UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 1 d. Nr. V-163

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 22 ir 24 straipsniais, 37 straipsnio 3 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2.1-2.5 ir 2.7 papunkčiais, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14, 20, 24, 26, 28, 34, 36, 41, 53, 59 punktais, 63.5 ir 63.6 papunkčiais, 64, 69, 74 ir 76 punktais, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu, 8.1 ir 8.4 papunkčiais, 29, 34 punktais, 47.1 papunkčiu, 48 punktu:

1. Tvirtinu Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-382 „Dėl darbo ieškantiems asmenims teikiamų darbo rinkos paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių taikymo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. V-454 „Dėl sprendimo pavyzdinės formos patvirtinimo“;

2.3. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo VII skyrių.

3. Pavedu:

3.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                        Ligita Valalytė

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu

Nr. V-163

 

PASLAUGŲ TEIKIMO DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato registracijos Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir sprendimo dėl statuso priėmimo tvarką (Aprašo II skyrius), Užimtumo tarnyboje registruotų darbo ieškančių asmenų priskyrimo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytoms darbo ieškančių asmenų grupėms pagal įsidarbinimo galimybes kriterijus (Aprašo III skyrius), individualios užimtumo veiklos planavimą (Aprašo IV skyrius), darbuotojų atrankos, pasiūlymo įsidarbinti išdavimo ir grąžinimo tvarką (Aprašo V skyrius), darbo paieškos tiek savarankiškai, tiek naudojantis Užimtumo tarnybos teikiamomis darbo rinkos paslaugomis tvarką ir jos vykdymo vertinimą (Aprašo VI skyrius), oficialios informacijos apie su asmens sveikata ar kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus dirbti siūlomą darbą gavimo Užimtumo tarnyboje tvarką (Aprašo 30–32 punktai), darbo ieškančių asmenų dalyvavimo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse (toliau – Priemonės) atrankos kriterijus ir tvarką (Aprašo VII skyrius), užimtumo rėmimo priemonių siūlymo sąlygas bei tvarką (Aprašo VII skyrius), kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų apmokėjimo bedarbiams sąlygas ir tvarką (Aprašo VIII, IX skyriai) bei kelionės išlaidų kompensacijų bedarbiui, dalyvaujančiam jo individualiame užimtumo veiklos plane numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose, stažuotėje, įsidarbinus pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba dalyvaujant remiamojo įdarbinimo priemonėse dydžių nustatymo tvarką (Aprašo IX skyrius), bedarbių poreikio įgyti darbo įgūdžių pagal turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas tvarką (Aprašo 54 punktas), savarankiško užimtumo rėmimo (toliau – SUR) komisijos sudarymo tvarką, SUR paraiškų vertinimo kriterijus ir balus (Aprašo X skyrius).

2.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų nustatymo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Darbo rinkos paslaugų aprašas), Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas), Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 21 d. įsakyme Nr. A1-311 „Dėl 1 kilometro įkainio patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas dėl įkainio), vartojamas sąvokas.

3.  Apraše vartojama sąvoka „Paslaugos“ apima darbo ieškantiems asmenims teikiamas darbo rinkos paslaugas ir taikomas užimtumo rėmimo priemones.

4.  Apsilankymo Užimtumo tarnyboje tikslas, data ir laikas yra numatomas darbo ieškančio asmens atmintinėje arba darbo ieškantis asmuo apie apsilankymo Užimtumo tarnyboje tikslą, datą ir laiką informuojamas jo pasirinkta nuotolinio aptarnavimo priemone, asmeniui pasirinkus nuotolinį Paslaugų teikimo būdą.

5.  Asmens pasirinkta nuotolinio aptarnavimo priemone laikomas asmens pasirinktas aptarnavimo būdas telefonu, elektroniniu paštu arba naudojantis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

6.  Paslaugos teikiamos, vadovaujantis šiais principais:

6.1. lygių galimybių ir nediskriminavimo – visiems asmenims, kuriems pagal Užimtumo įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus gali būti teikiamos Paslaugos, yra sudaromos vienodos sąlygos jomis naudotis, nepaisant lyties, etninės ar rasinės priklausomybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, religinių ar politinių pažiūrų, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių;

6.2.    skaidrumo – dalyvavimo Priemonėse atranka vykdoma pagal aiškiai nustatytus ir paskelbtus objektyvius dalyvavimo Priemonėse bei jų įgyvendinimo atrankos kriterijus, o įgyvendinamos tik tos Priemonės, kurių taikymas numatytas individualiame užimtumo veiklos plane pagal joms įgyvendinti Užimtumo tarnybai skirtas lėšas;

6.3.    viešumo – visuomenė yra informuojama apie teikiamas Paslaugas, dalyvavimo Priemonėse įgyvendinimo atrankos kriterijus, o Priemonių įgyvendinimo rezultatai yra skelbiami viešai;

6.4.    efektyvumo – Paslaugos teikiamos optimaliausiomis finansinėmis sąnaudomis derinant darbo pasiūlą ir paklausą bei ekonomiškai naudojant Paslaugoms teikti skirtą finansavimą.

 

II SKYRIUS

REGISTRAVIMAS UŽIMTUMO TARNYBOJE IR SPRENDIMO DĖL STATUSO PRIĖMIMAS

 

7.  Registravimo Užimtumo tarnyboje paslauga teikiama darbo ieškantiems asmenims Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo III skyriaus antrajame skirsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, užpildžius Darbo ieškančio asmens kortelę (Aprašo 1 priedas).

8.  Registravimo Užimtumo tarnyboje metu darbo ieškančiam asmeniui išduodama Darbo ieškančio asmens atmintinė (Aprašo 2 priedas).

9.  Registravimo Užimtumo tarnyboje metu nustatomas darbo ieškančio asmens vienas iš registracijos tikslų:

9.1.    įsidarbinti;

9.2.    įgyti kvalifikaciją ir/ arba kompetenciją ir įsidarbinti;

9.3.    dirbti savarankiškai;

9.4.    užimtumas, bet laikinai negalintis naudotis Paslaugomis;

9.5.    neapsisprendęs dėl užimtumo formos.

10.     Darbo ieškantys asmenys Užimtumo tarnyboje registruojami vienu iš Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ar 4 dalyje nurodytų statusų, kurių suteikimas įforminamas Užimtumo tarnybos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių arba Panevėžio klientų aptarnavimo departamento (toliau – KAD) aptarnaujamos teritorijos klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – KAS) vedėjo sprendimu (Aprašo 3 priedas). 

