LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. VIII-49 PRIEDĖLIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. balandžio 26 d. Nr. XIV-1053

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedėlio II dalies 9 skyriaus trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Išorės aplinkos pokyčius ir jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai analizuoja ir pasiūlymus dėl regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms teikia, taip pat savo vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais viešai skelbia strateginių tyrimų ir analizės centras – viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė, turinti ne mažiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė. Šio centro funkcijoms atlikti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, o veiklai vykdyti reikalingas valstybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas Vyriausybės nustatyta tvarka jam gali būti perduodamas valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise. Sprendimą dėl šio valstybės turto perdavimo strateginių tyrimų ir analizės centrui patikėjimo teise priima Vyriausybė. Strateginių tyrimų ir analizės centras turi teisę priimti sprendimus, susijusius su jam perduoto valstybės ilgalaikio nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, išskyrus sprendimus, susijusius su turto perleidimu kitų asmenų nuosavybėn ar su daiktinių teisių suvaržymu. Strateginių tyrimų ir analizės centras jam perduotą valstybės ilgalaikį materialųjį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda