyti grupę ir kitas pageidaujamas paslaugas, vaikų, kuriems teikiama pirmenybė, skaičių.

___________________________


Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto

savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

__________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

 

___________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

 

_____________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Kauno miesto švietimo įstaigos direktoriui

 

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTOS BIUDŽETINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

20__ m. _______________ ____ d.

Kaunas

 

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) / globotinį (-ę) ________________________________

_______________________________________________________________________________

(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)

nuo 20__ m. ___________________ ____ d. į (įrašyti įstaigos (-ų) pavadinimą (-us) pagal pirmumą, nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas)

(I pasirinkimas)__________________________________________________________________

(II pasirinkimas)__________________________________________________________________

ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę.

Pageidauju, kad vaikas būtų ugdomas taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę sistemą

________________________________________________________________________ .

(nurodyti metodikos ar pedagoginės sistemos pavadinimą)

Pateikiu dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į švietimo įstaigą (pažymėti √):

[]  vaikui nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas)

[]  vaikas turi lankyti nurodytą įstaigą Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus siūlymu

[]  vaikas iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei

[]  vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų

[]  vaiko brolis (broliai) ir / ar sesuo (seserys) lanko tą pačią švietimo įstaigą

[]  vaikas yra priešmokyklinio amžiaus (5–6 metų)

[]  kiti švietimo įstaigos nuostatuose nurodyti atvejai (nurodyti):

_______________________________________________________________________________ .

 

Pageidauju, kad vaikas gautų kitas paslaugas (įrašyti):

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

 

___________________________________________

(parašas)                  (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

 

 

Prašymo gavimo patvirtinimas

(pildo švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas)

____________________