11.     KAS specialisto ir darbo ieškančio asmens veiksmai apsilankymo KAS metu įforminami Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje (Aprašo 4 priedas), kuri atspausdinama ir joje esančios informacijos tikslumas patvirtinamas asmens ir KAS specialisto parašais.

12.     Bedarbio statuso sustabdymo, atkūrimo, panaikinimo sprendimas priimamas vadovaujantis bedarbio statuso sustabdymo, atkūrimo, panaikinimo pagrindų sąrašu (Aprašo 5 priedas).

III SKYRIUS

ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ VERTINIMAS

 

13.     KAS specialistas, išanalizavęs registracijos Užimtumo tarnyboje metu užpildytos Darbo ieškančio asmens kortelės duomenis, pokalbio su darbo ieškančiu asmeniu metu, pildo Įsidarbinimo galimybių vertinimo klausimyną ir pažymi vertinimo kriterijų, tinkantį asmens apibūdinimui (Aprašo 6 priedas). 

14.  KAS specialistas, susumavęs kiekvienos įsidarbinimo galimybių grupės kriterijų žymas, įvertinęs lemiamų bei svarbiausių kriterijų bei kitų aplinkybių įtaką įsidarbinimo galimybėms, priskiria darbo ieškantį asmenį vienai iš įsidarbinimo galimybių grupei:

14.1.  didelių įsidarbinimo galimybių;

14.2.  vidutinių įsidarbinimo galimybių;

14.3.  ribotų įsidarbinimo galimybių.

15.     Darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybių vertinimas atliekamas taikant šiuos kriterijus:

15.1. svarbiausi:

15.1.1.   profesija (kvalifikacija ir (ar) kompetencijos) ir jos paklausumas, atitikimas darbo rinkos poreikiams;

15.1.2.                    darbo patirtis pagal turimą profesiją (kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas);

15.1.3.   pageidavimas dirbti pagal įgytą profesiją (kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas);

15.1.4.   pageidavimas dirbti pagal įgytą patirtį;

15.1.5.   pageidavimas dirbti nekvalifikuotą darbą;

15.1.6.   motyvacija dirbti ir įsidarbinimo poreikis;

15.2. lemiami, t. y. dėl kurių darbo ieškančio asmens, kuris pagal svarbiausius kriterijus galėtų būti priskirtas prie didelių ar vidutinių įsidarbinimo galimybių grupių, įsidarbinimo galimybės mažėja:

15.2.1.   sunkumai dėl nuvykimo į darbą arba grįžimo iš darbo;

15.2.2.   sveikatos problemos;

15.2.3.   žalingi įpročiai;

15.2.4.   darbo ieškančio asmens nurodyti socialiniai veiksniai, turintys įtakos įsidarbinimui.

15.3. kiti veiksniai:

15.3.1.   planai užsiimti individualia veikla;

15.3.2.   laikotarpis, praėjęs po kvalifikacijos ir (ar) kompetencijos įgijimo;

15.3.3.   bendra darbo patirtis;

15.3.4.   darbo pertrauka;

15.3.5.   bendrieji gebėjimai, kompetencijos;

15.3.6.   socialiniai įgūdžiai;

15.3.7.   gebėjimas ieškoti darbo;

15.3.8.   pageidavimas įgyti kvalifikaciją;

15.3.9.   motyvacija savanoriauti;

15.3.10. galimybė keisti gyvenamąją vietą

 

IV SKYRIUS

INDIVIDUALIOS UŽIMTUMO VEIKLOS PLANAVIMAS

 

16.  Individualios užimtumo veiklos planavimas apima:

16.1.  Individualaus užimtumo veiklos plano (toliau – IUVP) (Aprašo 7 priedas) sudarymą;

16.2.  IUVP suplanuotų Paslaugų įgyvendinimą;

16.3.  IUVP pažangos vertinimą;

16.4.  IUVP keitimą, tikslinimą.

17.  KAS specialistas, prieš sudarydamas IUVP:

17.1.  supažindina darbo ieškantį asmenį su Užimtumo tarnybos Paslaugų teikimo sąlygomis ir tvarka bei su tuo susijusiomis asmens teisėmis ir pareigomis;

17.2.  atsižvelgia į darbo ieškančio asmens registracijos Užimtumo tarnyboje tikslą kaip numatyta Aprašo 9 punkte;

17.3.  atsižvelgia į darbo ieškančiam asmeniui suteiktą Užimtumo tarnyboje statusą;

17.4.  atsižvelgia į nustatytas darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybes;

17.5.  atsižvelgia į darbo ieškančio asmens galimybes dalyvauti Priemonėse pagal Užimtumo įstatymo 25 straipsnyje nurodytus papildomo rėmimo požymius;

17.6.  informuoja darbo ieškantį asmenį apie įsidarbinimo galimybes darbo rinkoje bei perspektyvas pasirinktoje profesinėje srityje;

17.7.  įvertina darbo ieškančio asmens gebėjimus bei kompetencijas kitose srityse, kurios gali būti panaudojamos siekiant įgyti naują profesiją;

17.8.  informuoja kvalifikacijos neturintį darbo ieškantį asmenį ar asmenį, kurio turima kvalifikacija ir (ar) kompetencijos nėra paklausios darbo rinkoje, apie mokymosi ar persikvalifikavimo galimybes;

17.9.  įvertina darbo ieškančio asmens pasirengimą dirbti savarankiškai;

17.10.                     įvertina ir su darbo ieškančiu asmeniu aptaria ankstesnio IUVP neįvykdymo priežastis (jeigu toks planas buvo sudarytas ir nebuvo įvykdytas).

18.     KAS specialistas padeda darbo ieškančiam asmeniui apsispręsti, kurią užimtumo formą pasirinkti pagal darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybių vertinimo rezultatus, kartu su darbo ieškančiu asmeniu nustato tikslus ir veiksmus jiems pasiekti, motyvuoja aktyviai ieškoti darbo, suteikdamas informaciją apie galimybes konkuruoti ir įsitvirtinti darbo rinkoje, darbo pasiūlą ir paklausą, ilgalaikio nedarbo pasekmes.

19.     IUVP numatomi realūs, įmanomi pasiekti asmens užimtumo tikslai ir konkretūs veiksmai jiems pasiekti. KAS specialistas informuoja darbo ieškantį asmenį apie jo atsakomybę už sudarytame IUVP nurodytų įsipareigojimų nesilaikymą, primena, kad darbo ieškančio asmens atsakomybė nurodyta jam registracijos Užimtumo tarnyboje metu įteiktoje Darbo ieškančio asmens atmintinėje.

20.     Priemonių taikymas derinamas su darbo rinkos paslaugų teikimu.

21.     IUVP užpildomas, patikslinamas arba keičiamas ir atspausdinamas, o jame sutarti įsipareigojimai patvirtinami pasirašant asmeniui ir KAS specialistui. Nesant asmens ir (ar) KAS specialisto parašo ir (ar) kitų IUVP rekvizitų, IUVP laikomas nesudarytu.

22.     IUVP įgyvendinimo pažangos vertinimą atlieka jį sudaręs KAS specialistas. IUVP numatytų Paslaugų teikimo pažangos vertinimas atliekamas kiekvieno darbo ieškančio asmens tikslinio apsilankymo Užimtumo tarnyboje metu. IUVP gali būti keičiamas arba tikslinamas Darbo rinkos paslaugų sąlygų ir tvarkos aprašo 38 punkte nustatytais atvejais.

 

V SKYRIUS

TARPININKAVIMAS ĮDARBINANT

 

23.  Užimtumo tarnyboje registruotų darbo ieškančių asmenų atitikimo kvalifikacijos, kompetencijų, darbo patirties ir kitiems laisvos darbo vietos aprašyme nurodytiems reikalavimams vertinimą vykdo KAS, organizuodamas pirmines ir antrines darbuotojų atrankas. 

24.  KAS specialistas, atrinkęs tinkamus laisvai darbo vietai užimti kandidatus, siūlo jiems įsidarbinti:

24.1. išduodamas pasiūlymą įsidarbinti (Aprašo 8 priedas);

24.2. pateikdamas asmens gyvenimo aprašymą darbdaviui;

24.3. siūlydamas darbo ieškančiam asmeniui dalyvauti darbuotojų atrankos renginyje;

24.4. organizuodamas individualų darbdavio pokalbį su darbo ieškančiu asmeniu.

25.  Pasiūlymai įsidarbinti darbo ieškantiems asmenims teikiami tik tinkamam darbui, kaip tai apibrėžta Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje.

26.  Pasiūlymai įsidarbinti gali būti išduodami rašytine bei elektronine formomis.

27.  Pasiūlymas įsidarbinti turi būti suformuotas iki su darbo ieškančiu asmeniu sutarto apsilankymo datos ir laiko arba apsilankymo metu.

28.  Pasiūlymo įsidarbinti grąžinimo terminas numatomas ne vėlesnis nei 15 darbo dienų nuo pasiūlyme įsidarbinti numatytos apsilankymo pas darbdavį datos.

29.  Jeigu darbdavys yra Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų vartotojas ir yra patvirtinęs darbdavio atstovą, pasiūlymas įsidarbinti, kartu su asmens gyvenimo aprašymu, gali būti siunčiamas tiesiogiai į darbdavio paskyrą. Tokiu atveju pasiūlymas įsidarbinti rašytine forma neišduodamas ir asmuo apie išduotą pasiūlymą įsidarbinti informuojamas jo pasirinkta nuotolinio aptarnavimo priemone.

30.  Darbo ieškantis asmuo, nurodęs apribojimus dirbti dėl sveikatos problemų, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintos formos išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų arba ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po pasiūlymo įsidarbinti išdavimo dienos pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą arba asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą), kurioje nurodyta išvada dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“ „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip), „dirbti negali“.

31.  Darbo ieškantis asmuo, registracijos metu nurodęs apribojimus dirbti dėl kitų aplinkybių, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo registracijos Užimtumo tarnyboje dienos pateikia tai patvirtinančią oficialią informaciją.

32.  Darbo ieškančiam asmeniui Aprašo 30 ir 31 punktuose nurodytu terminu nepateikus su asmens sveikata ar su kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus dirbti siūlomą darbą pagrindžiančių dokumentų, laikoma, kad tokių apribojimų nėra. 

33.  Bedarbio statusą turinčiam asmeniui, Darbo ieškančio asmens atmintinėje numatytu arba jo pasirinkta nuotolinio aptarnavimo priemone sutartu laiku, neatvykus arba atsisakius priimti pasiūlyme įsidarbinti nurodyto tinkamo darbo, priimamas sprendimas dėl bedarbio statusą turinčio asmens statuso panaikinimo ir registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo ar registracijos tęsimo asmens, praradusio bedarbio statusą, statusu.

34.  Darbo ieškantis asmuo privalo grąžinti pasiūlymą įsidarbinti jį išdavusiam KAS specialistui iki jame nurodytos pasiūlymo įsidarbinti grąžinimo datos.

35.  Darbo ieškantis asmuo neprivalo grąžinti pasiūlymo įsidarbinti jeigu iki pasiūlymo įsidarbinti grąžinimo dienos įsidarbina.

36.  Pasiūlymas įsidarbinti laikomas grąžintu:

36.1.    kai darbo ieškantis asmuo pateikia KAS specialistui tinkamai užpildytą spausdintą pasiūlymą įsidarbinti arba jo elektroninę kopiją;

36.2.    kai darbdavys pateikia sprendimą dėl įdarbinimo arba neįdarbinimo per darbdavio paskyrą Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje.

37.  Grąžintas pasiūlymas įsidarbinti laikomas tinkamai užpildytu, kai yra užpildyti visi pasiūlymo įsidarbinti galutinio sprendimo dėl asmens įdarbinimo arba neįdarbinimo dalies laukai.

38.  Siūlomo tinkamo darbo atsisakymu yra laikoma:

38.1.    pasiūlymo įsidarbinti negrąžinimas iki jame nurodytos datos, išskyrus Aprašo 35 punkte nurodytą atvejį;

38.2.    darbdavio neužpildyto pasiūlymo įsidarbinti grąžinimas, išskyrus atvejus, kai laisva darbo vieta tapo užimta po pasiūlymo įsidarbinti išdavimo fakto.

 

VI SKYRIUS

SAVARANKIŠKA DARBO PAIEŠKA

 

39.     Savarankišką darbo paiešką bedarbio statusą turintys asmenys vykdo nuolat.

40.  Savarankiška darbo paieška yra numatoma darbo ieškančio asmens IUVP.

41.  KAS specialistas ir darbo ieškantis asmuo susitaria dėl savarankiškos darbo paieškos būdų, metodų ir atsiskaitymo už savarankišką darbo paiešką tvarkos.

42.  KAS specialistas supažindina su darbo paieškos būdais ir metodais, apmoko jais naudotis ir padeda asmenims ugdyti darbo paieškos įgūdžius.

43.  KAS specialistas, atsižvelgdamas į darbo paklausą, vietos darbdavių kiekį ir jų poreikius, su darbo ieškančiu asmeniu susitaria, kokius darbo paieškos veiksmus numatoma atlikti, jo IUVP nustato privalomų atlikti savarankiškos darbo paieškos veiksmų kiekį per 1 mėnesį, jeigu su KAS specialistu nėra sutarta kitaip, bei informuoja apie potencialius darbdavius, į kuriuos darbo ieškančiam asmeniui rekomenduojama kreiptis savarankiškos darbo paieškos laikotarpiu.

44.  Atsiskaitymo už savarankišką darbo paiešką terminas nustatomas individualiai darbo ieškančio asmens IUVP, atsižvelgiant į įsidarbinimo galimybių vertinimo rezultatus ir į gebėjimą vykdyti darbo paiešką, numatant atsiskaitymo už savarankišką darbo paiešką terminą, bet ne retesnį kaip kas 3 mėnesius.

45.  Darbo ieškantis asmuo už savarankiškos darbo paieškos rezultatus atsiskaito KAS specialistui tinkamai pateikdamas savarankiškos darbo paieškos vykdymo ataskaitą (Aprašo 9 priedas) šiais būdais:

45.1.    atvykęs į Užimtumo tarnybą;

45.2.    pasinaudojęs asmens paskyra Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje;

45.3.    elektroniniu paštu.

46.  Savarankiškos darbo paieškos vykdymo ataskaita yra laikoma tinkamai pateikta, kai:

46.1.    yra pateikiama ne vėliau kaip Aprašo 44 punkte numatytais terminais;

46.2.    yra įvykdytas visas su KAS specialistu sutartas privalomas atlikti savarankiškos darbo paieškos veiksmų kiekis;

46.3.    yra pateikiama Aprašo 45.1 – 45.3 papunkčiuose nustatytais būdais ir patvirtinta darbo ieškančio asmens parašu.

47.  Darbo ieškančio asmens savarankiškos darbo paieškos rezultatų vertinimas atliekamas:

47.1.    atsitiktinės atrankos būdu patikrinant, ar savarankiškos darbo paieškos ataskaitoje nurodyti įvykdyti veiksmai buvo atlikti;

47.2.    išsiaiškinant nesėkmingos darbo paieškos priežastis;

47.3.    darbo ieškančiam asmeniui teikiant pasiūlymus darbo paieškos tobulinimui.

48.  Bedarbio statusas panaikinamas vadovaujantis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 7 punktu, kai bedarbio statusą turintis asmuo:

48.1.    nevykdo savarankiškos darbo paieškos, kaip numatyta Aprašo 43 punkte,

48.2.    daugiau negu vieną kartą pažeidžia Aprašo 4446 punktuose nustatytą atsiskaitymo už savarankišką darbo paiešką tvarką. 

 

VII SKYRIUS

UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ SIŪLYMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

49.  Atsižvelgiant į registruoto darbo ieškančio asmens Užimtumo tarnyboje statusą, registracijos tikslą ir įsidarbinimo galimybes, gali būti siūloma viena arba kelios užimtumo rėmimo priemonės.

50.  Darbo ieškantys asmenys gali dalyvauti Priemonėse, jeigu atitinka šiuos formalius kriterijus:

50.1. Užimtumo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

50.2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų tikslines grupes.

51.  Tuo atveju, kai atrankos į Priemonę, išskyrus SUR, metu yra daugiau nei vienas darbo ieškantis asmuo, atitinkantis Aprašo 50 punkte nustatytus formalius atrankos kriterijus, dalyvauti Priemonėje atrenkamas, atitinkantis specialiuosius kriterijus, išdėstytus prioriteto tvarka:

51.1. neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje vidutinių įsidarbinimo galimybių darbo ieškantiems asmenims – pagal profesiją patenkančią į Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.

51.2. profesinio mokymo arba įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėse vidutinių arba ribotų įsidarbinimo galimybių darbo ieškantiems asmenims:

51.2.1.   kuriems neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje buvo pripažinta kvalifikacijos dalis ir pageidaujantys sudaryti trišales sutartis pagal profesiją, patenkančią į Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;

51.2.2.   kuriems neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje buvo pripažinta kvalifikacijos dalis ir pageidaujantys sudaryti trišales sutartis;

51.2.3.   pageidaujantys sudaryti trišales sutartis.

51.3. įdarbinimo subsidijuojant priemonėje vidutinių arba ribotų įsidarbinimo galimybių darbo ieškantiems asmenims ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimo arba stažuotės priemonėje vidutinių įsidarbinimo galimybių darbo ieškantiems asmenims – turintys du ir daugiau darbo rinkoje papildomo rėmimo požymius, nurodytus Užimtumo įstatymo 25 straipsnyje.

51.4. paramos judumui priemonėje didelių, vidutinių arba ribotų įsidarbinimo galimybių darbo ieškantiems asmenims – įsidarbinusiems pagal profesiją, patenkančią į Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.

52.  Tuo atveju, kai atrankos į Priemonę, išskyrus SUR, metu yra daugiau nei vienas asmuo, atitinkantis Aprašo 50 punkte nustatytus formalius ir Aprašo 51 punkte nustatytus neformalius atrankos kriterijus, dalyvauti Priemonėje atrenkamas asmuo, atitinkantis neformalius kriterijus, išdėstytus prioriteto tvarka:

52.1.      niekada nedalyvavęs Priemonėse;

52.2.      ilgesnį laiką registruotas Užimtumo tarnyboje.

53.  Dalyvauti užimtumo didinimo programoje atrenkami asmenys, priklausantys Užimtumo įstatyme 48 straipsnio 2 dalyje nurodytoms tikslinėms grupėms bei atitinkantys Aprašo 52 punkte nurodytus specialiuosius kriterijus prioriteto tvarka.

