LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, 9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 761, 762, 831 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO NR. XIV-654 9 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. gruodžio 8 d. Nr. XIV-1634

Vilnius

 

 


 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 76 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

76 straipsnis. Valstybės biudžeto bazinio ir skatinamojo finansavimo lėšų studijoms skyrimo pagrindai

1. Valstybės biudžeto lėšos studijoms skiriamos:

1) studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti;

2) geriausius studijų rezultatus pasiekusių valstybės nefinansuojamose studijų vietose studentų sumokėtai studijų kainai kompensuoti šio įstatymo 79 straipsnyje nustatyta tvarka;

3) valstybės paskoloms arba valstybės remiamoms paskoloms;

4) socialinėms stipendijoms, studijų stipendijoms, tikslinėms stipendijoms, aukštojo mokslo socialinės dimensijos plėtros priemonėms ir kitai paramai.

2. Mokslinių tyrimų institutams ir kitoms institucijoms, kartu su universitetais rengiantiems mokslininkus ar padedantiems rengti specialistus, lėšos, susijusios su šių mokslininkų ar specialistų rengimu, skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

3. Valstybės biudžeto skatinamojo finansavimo už studijų veiklos pasiekimus lėšos skiriamos mokslo ir studijų institucijoms pagal kiekvienais metais atliekamo mokslo ir studijų institucijų studijų veiklos pasiekimų vertinimo rezultatus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Šio įstatymo 9, 10 ir 11 straipsniai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis, 6, 7, 8 straipsniai, 12 straipsnio 2, 3, 4 dalys ir 13 straipsnis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.“

3. Papildyti 16 straipsnį 41 dalimi:

41. Šio įstatymo 11 straipsnyje išdėstytame Mokslo ir studijų įstatymo 762 straipsnyje numatytas valstybės biudžeto skatinamasis finansavimas mokslo ir studijų institucijoms už studijų veiklos pasiekimus pirmą kartą skiriamas 2024 metams pagal 2022–2023 studijų metų rezultatus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

part_4c1ab3abc81a48c39d375a5fce59f45e_end