LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ROTACIJOS TVARKA PERKELTŲ Į KITAS PAREIGAS KITOJE TARNYBOS VIETOVĖJE TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ IR POLICIJOS KOMISARIATŲ VIRŠININKŲ NAUDOJIMOSI TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS, ĮSKAITANT NUVYKIMĄ Į DARBĄ IR GRĮŽIMĄ IŠ JO, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 5 d. Nr. 1V-53

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.101 punktu:

1. T v i r t i n u Rotacijos tvarka perkeltų į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad rotacijos tvarka perkelti į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkai (toliau – pareigūnai) turi teisę jiems skirtais naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais Aprašo nustatyta tvarka vykti į darbą ir grįžti iš jo, jeigu:

2.1. jie patys, jų sutuoktiniai, sugyventiniai (partneriai), vaikai ir įvaikiai pareigūno tarnybos vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančio, techninius ir sanitarinius reikalavimus atitinkančio buto, namo ar jo dalies;

2.2. jie nėra Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka aprūpinti tarnybiniu butu (viengungis – atskira tarnybine gyvenamąja patalpa) tarnybos vietovėje;

2.3. jiems nėra mokami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 258 „Dėl butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams dydžių patvirtinimo ir mokėjimo“ nustatyto dydžio butpinigiai gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidoms kompensuoti.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                             Dailis Alfonsas Barakauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1V-53

 

rotacijos tvarka perkeltų į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į Darbą ir grįžimą iš jo, TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rotacijos tvarka perkeltų į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tarnybinių lengvųjų automobilių priskyrimo rotacijos tvarka perkeltiems į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkams (toliau – pareigūnai), naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, jų saugojimo ir techninės priežiūros tvarką.

 

II SKYRIUS

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PRISKYRIMAS PAREIGŪNAMS

 

2. Norėdamas, kad jam būtų priskirtas naudotis tarnybinis lengvasis automobilis, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, pareigūnas vadovui, turinčiam teisę pareigūną skirti į pareigas, pateikia prašymą. Prašyme turi būti nurodytas faktinės gyvenamosios vietos adresas ir pridedama pareigūnui išduoto vairuotojo pažymėjimo kopija. Pareigūnas, norėdamas ne tarnybos metu jam priskirtą tarnybinį lengvąjį automobilį saugoti ne policijos įstaigos teritorijoje, prašyme turi nurodyti tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo vietos adresą.

3. Gavęs Aprašo 2 punkte nurodytą prašymą, vadovas, turintis teisę skirti pareigūną į pareigas, per 10 darbo dienų įsakymu priskiria pareigūnui tarnybinį lengvąjį automobilį arba priima sprendimą nepriskirti tarnybinio lengvojo automobilio.

4. Įsakyme dėl tarnybinio lengvojo automobilio pareigūnui priskyrimo nurodoma tarnybinio lengvojo automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, nustatoma didžiausia leistina metinė rida ir tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo ne tarnybos metu vieta.

5. Priėmęs sprendimą nepriskirti tarnybinio lengvojo automobilio, vadovas, turintis teisę pareigūną skirti į pareigas, per 10 darbo dienų nuo Aprašo 2 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos apie tai raštu informuoja pareigūną, nurodydamas tarnybinio lengvojo automobilio nepriskyrimo priežastis.

6. Vadovui, turinčiam teisę pareigūną skirti į pareigas, priėmus įsakymą dėl tarnybinio lengvojo automobilio priskyrimo, pareigūnai su šiuo įsakymu supažindinami pasirašytinai. Pareigūnui priskirto tarnybinio lengvojo automobilio perdavimas įforminamas tarnybinio lengvojo automobilio perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašo pareigūnas ir darbuotojas, atsakingas už policijos įstaigos, kuriai priklauso priskirtas tarnybinis lengvasis automobilis, transporto priemonių eksploataciją (toliau – atsakingas darbuotojas).

 

III skyrius

pareigūnų naudojimasis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo

 

7. Pareigūnai jiems priskirtais tarnybiniais lengvaisiais automobiliais naudojasi tik tarnybos reikmėms, kai būtina užtikrinti jų funkcijų vykdymą, taip pat nuvykti į darbą ir grįžti iš jo.

8. Pareigūnams priskirti tarnybiniai lengvieji automobiliai ne tarnybos metu yra laikomi Aprašo 4 punkte nurodytame įsakyme nustatytoje saugojimo vietoje, išskyrus tuos atvejus, kai priskirtu tarnybiniu lengvuoju automobiliu vykstama į tarnybinę komandiruotę.

9. Kiekvienos darbo dienos pradžioje, prieš išvažiuodami iš tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo vietos, pareigūnai privalo patikrinti tarnybinio lengvojo automobilio techninę būklę.

10. Pareigūnams priskirtų tarnybinių lengvųjų automobilių draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą organizuoja atsakingas darbuotojas.

11. Pareigūnai privalo nedelsdami informuoti atsakingą darbuotoją apie jiems priskirto tarnybinio lengvojo automobilio techninius gedimus ar kitus mechanizmų sutrikimus.

12. Įvykus tarnybinio lengvojo automobilio vagystei ar vagystei iš tarnybinio lengvojo automobilio, eismo įvykiui ar apgadinus tarnybinį lengvąjį automobilį, pareigūnai nedelsdami apie tai turi žodžiu informuoti vadovą, turintį teisę skirti pareigūną į pareigas, ir atsakingą darbuotoją, o ne vėliau kaip kitą darbo dieną vadovą, turintį teisę pareigūną skirti į pareigas, informuoti tarnybiniu pranešimu.

13. Įvykus tarnybinio lengvojo automobilio vagystei ar vagystei iš tarnybinio lengvojo automobilio, eismo įvykiui ar apgadinus tarnybinį lengvąjį automobilį, kai yra tarnybinio nusižengimo požymių, atliekamas tarnybinis patikrinimas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Vadovui, turinčiam teisę pareigūną skirti į pareigas, priėmus įsakymą dėl tarnybinio lengvojo automobilio priskyrimo, pareigūnai supažindinami su Aprašu pasirašytinai.

15. Pareigūnai yra materialiai atsakingi už jiems priskirtus tarnybinius lengvuosius automobilius ir juose sumontuotą įrangą.

 

_____________________