r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRUOPIŲ AMBULATORIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 25 d.  Nr. T-88

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 130 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1.    Pritarti viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2.    Patvirtinti viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

          Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               PRITARTA

                                                                                                Akmenės rajono savivaldybės tarybos                                                                                                         2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-88

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRUOPIŲ AMBULATORIJOS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

VADOVO ŽODIS

 

VšĮ Kruopių ambulatorija įregistruota 1997 m. spalio 13 d. siekiant organizuoti ir teikti nespecializuotas, kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas įstaigoje prisirašiusiems gyventojams.

Įstaigos kodas – 253083080. Adresas – Papilės g. 8, Kruopių mstl.

Įstaigai priklausantys medicinos punktai: Sablauskių medicinos punktas.

VšĮ Kruopių ambulatorijoje 2021-12-31 buvo prisirašę 1036 gyventojai. Iš jų 45 neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu. Palyginus su 2020 m., prisirašiusiųjų gyventojų padaugėjo 3 pacientais.

 

Per 2021 m. I lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikė ir dirbo šie darbuotojai:

 

Gydytojai

Vidurinis med. Personalas

Kitas personalas

Viso

BPG - Direktorė

Odontologas

Bendruomenės slaugytojos, Akušerė

 

Vyr. finansininkė

 

 

1

2

3

 

1

7

 

          Per 2021 m. kolektyvo kaitos nebuvo. Įstaigos medicinos personalas įgijo naujų įgūdžių ir žinių dalyvaudamas kvalifikacijos tobulinimosi kursuose ir konferencijose. Žmogiškųjų išteklių pakanka, bet siekiant gydymo kokybės įstaigoje, reikia atsižvelgti į personalo poreikius, sugebėti pripažinti kiekvieno atliktą darbą ir paskatinti dirbti geriau. Neabejotinai reikšmingas įstaigos veiksnys – kolektyvo darna, vienybė ir gebėjimas susitelkti bendram tikslui. Tuo tikslu skiriamas nemažas dėmesys personalo tarpusavio santykiams, santykių su pacientais vystymui ir gerinimui. 2021 metai įstaigai buvo sunkūs ir pilni iššūkių kovojant su COVID-19 liga. Įstaigos personalas susitelkė ir dirbo, kad pacientams būtų laiku ir kokybiškai suteiktos medicinos paslaugos. Organizavo ir vykdė asmenų skiepijimą nuo COVID-19 ligos. Darbuotojų dėka kokybiškas medicinos paslaugų teikimas, personalo geranoriškumas ir dėmesys pacientui įstaigai padėjo pasiekti 2021 metais gerų veiklos rezultatų. Pagal Valstybinės ligonių kasos gerų darbo rezultatų rodiklių vertinimą įstaiga surinko 15 sąlyginių vienetų ir buvo 2-ta tarp 5 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų Akmenės rajone.

Metų pabaigoje aptarėme nuveiktus darbus ir tikslus ateinantiems metams, buvo išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos kaip padėka kiekvienam už įdėtą indėlį įstaigos veikloje.

          Įstaiga, kad ir nedidelėmis investicijomis, bet nuolat stengiasi atnaujinti seną nusidėvėjusią įrangą ir sukurti patogią darbo aplinką darbuotojams.

          2021 m. gautas 3822,24 Eur finansavimas iš ES struktūrinio fondo lėšų vykdant projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0019 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“, kurio dėka nupirkta: oftalmoskopas, dermatoskopas, kraujo paėmimo kėdė, belaidė diodinė polimerizavimo lempa, medicininė širma, kompiuterinė įranga ir spausdintuvas. Įstaiga šio projekto vykdymui skyrė ir savo lėšų 758,82 Eur.

Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti sudaromas kolegialus patariamasis organas- Stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba sudaroma penkeriems metams iš dviejų įstaigos dalininkų susirinkimo sprendimu paskirtų atstovų, dviejų Akmenės rajono savivaldybės tarybos paskirtų atstovų ir iš įstaigos sveikatos priežiūros specialistų paskirto atstovo. Stebėtojų taryba analizuoja įstaigos administracijos veiklą ir dirba be užmokesčio.

2021 m. organizuotas 1 stebėtojų tarybos susirinkimas. Susirinkimo metu aptarti įstaigos veiklos rezultatai, gvildentos pagrindinės problemos bei siektinos ateinančių metų užduotys. Įstaiga, siekdama užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir šių paslaugų kokybę bei racionalų turimų finansinių išteklių panaudojimą, pasitvirtino Strateginį veiklos planą 2021-2023 metams, išsikėlė ilgalaikius tikslus ir numatė uždavinius, kuriuos stengiasi įgyvendinti.

Per 2021 metus pacientų skundų nebuvo. Vykdytos 2 gyventojų apklausos dėl pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis, medicinos personalo bendravimo bei darbo kokybės klausimais nustatymo. Apklausos tikslas – sužinoti realią situaciją ir pacientų nuomonę apie įstaigoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Apklausos rezultatai patvirtino, kad apsilankantys pacientai patenkinti įstaigoje teikiamomis paslaugomis ir personalo darbu. Išanalizuoti duomenys ir padarytos išvados naudojamos sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti.

Vykdyta sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėsena, peržiūrėti ir atnaujinti 3, parengti 2 nauji procedūrų tvarkos aprašai.

Per 2021m. atlikti 6 planiniai vidaus medicinos auditai ir 11 neplaninių vidaus kontrolės patikrinimų. Audito metu vertinta teikiamų paslaugų kokybė, medicininė dokumentacija bei įrašų registrai. Audito metu nustatytų pažeidimų nerasta. Medicinos personalui teikti pasiūlymai ir rekomendacijos dėl medicininės dokumentacijos pildymo, tvarkos bei dokumentų registravimo.

Vadovaujantis asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prioritetinių krypčių sąrašu, 2021 metais užtikrintas prioritetinių paslaugų teikimas. Vykdytas skatinamųjų paslaugų, slaugos paslaugų namuose teikimas, vaikų iš rizikos grupių tuberkuliozės kontrolė ir prevencija. Įstaiga įgyvendindama E sveikatos politiką, tęsė pacientų srautų reguliavimą ir išankstinės registracijos vykdymą. Tęstas darbas su ambulatorinių paslaugų apskaitos informacinės sistemos (IS) SVEIDRA komponentėmis, elektroninių nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo išdavimo (Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų tvarkymo – EPTS) sistema. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkiniai teikti ir tarpusavio operacijų informacija derinta su kitais viešojo sektoriaus subjektais VSAKIS sistemoje. Atliktas įstaigos finansinėse ataskaitose pateiktos informacijos auditas.

Vykdyta 2020 m. sausio 2 d. įstaigos direktorės įsakymu Nr.T-1/20 patvirtinta VšĮ Kruopių ambulatorijos korupcijos prevencijos programa 2020-2025 metams bei jos įgyvendinimo priemonių planas. Įstaigoje sukurta antikorupcinė aplinka, siekiant didinti įstaigos veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą. Įstaigos darbuotojams organizuotos trys informacinio pobūdžio paskaitos korupcijos prevencijos klausimais, supažindinti su darbuotojų elgesio kodeksu. Įgyvendinant korupcijos prevencijos 2020-2025 m. programos įgyvendinimo priemonių planą atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas darbuotojų priėmimo srityje. 2020 m. balandžio 17 d. Akmenės rajono Savivaldybės Tarybos sprendimu T-37 įstaigai suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

2021 metais, kaip ir ankstesniais metais, buvo taupomos lėšos, bet taip, kad nenukentėtų paslaugų kokybė. Džiaugiamės, kad VšĮ Kruopių ambulatorija pagal pateiktus Šiaulių TLK 2021 m. duomenis yra tarp geriausių prevencines programas vykdančių įstaigų Akmenės rajone.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai:

·  Tenkinti viešąjį interesą vykdant sveikatinimo veiklą: gyventojų sveikatos stiprinimą, tausojimą ir atstatymą, prieinamų ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

·  Užtikrinti pacientų teisę į kvalifikuotą jų sveikatos būklės įvertinimą ir gydymą.

·  Užtikrinti informacijos pateikimą pacientams apie būtinybę jiems suteikti sveikatos priežiūrą, sveikatos priežiūros paslaugas.

·  Tobulinti įstaigoje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinti jų apimtis. Užtikrinti pacientų saugumą, gaunant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

·  Sudaryti galimybę pacientams reikšti savo pageidavimus, pretenzijas. Vykdyti gyventojų apklausą dėl pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis, medicinos personalo bendravimo bei darbo kokybės lygio nustatymo.

·  Gerinti įstaigos infrastruktūrą, įvaizdį, darbuotojų darbo sąlygas. Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams saugiai dirbti.

