LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS-

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 11 D. SPRENDIMO NR. V-1118 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS“ PAKEITIMO

 

2020 m.  gegužės 21 d. Nr. V-1239

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“:

1. Pakeičiu 1.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. Esant galimybei sudaryti sąlygas darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu arba organizuoti jų darbą taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis kontaktas su kitais asmenimis.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 1.3.7.1 papunktį.

3. Pakeičiu 1.7. papunktį ir jį išdėstau taip:

1.7. Vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras _ valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga