Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. RUGSĖJO 20 D. NUTARIMO NR. 1019 „Dėl VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. 1141

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir siekdama stiprinti vietos demokratiją, pilietinę visuomenę ir skatinti gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius vietos reikalus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Apklausos subjektai gali būti:

4.1. savivaldybės teritorijos dalies, kurią siūloma priskirti kitos savivaldybės teritorijai, gyventojai;

4.2. savivaldybės, kurios teritorijos dalį siūloma priskirti kitos savivaldybės teritorijai, teritorijos dalies, nenurodytos šio Aprašo 4.1 papunktyje, gyventojai.“

2.2. Pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2. gavus gyventojų iniciatyvinės grupės (toliau vadinama – iniciatyvinė grupė) ar savivaldybių tarybų pasiūlymus steigti naujas savivaldybes, panaikinti esamas, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, centrus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui dėl teritorinės reformos procedūrų, nustatytų Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), organizavimo.“

2.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nusprendus vykdyti teritorinės reformos procedūras, nustatytas Taisyklėse, ji savo sprendimu nustato apklausos subjektus, įvardydama konkrečias gyvenamąsias vietoves.

Apklausos koordinatorius per 2 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo vykdyti teritorinės reformos procedūras, nustatytas Taisyklėse, priima sprendimą dėl apklausos vykdymo.

Sprendime dėl apklausos vykdymo nurodoma apklausos komisijos sudėtis, apklausos komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojai, apklausos komisijos padaliniai (jeigu jie sudaromi), apklausos vykdymo data, vieta ir būdas. Sprendimas įforminamas vidaus reikalų ministro įsakymu.

Jeigu apklausoje turi teisę dalyvauti daugiau kaip 5 000 vietos gyventojų, vidaus reikalų ministro įsakymu apklausai vykdyti iš apklausos komisijos narių gali būti sudaromi apklausos komisijos padaliniai, kuriems vadovauja apklausos komisijos pirmininko pavaduotojai.“

2.4. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Pakartotinė apklausa turi būti atliekama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią turėjo būti vykdoma apklausa, jeigu numatytoji apklausa neįvyko dėl vykdytojų kaltės, jeigu pareikšti savo nuomonės neatvyko nė vienas apklausiamos teritorijos gyventojas, turintis teisę dalyvauti apklausoje, arba jeigu apklausos rezultatai dėl šiurkščių pažeidimų buvo pripažinti negaliojančiais. Sprendimas dėl neįvykusios apklausos įforminamas vidaus reikalų ministro įsakymu, kuriame taip pat nurodomas pakartotinės apklausos vykdymo laikas. Pakartotinei apklausai neįvykus, sprendimas dėl neįvykusios apklausos įforminamas vidaus reikalų ministro įsakymu ir kita pakartotinė apklausa nebeorganizuojama.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Rita Tamašunienė