54.  Pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją arba kompetenciją darbo veiklą pradedantiems ir bedarbio statusą turintiems asmenims poreikis įgyti darbo įgūdžių pagal turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas nustatomas:

54.1.    išanalizavus neįsidarbinimo priežastis nurodytas grąžintuose pasiūlyme įsidarbinti arba savarankiškos darbo paieškos vykdymo ataskaitoje;

54.2.    palyginus įgytą kvalifikaciją, kompetencijas ir (ar) įgūdžius su darbdavių pateiktais pasiūlymais laisvoms darbo vietoms užimti ir nustačius, kad Užimtumo tarnyba negali pasiūlyti tinkamo darbo dėl praktinių darbo įgūdžių stokos.

 

VIII SKYRIUS

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

55.  Profesinio mokymo priemonės įgyvendinimas:

55.1.    bedarbio ar užimto asmens statusą turinčiam asmeniui, kurio registracijos tikslas yra įgyti kvalifikaciją ir/ arba kompetenciją ir įsidarbinti, suplanavus IUVP dalyvauti profesinio mokymo priemonėje, jam išduodamas Rašytinis patvirtinimas dėl profesinio mokymo teikėjo pasirinkimo (Aprašo 10 priedas);

55.2.    pagal Rašytinį patvirtinimą dėl profesinio mokymo teikėjo pasirinkimo profesinis mokymas organizuojamas sudarant Trišalę sutartį (Aprašo 11 priedas), Dvišalę sutartį (Aprašo 12 priedas), Trišalę sutartį su užimtu asmeniu (Aprašo 13 priedas) arba Dvišalę sutartį su užimtu asmeniu (Aprašo 14 priedas) numatytomis standartinėmis sąlygomis;

55.3.    pateikus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininę pažymą (f046/a, f047/a, f048/a, f083-1/a, f086/a) arba jos kopiją iki profesinio mokymo Trišalės arba Dvišalės sutarties sudarymo dienos;

55.4.    pagal profesinio mokymo kuponą, profesinio mokymo teikėjas sudaro Profesinio mokymo sutartį (Aprašo 15 priedas) arba, jeigu praktinis mokymas bus vykdomas profesinio mokymo programos reikalavimus atitinkančioje darbo vietoje, su bedarbio arba užimto asmens statusą turinčiu asmeniu ir darbdaviu sudaro Mokymo sutartį (Aprašo 16 priedas) numatytomis standartinėmis sąlygomis.

56.  Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonės įgyvendinimas:

56.1.  Bedarbio statusą turinčiam asmeniui, kurio registracijos tikslas yra įgyti kvalifikaciją ir/ arba kompetenciją ir įsidarbinti, suplanavus IUVP dalyvauti įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėje, sudaroma Trišalė (Aprašo 11 priedas) arba Dvišalė (Aprašo 12 priedas) sutartis numatytomis standartinėmis sąlygomis;

56.2.  pateikus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininę pažymą (f046/a, f047/a, f048/a, f083-1/a, f086/a) arba jos kopiją iki Trišalės arba Dvišalės sutarties sudarymo dienos;

56.3.  pagal profesinio mokymo kuponą yra sudaroma Pameistrystės mokymo sutartis (Aprašo 17 priedas) numatytomis standartinėmis sąlygomis.

57.  Bedarbio statusą turinčiam asmeniui, kurio registracijos tikslas yra įsidarbinti, suplanavus IUVP dalyvauti stažuotės priemonėje yra sudaroma Trišalė stažuotės sutartis (Aprašo 18 priedas) numatytomis standartinėmis sąlygomis.

58.  Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonės įgyvendinimas:

58.1.    Bedarbio statusą turinčiam asmeniui, kurio registracijos tikslas yra įgyti kvalifikaciją ir/ arba kompetenciją ir įsidarbinti, suplanavus IUVP dalyvauti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje, yra sudaroma Dvišalė sutartis dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo (Aprašo 19 priedas) numatytomis standartinėmis sąlygomis;

58.2.    Kompetencijų pripažinimą organizuojantis asmuo, Užimtumo tarnybai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po kompetencijų pripažinimo pateikdamas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitą faktūrą už suteiktas kompetencijų pripažinimo paslaugas, kartu pateikia ir Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo išvadą, nurodytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72 „Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašo priede, o jei kompetencijų pripažinimo kupono gavėjui išduotas nustatytos formos įgytą kvalifikaciją liudijantis dokumentas arba mokymosi pasiekimo dokumentas ir šių dokumentų kopijas.

59.     Bedarbio statusą turinčiam asmeniui, kurio registracijos tikslas yra dirbti savarankiškai, suplanavus IUVP, gali būti siūloma SUR priemonė.

60.     Darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims, nurodytiems Užimtumo įstatymo 25 straipsnyje, Priemonės taikomos pagal Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 5 punkte nustatytus prioritetus bei 6 punkte nustatytą kompleksiškai taikomų Priemonių tvarką.

 

IX SKYRIUS

IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMAS IR KOMPENSAVIMAS

 

61.     Darbo ieškantiems asmenims pradėjusiems dalyvauti profesinio mokymo, stažuotės, remiamo įdarbinimo priemonėse arba konsultavimo grupėse užsiėmimuose arba įsidarbinusiems kaip numatyta Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte, gali būti kompensuojamos kelionės išlaidos:

61.1.  kai darbo ieškantis asmuo atitinka Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 32 punkto sąlygą;

61.2.  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 62 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos, darbo ieškančiam asmeniui pateikus prašymą kompensuoti kelionės išlaidas (Aprašo 20 priedas);

61.3.  dalyvaujant profesiniame mokyme - iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo, organizuosiančio pasirinktą profesinio mokymo programą iki planuojamos profesinio mokymo pradžios datos, nurodytos grąžintame Rašytiniame patvirtinime dėl profesinio mokymo teikėjo pasirinkimo arba per 1 (vieną) mėnesį nuo nurodytos datos, ir, esančio ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje (mieste, miestelyje, kaime ar viensėdyje) nei darbo ieškančio asmens kortelėje nurodyta gyvenamoji vieta;

61.4.  dalyvaujant remiamojo įdarbinimo priemonėse arba įsidarbinus kaip numatyta Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte, taikant Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 3 dalies nuostatą ir įvertinant asmeniui darbo sutartyje nustatytą darbo užmokestį. Kai asmens darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis nėra konkretus (nurodoma, kad bus mokami priedai, priemokos, nenurodant konkretaus jų dydžio ir kt.), bet neviršija Lietuvos statistikos departamento paskelbto paskutinio ketvirčio šalies ūkio (neįtraukiant individualių įmonių darbo užmokesčio duomenų) darbuotojų vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio dydžio, priimamas sprendimas skirti paramą judumui.