·  Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

·  Racionaliai naudoti finansinius, personalo, technologijų išteklius. Užtikrinti statistiškai patikimą veiklos apskaitą ir atskaitomybę.

·  Vykdyti korupcijos prevencijos programą. Šalinti prielaidas leidžiančias atsirasti ir plisti korupcijai įstaigoje.

 

Pagrindiniai strateginio plano veiklos uždaviniai:

 

Uždaviniai

Vertinimo kriterijai

Įvykdymas

(Taip/Ne)

1.

Užtikrinti savalaikį ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą. Gerinti profilaktinių programų vykdymą, užtikrinti asmens sveikatos priežiūros efektyvumą mažinant įstaigą pasirinkusių pacientų sergamumą, neįgalumą bei mirtingumą.

1.1. Medicinos darbuotojų skaičius ir darbuotojų kaita.

1.2. Medicinos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis.

1.3. Įsigytų medicininės įrangos ir kito ilgalaikio turto skaičius, informacinių technologijų diegimas ir vystymas.

1.4. Įstaigos sąnaudų medikamentams dalis kuri turi neviršyti steigėjo patvirtinto normatyvo.

 

 

Taip

2.

Efektyviai organizuoti įstaigos administracinį ir ūkinį aptarnavimą. Vykdyti materialinės bazės gerinimo ir ūkinės veiklos darbų koordinavimą.

 

2.1. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis. Siekti, kad įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis neviršytų nustatyto normatyvo;

2.2. Pritrauktų papildomų finansavimo šaltinių skaičius. Dalyvauti programose finansuojamose iš savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų lėšų; pritraukti lėšų, gaunamų iš asmenų 2 proc. paramos; teikti paslaugas, apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lėšų, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Taip

Pasiektos veiklos rezultatų vertinimo rodiklių reikšmės 2021 m:

Eil. Nr.

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai (toliau – rodiklis)

Siektina reikšmė

 

Pasiektas rodiklis

I

Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:

1.

Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)

Būti nenuostolingai

820,20 Eur.

(grynasis perviršis)

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: Pajamos–sąnaudos

2.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis                       

 

Valstybės institucijoms skyrus papildomų PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 80 proc. nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčiui didinti

 

 

 

 

 

 

55,07 proc.

 

 

3.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis                       

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 7,2 proc.

23 proc.

 

4.

Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto

Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10

 

0,10

 

5.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas

Per pastaruosius 3 m yra pasirašiusi bent vieną sutartį dėl dalyvavimo projekte, iš kurio gauna papildomą finansavimą

 

Iš ES struktūrinio fondo lėšų vykdomas projektas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0019 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“

II

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

6.

Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,8 balo

 

 

 

0,93

7.

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą

 

Įstaigai suteiktas skaidrios įstaigos vardas

8.

Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)           

1. ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumas naudojamas visa apimtimi.

2.  ASPĮ yra IPR IS dalyvis.

3. Ne mažiau kaip 98 proc. visų vakcinacijos įrašų (e. dokumentas Nr. E063 „Vakcinacijos įrašas“) (toliau – E063)išrašoma el. būdu.

4. Patvirtinta ASPĮ naudojamos informacinės sistemos infrastruktūros saugumo dokumentacija

1.    vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumas naudojamas visa apimtimi

 

2.    Įstaiga yra IPR IS dalyvis

3. Visi vakcinacijos įrašai daromi el. būdu E sveikatoje.

 

 

 

4. Patvirtina saugumo dokumentacija.

III

Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:                                                                       

9.

Kritinis likvidumo rodiklis

Ne mažiau kaip 0,8

4,89

10.

Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius

Ne mažiau kaip 1

0

 

II SKYRIUS

VEIKLOS REZULTATŲ PLANUOTŲ REIKŠMIŲ IR ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VERTINIMO REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ

 

Suteiktos paslaugos

 

 

Apsilankymai

 

2021m.

(2020m.)