62.     Pasikeitus gyvenamajai vietai ir/arba kelionės tikslui darbo ieškantis asmuo per 3 darbo dienas nuo pasikeitimo privalo pateikti KAS specialistui naują prašymą kompensuoti kelionės išlaidas.

63.     Kelionės išlaidų kompensuojamas dydis apskaičiuojamas pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus:

63.1.  dalyvaujant profesiniame mokyme ar stažuotėje, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas mėnesiui pasibaigus mokymo teikėjui ar stažuotės organizatoriui pateikiant KAS specialistui lankomumo apskaitos žiniaraštį (Aprašo 21 priedas);

63.2.  dalyvaujant remiamojo įdarbinimo priemonėse arba įsidarbinus kaip numatyta Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ne vėliau kaip per 15 dienų mėnesiui pasibaigus darbdaviui arba asmeniui pateikus:

63.2.1.   darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

63.2.2.   informaciją apie apskaičiuotą darbo užmokestį.

63.3.  dalyvaujant konsultavimo grupėms užsiėmimuose, pagal dalyvautų dienų užsiėmimuose skaičių.

64.     Kelionės išlaidų kompensacijos dydis apskaičiuojamas darbo ieškančiam asmeniui, dalyvaujančiam:

64.1.  stažuotėje ir konsultavimo grupėse užsiėmimuose ir profesiniame mokyme, nustačius trumpiausią kelionės atstumą tarp darbo ieškančio asmens prašyme nurodytos gyvenamosios vietos ir kelionės tikslo (adreso tikslumu) pagal viešai prieinamų elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklės https:///www.google.lt/maps (kai vietovė nerandama - https:///www.maps.lt) duomenis, kompensuojamų kelionės išlaidų dydis skaičiuojamas pagal formulę:

Kompensuojamas dydis = a × 2 × b × c, kai:

a – atstumas nuo darbo ieškančio asmens gyvenamosios vietos adreso iki stažuotės vietos/ konsultavimo grupėms užsiėmimo vietos/ artimiausio profesinio mokymo teikėjo, vykdančio profesinį mokymą pagal pasirinktą profesinio mokymo programą, adreso (kilometrais su vienu ženklu po kablelio);

b – darbo ieškančio asmens stažuotėje, konsultavimo grupėse užsiėmimuose arba profesiniame mokyme dalyvautų dienų skaičius per mėnesį arba profesiniame mokyme važiuotų dienų skaičius per mėnesį, kai asmeniui kompensuojamos apgyvendinimo paslaugos;

c – 1 kilometro tarifinis įkainis patvirtintas Įsakymu dėl įkainio.

64.2.  remiamo įdarbinimo priemonėse arba įsidarbinusiems kaip numatyta Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte, kompensuojamų kelionės išlaidų dydis, skaičiuojamas pagal formulę, jeigu asmeniui nustatytas darbo užmokestis yra:

Kompensuojamas dydis = d × e : f, negali būti didesnis nei Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nurodytas didžiausias leistinas dydis, kai:

d – pasirenkamas vienas paramos judumui dydis (EUR), įvertinus Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas bei asmeniui nustatytą ir apskaičiuotą darbo užmokestį konkretų mėnesį, už kurį skaičiuojama kelionės išlaidų kompensacija;

e – dirbtų dienų skaičius per mėnesį;

f – kasmet Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamas metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius esant penkių darbo dienų savaitei arba esant šešių darbo dienų savaitei.

65.     Asmenims, turintiems teisę įsigyti važiavimo bilietus su nuolaida, 1 kilometro patvirtintas įkainis mažinamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnyje nustatytus nuolaidų dydžius.

66.     Darbo ieškantiems asmenims, pradėjusiems dalyvauti profesinio mokymo priemonėje, gali būti kompensuojamos apgyvendinimo išlaidos:

66.1.  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dalyvavimo priemonėje pradžios darbo ieškančiam asmeniui pateikus prašymą kompensuoti apgyvendinimo išlaidas (Aprašo 20 priedas);

66.2.  kai darbo ieškančio asmens prašyme nurodyta gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje (mieste, miestelyje, kaime ar viensėdyje), kaip pasirinkto profesinio mokymo teikėjo mokymo paslaugų teikimo vieta ir, jeigu nėra profesinio mokymo teikėjo, organizuojančio pasirinktą profesinio mokymo programą, toje pačioje vietovėje, kaip asmens prašyme nurodyta gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai darbo ieškančio asmens prašyme nurodyta gyvenamoji vieta yra nakvynės namai, krizių centras arba Carito namai.

67.     Apgyvendinimo išlaidų kompensuojamas dydis apskaičiuojamas:

67.1.  vadovaujantis Užimtumo įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi;

67.2.  ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, asmeniui pateikiant išlaidas pagrindžiančius dokumentus artimiausiam KAS:

67.2.1.                    sąskaitą faktūrą, kurioje papildomai nurodyti apgyvendinimo paslaugų suteikimo adresas ir laikotarpis;

67.2.2.                    pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą asmens parašu; grynųjų pinigų priėmimo kvitą arba mokėjimo pavedimo kopiją, patvirtintą asmens parašu, kai mokėjimai atliekami ne elektroninėmis priemonėmis.

67.3.  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus mėnesiui, profesinio mokymo tiekėjui pateikiant lankomumo apskaitos žiniaraštį;

67.4.  apgyvendinimo išlaidos kompensuojamos už faktiškai lankytas profesinio mokymo dienas, kai vykstama į profesinio mokymo vietą ir atgal ne dažniau kaip vieną kartą per darbo savaitę.

68.     Darbo ieškantiems asmenims, pradėjusiems dalyvauti profesinio mokymo arba įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėse, gali būti kompensuojamos privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos (toliau – sveikatos tikrinimo ir skiepijimo išlaidos):

68.1.      ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dalyvavimo priemonėje pradžios darbo ieškančiam asmeniui pateikus prašymą kompensuoti sveikatos tikrinimo ir skiepijimo išlaidas (Aprašo 20 priedas);

68.2.      patirtos iki profesinio mokymo arba darbo pagal pameistrystės darbo sutartį pradžios dienos;

68.3.      pateikiant išlaidas pagrindžiančius dokumentus:

68.3.1.                    sąskaitą faktūrą, kurioje papildomai nurodyti sveikatos tikrinimo ir skiepijimo paslaugos suteikimo data ir paskirtis;

68.3.2.                    pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą asmens parašu; grynųjų pinigų priėmimo kvitą arba mokėjimo pavedimo kopiją, patvirtintą asmens parašu, kai mokėjimai atliekami ne elektroninėmis priemonėmis.