Apsilankymai ambulatorijoje

2021 metai (2020)

Apsilankymai namuose

2021 metai (2020)

Mokami apsilankymai

2021 metai (2020)

Iš viso

Iš jų profilaktiniai

Iš jų dėl ligos

Iš viso

Iš jų dėl ligos

Iš viso

Iš jų profilaktiniai

BPG

11440

 (10298)

9233

(8486)

2993

(2812)

6213

(5670)

2011

(1965)

1923

(1552)

205

(156)

201

(156)

Pokytis (+/-)

+1142

+747

+181

+543

+46

+371

+49

+45

BPG Odontologas

1121

(969)

1121

(969)

610

(514)

511

(455)

 

 

 

 

Pokytis (+/-)

+156

+152

+96

+56

 

 

 

 

Viso

12561

(11267)

10354

(9455)

3603

(3326)

6724

(6125)

2011

(1965)

1923

(1552)

205

(156)

201

(156)

POKYTIS (+/-)

+1294

+899

+277

+599

+46

+371

+49

+45

 

 

2021 metai

2020 metai

POKYTIS (+/-)

Gimė kūdikių

3

7

-4

Stebėta nėščiųjų

4

6

-2

Mirė pacientų

21

6

+15

Išduota mirties liudijimų

4

4

-

 

Atlikti tyrimai, suteiktos paslaugos:                                                                                                                      

Tyrimo, paslaugos pavadinimas

2021 metai

2020 metai

Pokytis (+/-)

Bendras kraujo tyrimas

642

585

+57

Biocheminiai , imuniniai, serologiniai ir kt. tyrimai

3263

2766

+497

Bendras šlapimo tyrimas

281

266

+15

A grupės beta hemolizinto Streptokoko antigeno nustatymas

2

10

-8

Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos vertinimas

223

73

+150

Lašelinės infuzijos (namuose)

426

266

+160

Vaikų dantų silantavimas

36

1

+35

Vaikų psichomotorinės raidos įvertinimas

26

27

-1

Profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

215

213

+2

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas ne prie įstaigos prirašytiems pacientams

70

-

+70

Nuotolinė šeimos gydytojo sveikatos priežiūros paslauga

2073

1498

+575

Visi kraujo tyrimai atliekami laboratorijoje.

Atlikta EKG:

Laikotarpis

Viso

VAIKAMS

SUAUGUSIEMS

Ambulatorijoje

Namuose

Ambulatorijoje

Namuose

2021 metai

309

28

-

234

47

2020 metai

245

19

-

226

30

Pokytis (+/-)

+64

+9

-

+8

17

 

Atlikti skiepijimai:

Pavadinimas

2021m.

2020m.

Pokytis (+/-)

0-17 metų vaikai

18 metų ir vyresni

0-17 metų vaikai

18 metų ir vyresni

0-17 metų vaikai

18 metų ir vyresni

Hepatitas B

7

-

7

-

-

-

Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilusinfluenza infekcija

 

31

 

-

 

29

 

-

 

+2

 

-

Tymai, epideminis parotitas, raudoniukė

12

-

15

-

-3

-

Pneuomokokinė infekcija PCV vakcina 

11

-

10

-

+1

-

Pneuomokokinė infekcija PPV vakcina

-

8

 

18

-

-10

Erkinis encefalitas

13

32

6

35

+7

-3

Žmogaus papilomos viruso infekcija

8

 

4

-

+4

-

Meningokokinė inf.

12

 

14

-

-2

-

Roto viruso inf.

10

 

10

-

-

-

Skiepijimas nuo sezoninio gripo:

Viso

paskiepyta nuo sezoninio gripo

Asmenims, sergantiems lėtinėmis širdies – kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais (vnt.)

Asmenims gyvenantiems socialinės globos ir slaugos įstaigose (vnt.)

Kiti sergantieji ir

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (vnt.)

2021m.

2020m.

2021m.

2020m.

2021m.

2020m.

2021m.

2020m.

164

220

159

214

-

-

5

6

Tuberkulino mėginių atlikimas ir profilaktika:                                                                   

 Tuberkulino mėginio atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams

POKYTIS (+/-)

Sumažėjimo priežastys

2021m.

2020m.

 

 

38

 

24

 

+14

2021m. tuberkulino mėginiai buvo atlikti naujiems septynmečiams ir vaikams iš rizikos šeimų

Radiologiškai tikrintų dėl tuberkuliozės asmenų skaičius

 

227

 

282

 

-55

2021 metais naujų tuberkuliozės atvejų nenustatyta, vienas asmuo išgydytas.

Prevencinės programos

 

Kaip ir kiekvienais metais, 2021 m. buvo ir toliau bus skiriamas didelis dėmesys valstybės finansuojamų prevencinių programų vykdymui. Prevencinės programos vykdomos, siekiant diagnozuoti ligą ankstyvoje stadijoje, kurioje ji yra lengvai gydoma. Gaila, kad įdedant daug pastangų, ne visiems pacientams pavyksta išaiškinti jų naudą ir įtikinti pasinaudoti šia galimybe. Pacientai raginami rūpintis sveikata, bet net ir turint tyrimų atsakymus, ne visuomet pavyksta pakviesti ateiti susipažinti su tyrimų rezultatais, nukreipti tolimesniems tyrimams.

Vykdytos prevencinės programos, pagal kurias žmonės gali nemokamai išsitirti dėl gimdos kaklelio, krūties, priešinės liaukos ir storosios žarnos vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų.

 

Per 2021 m. vykdytos programos ir pacientų dalyvavusių programose skaičius:                    

Eil. Nr.

Pavadinimas

Atlikta (duomenų skaičius)                    2021 metai

Atlikta (duomenų skaičius) 2020 metai

Tolimesni tyrimai

 

POKYTIS

(+/-)

1

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa

 

47

 

28

Išsamesniam ištyrimui pasiųsti

7 pacientai.

 

+19

2

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa

 

21

 

                    23

Onkologinių susirgimų nerasta. 5 asmenys pasiųsti išsamesniam ištyrimui.

 

-2

3

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, finansavimo programa

 

27

 

30

 

Onkologinių susirgimų nerasta.

 

-3

4

 

 

 

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa

 

135

 

116

 

Esant labai didelei rizikai ir dislepidemijai, pasiųsta kardiologo konsultacijai 9 asm. iš jų konsultacijai nuvyko 6 asmenys.

 

+19

5

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

 

136

 

127

Onkologinių susirgimų nerasta. 4 asm. pasiųsti tolimesniam ištyrimui ir gydymui.

 

+9

 

Paslaugų sumažėjimą lėmė įvestas medicininių paslaugų teikimo ribojimas ir sergamumas COVID -19 liga.

 

IV SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

 

Gautos lėšos

 

Pagrindinis VšĮ Kruopių ambulatorijos finansavimo šaltinis – PSDF lėšos, gautos už atliktas paslaugas. Mokama atsižvelgiant į prisirašiusių gyventojų skaičių (tai pagrindinis mokėjimo būdas). Taip pat yra taikoma priemoka už prie įstaigos prisirašiusius kaimo gyventojus, mokamas priedas už gerus darbo rezultatus bei papildomai mokama už skatinamąsias paslaugas.

 

IŠ PSDF per Šiaulių teritorinę ligonių kasą:                           

Eil. Nr.

 

2021 m.

2020 m.

POKYTIS (+/-)

1

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją)

94926,08

85980,12

+8945,96

2

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosios paslaugos

21488,70

17502,84

+3985,86

3

Geriems pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros darbo rezultatams

23661,58

20936,91

+2724,67

4

Slaugos paslaugos namuose

14057,23

10842,65

+3214,58

 

Viso

154133,59

135262,52

+18871,07

 

Sveikatos programos

 

 

 

5

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programai

298,56

257,92

+40,64

6

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programai

340,31

133,06

+207,25

7

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programai

3271,15

2669,52

+601,63

8

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai

905,80

508,27

+397,53

9

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai

1704,15

1460,80

+243,35

 

Viso

6520,00

5029,57

+1490,43

 

Iš viso sutartinė suma

160653,59

140292,09

+20361,50

 

Gautos lėšos iš kitų šaltinių:                                                                                           

Šaltiniai

2021 m.

2020 m.

POKYTIS (+/-)

1

Už mokamas medicinos paslaugas

11102,58

7323,27

+3779,31

2

Valstybinė mokesčių inspekcija

2% parama

371,99

336,20

+35,79

3

Už vakcinaciją nuo Covid-19 ligos

 

5339,21

-

+5339,21

Iš viso

16813,78

7659,47

+9154,31

 

Piniginės lėšos ir mokėtinos sumos

Pinigų likutis metų pabaigoje:                                                                                           

 

2021 metai (Eur)

2020 metai (Eur)

POKYTIS (+/-)

Banko sąsk. PSDF lėšos

25043,33

23986,63

+1056,70

Banko sąsk. spec. lėšos

4373,49

3861,80

+511,69

Banke sąsk. 2 proc. lėšos

1291,95

972,49

+319,46

Banke sąsk. ES lėšų

1215,52

-

+1215,52

Kasa

56,14

42,61

+13,53

Viso

31890,43

28863,53

+3116,90

 