69.     Bedarbio statusą turintis darbo ieškantis asmuo, dalyvaujantis profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį ar stažuotės priemonėje, kuriam priklauso nedarbo socialinio draudimo išmoka, Užimtumo tarnybai teikia prašymą (Aprašo 20 priedas), nurodydami stipendijos dydžio pasirinkimą.

70.     Užimtas asmuo, kuris dalyvavimo profesinio mokymo priemonėje metu buvo atleistas iš darbo, Užimtumo tarnybai teikia prašymą (Aprašo 20 priedas) skirti stipendiją.

71.     Stipendija darbo ieškančiam asmeniui, dalyvaujančiam profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį ar stažuotės priemonėje mokama atsižvelgiant į profesinio mokymo teikėjo ar stažuotę organizuojančios įmonės pateiktame lankomumo apskaitos žiniaraštyje nurodytas asmens lankytas valandas.

72.     Apskaičiuotas kelionės, apgyvendinimo ir sveikatos tikrinimo ir skiepijimo išlaidų kompensacijos dydis yra išmokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos.

73.     Kelionės, apgyvendinimo išlaidos užimtiems asmenims, kurie dalyvaudami profesiniame mokyme buvo atleisti iš darbo, kompensuojamos vadovaujantis Aprašo 61 – 67 punktais.

74.     Laiku nepateikus Aprašo 62, 63 punktuose nurodytų dokumentų, mokėjimas perkeliamas į kitą mėnesį.

75.     Kelionės, apgyvendinimo bei sveikatos tikrinimo ir skiepijimo išlaidos asmeniui kompensuojamos pagal patirtas išlaidas, tačiau, kai asmuo be svarbių priežasčių nutraukia dalyvavimą profesinio mokymo priemonėje, kelionės, apgyvendinimo bei sveikatos tikrinimo ir skiepijimo išlaidos, neišmokėtos už praėjusį laikotarpį, yra nekompensuojamos.

 

X SKYRIUS

SUR priemonės organizavimas

 

76.     SUR paraiškų atrankos organizuojamos ne rečiau kaip du kartus per metus Užimtumo tarnybos interneto svetainėje paskelbiant apie SUR paraiškų atrankos pradžią.

77.     SUR paraiškų atrankai vykdyti KAD direktorius KAD teritorijai sudaro ir tvirtina atrankos komisiją (toliau – Atrankos komisija) iš KAD ir KAS atstovų.

78.     Atrankos komisija savo veikloje vadovaujasi SUR paraiškų atrankos komisijos darbo reglamentu (Aprašo 22 priedas). 

79.     Paskelbus SUR paraiškų atranką, darbo ieškantiems asmenims KAS organizuoja konsultavimo grupėms užsiėmimus paraiškų rengimo ir verslo pradžios klausimais, supažindina juos su SUR priemonės reikalavimais.

80.     Darbo ieškantis asmuo, planuojantis dalyvauti SUR priemonėje, artimiausiam KAS teikia SUR paraišką (Aprašo 23 priedas) kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 53 punkte nurodytomis dokumentų kopijomis.

81.     SUR paraiškos teikiamos KAS per 30 dienų nuo atrankos paskelbimo datos, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 54 ir 55 punktuose nurodytomis sąlygomis.

82.     KAS perduoda paraiškas Atrankos komisijai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pasibaigus paraiškų priėmimo terminui.

83.     SUR paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

83.1.    skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje;

83.2.    panaudotos per savarankiško užimtumo rėmimo sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį.

84.     SUR paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais. Kiekviena sąmatos eilutė turi būti išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius. Išlaidos nurodomos išskiriant PVM.

85.     SUR paraiškos įvertinamos ir įtraukiamos į atrinktų SUR paraiškų sąrašą per 10 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, kai tenkina Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63, 64 punktuose numatytas sąlygas:

85.1.      Atrankos komisija nagrinėja ir vertina pateiktas paraiškas pagal SUR paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.5 papunktyje numatytiems reikalavimams vertinimo formą (Aprašo 24 priedas);

85.2.      nustačius SUR paraiškos neatitiktį vertinant kritinius Aprašo 85.1 papunktyje numatytus atitikties vertinimo kriterijus, Atrankos komisija siūlo KAD direktoriui atmesti SUR paraišką;

85.3.      nustačius SUR paraiškos tikslinimo poreikį, vertinant neatitiktį nekritiniams Aprašo 85.1 papunktyje numatytiems atitikties vertinimo kriterijams, Atrankos komisija siūlo KAD direktoriui prašyti SUR paraiškos teikėjo pašalinti SUR paraiškos trūkumus;

85.4.      nustačius, kad SUR paraiška atitinka nustatytus atitikties vertinimo kriterijus, Atrankos komisija vertina SUR paraiškas pagal SUR paraiškų vertinimo kriterijus (Aprašo 25 priedas).

85.5.      įvertinus, kad SUR paraiška nesurenka 35 paraiškos pereinamųjų balų, Atrankos komisija siūlo KAD direktoriui SUR paraiškos neįtraukti į atrinktų SUR paraiškų sąrašą;

85.6.      įvertinus, kad SUR paraiška surenka 35 ir daugiau paraiškos pereinamuosius balus, Atrankos komisija siūlo KAD direktoriui SUR paraišką įtraukti į atrinktų SUR paraiškų sąrašą.

86.     SUR paraiškų vertinimo galutiniai balai skaičiuojamai išvedant Atrankos komisijos narių vertinimų balų vidurkius.

87.     Atrankos komisijai įvertinus SUR priemonei įgyvendinti KAD sąmatoje patvirtintas lėšas, siūlo KAD direktoriui tvirtinti SUR finansuojamų projektų sąrašą.

88.     Vienodus pereinamuosius balus surinkusios SUR paraiškos, atrenkamos į SUR finansuojamų projektų sąrašą pagal Aprašo 26 priede nustatytus papildomus kriterijus.

89.     KAS raštu informuoja SUR paraiškų teikėjus per 3 darbo dienas nuo KAD direktoriaus sprendimo priėmimo dienos apie:

89.1.    priimtą sprendimą atmesti SUR paraišką, nurodant atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus;

89.2.    priimtą sprendimą įtraukti SUR paraišką į finansuojamų SUR projektų sąrašą.  

90.     KAD direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atrinktų SUR paraiškų sąrašo pateikimo dienos, tvirtina finansuojamų SUR projektų sąrašą.

91.     Finansuojamų SUR projektų sąrašas skelbiamas Užimtumo tarnybos tinklalapyje bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo finansuojamų SUR projektų sąrašo patvirtinimo dienos.

92.     KAS, įvertinęs SUR paraiškos teikėjo įsipareigojimų kaip numatyta Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 65 punkte, įvykdymą, siūlo KAD direktoriui priimti vieną iš sprendimų, kaip numatyta Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 66 punkte.

93.     KAS informuoja SUR paraiškos teikėją apie:

93.1.    priimtą sprendimą, Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 66 punkte numatytais terminais;

93.2.    savarankiško užimtumo rėmimo sutarties (toliau – SUR sutartis) (Aprašo 27 priedas) sudarymo sąlygas;

93.3.    visiško atsiskaitymo su Užimtumo tarnyba nuostatas, kaip numato Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punktas.

94.     Subsidijos gavėjas, apdraudęs ilgalaikį materialųjį turtą, kaip numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte, KAS pateikia draudimo apmokėjimą įrodančius dokumentus Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo vietai pagal savarankiško užimtumo rėmimo priemonę sudarymo akto (toliau – Darbo vietos steigimo aktas) (Aprašo 28 priedas) pasirašymo metu:

94.1.      iš karto ne mažiau kaip 36 mėnesiams;

94.2.      arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolės pabaigos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo pabaigos.

95.     Užimtumo tarnyba perveda Subsidijos gavėjui draudimo lėšas draudiminio įvykio metu prarastam ar sugadintam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ar atstatyti:

95.1.      gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką;

95.2.      subsidijos gavėjui pateikus prašymą išmokėti draudimo lėšas.

96.     Subsidijos gavėjas įsigyja arba atstato draudiminio įvykio metu prarastą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą, grąžindamas į buvusią padėtį ir jį apdrausdamas, ne vėliau kaip per 120 dienų nuo draudimo išmokos gavimo dienos, pirkdamas paslaugas, prekes ar darbus Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.

97.     Tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, subsidijos gavėjas įsipareigoja nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą.

98.     Draudimo bendrovės atsisakymas apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą pripažįstamas tada, kai subsidijos gavėjas KAS pateikia ne mažiau kaip trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinamus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą Aprašo 94 punkte nurodytu terminu. 

99.     Subsidijos gavėjui, darbo vietos steigimo procese:

99.1.      nupirkus prekių, paslaugų arba darbų už veiklų, kurioms suteikta subsidija, lėšas ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų paraiškos sąmatoje, informuoja KAS teikdamas Užimtumo tarnybos nustatytos formos veiklos ataskaitą (Aprašo 29 priedas);

99.2.      panaudojus mažiau lėšų darbo vietai steigti nei buvo numatyta SUR paraiškoje, sudarant Darbo vietos steigimo aktą, darbo vietos steigimo sąmata mažinama proporcingai tiek Subsidijos gavėjui, tiek Užimtumo tarnybai pagal Subsidijos gavėjo nuosavų lėšų ir subsidijos santykį.

100.   Kai SUR subsidijos gavėjui išmokėta avanso dalis yra didesnė nei faktiškai patirtos išlaidos darbo vietai steigti, SUR subsidijos gavėjas grąžina Užimtumo tarnybai išmokėtą nepanaudotą subsidijos dalį per 5 darbo dienas nuo Darbo vietos steigimo akto sudarymo dienos, bet ne vėliau nei numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte.     

101.   Užimtumo tarnyba pripažįsta tik tas Subsidijos gavėjo po SUR sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

102.   Darbo vietos steigimo aktas pasirašomas sudarius materialines ir teisines sąlygas naujai darbo vietai sukurti ir pateikus išlaidas pagrindžiančių bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu) dokumentų kopijas.

103.   Subsidijos gavėjas iki SUR sutartyje numatytos darbo vietos įsteigimo dienos privalo:

103.1.    atlikti visus paraiškoje numatytus darbus ir įsteigti darbo vietą bei pateikti nustatytos formos veiklos ataskaitą (Aprašo 29 priedas);

103.2.    laiku pateikti KAS reikalingus dokumentus susijusius su SUR sutarties sąlygų įgyvendinimu;

103.3.    pasikeitus SUR sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo terminui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, informuoti KAS, pateikiant nustatytos formos veiklos ataskaitą (Aprašo 29 priedas).

104.   Subsidijos gavėjas nuo SUR sutartyje numatytos darbo vietos įsteigimo dienos privalo ne mažiau kaip 36 mėnesius:

104.1.       vykdyti veiklą ir išlaikyti įsteigtą darbo vietą, kuriai įsteigti buvo skirta subsidija;

104.2.       kiekvienais metais iki sausio 31 dienos KAS teikti nustatytos formos metinę veiklos ataskaitą (Aprašo 30 priedas) už praėjusių metų laikotarpį;

104.3.       sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybai atlikti planinius ir neplaninius patikrinimus įsteigtoje darbo vietoje;

104.4.       raštu informuoti KAS, kai SUR subsidijos gavėjas nevykdo veiklos daugiau nei 60 dienų;

104.5.       raštu informuoti KAS, atsiradus SUR sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo aplinkybėms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo pradžios dienos;

104.6.       gavus Užimtumo tarnybos prašymą, teikti su SUR sutarties vykdymu susijusią informaciją;

104.7.       gavus Užimtumo tarnybos prašymą, teikti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus.

105.   KAS, įvertinęs informaciją apie Aprašo 103.2, 103.3 papunkčiuose, 104 punkte nurodytas aplinkybes:

105.1.    raštu įspėja subsidijos gavėją dėl SUR sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo;

105.2.    gali sudaryti papildomą susitarimą dėl:

105.2.1.    darbo vietos įsteigimo termino pratęsimo, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte;

105.2.2.    kitų sutartinių įsipareigojimų keitimo, išskyrus tuos, kurie turėjo įtakos SUR projektą įtraukiant į finansuojamų SUR projektų sąrašą.

106.   Užimtumo tarnyba pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Priemonių patikrinimų atlikimo tvarką vykdo įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

107.   Ginčai dėl Paslaugų teikimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________