Mokėtinos ir gautinos sumos metų pabaigoje:

 

2021 metai  (Eur)

2020 metai (Eur)

POKYTIS (+/-)

Šaltinis

Skola įstaigai

Įstaigos skola

Skola įstaigai

Įstaigos skola

Skola įstaigai

Įstaigos skola

Šiaulių TLK

13619,18

 

14931,52

 

-1312,34

 

Sodra

-

-

-

-

-

-

VMI

-

-

-

-

-

-

Tiekėjams

1,15

1056,86

 

499,32

+1,15

+557,54

Sukaupti atostoginiai

 

8714,12

 

9058,76

 

-344,64

Atidėjiniai išmokoms

 

9020,55

 

8169,11

 

+851,44

Viso

13620,33

18791,53

14931,52

17727,19

-1311,19

+1064,34

Įstaiga neturi pradelstų skolų ir laiku nesumokėtų mokesčių.

 

Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Bazinis atlyginimas

Priemokos

Priedai

Premijos

Kitos išmokos**

Iš viso

Eur, ct

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

1.

Direktorius

12801,56

1656,37

 

1150,50

 

15608,43

* Neatskaičius mokesčių.

 

Akmenės rajono savivaldybės mero 2021 m. balandžio 30 d. potvarkiu Nr. MP-33 buvo patvirtintas naujas  įstaigos vadovės mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis ir patvirtintas mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies 15 proc.

Įstaigos direktorei 2021 m. gruodžio 28 d. mero potvarkiu Nr. MP-91 už gerus įstaigos veiklos rezultatus skirta premija neviršijanti mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-83 2018 m. balandžio 25 d. patvirtintas išlaidų normatyvas darbo užmokesčiui iki 89 proc. su socialinio draudimo įmokomis. Išlaidų normatyvas medikamentams iki 2 proc.

2021 m. Kruopių ambulatorijos faktinės sąnaudos darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokoms nuo uždirbtų pajamų sudarė 87,92 proc.

 

Sąnaudos

 

Sąnaudos (Eur)

POKYTIS (+/-)

POKYTIS (+/-)

 

 

2021 metai

2020 metai

Eil.Nr.

Pavadinimas

Išlaidos (Eur)

Išlaidos (%)

Išlaidos (Eur)

Išlaidos (%)

Pinigine išraiška

Procentine išraiška

1

Darbuotojų išlaikymas (darbo užmokestis, Sodra)

 

151003,86

 

83,10

 

125533,72

 

81,55

 

+25470,14

 

+1,55

2

Patalpų išlaikymas (elektra, vanduo, dezinfekcija, šiukšlės)

 

3157,19

 

1,74

 

2105,56

 

1,37

 

+1051,63

 

+0,37

3

Medicinospriemonių, vaistų, inventoriaus

11814,83

6,50

14590,34

9,48

-2775,51

-2,98

4

Transporto išlaikymas (degalai, draudimas, remontas)

830,28

0,46

1085,67

0,70

-255,39

-0,24

5

Ryšiai (telefonai, IT)

1515,52

0,83

1163,92

0,76

+351,60

+0,07

 

6

Kitos veiklos (kanceliarinės  pašto pasl.,  svetainės, kompiuterių priežiūros išl.,  įst. draudimas, audito pasl. ir kt.)

 

 

3285,96

 

 

1,81

 

 

1952,10

 

 

1,27

 

 

+1333,86

 

 

+0,54

7

Nusidėvėjimas

1678,30

0,92

786,15

0,51

+892,15

+0,41

8

Prietaisų patikra, priežiūra

1659,86

0,91

1717,55

1,12

-57,69

-0,21

9

Kvalifikacijos kursai

465,49

0,26

431,12

0,28

+34,37

-0,02

10

Medicininiai tyrimai

6302,25

3,47

4563,70

2,96

+1738,55

+0,51

VISO

181713,54

100

153929,83

100

27783,71

 

 

Įstaigos finansinis metų rezultatas

 

Perviršis (nuostolis)

POKYTIS (+/-)

2021 metai

2020metai

820,20

1939,65

-1119,45

 

Dalininkai

Įstaigos dalininkas – Akmenės rajono savivaldybė. Dalininko kapitalas 4516,62 Eur. per finansinius metus nekito.

Reikšmingi sandoriai

          Per 2021 metus įstaiga reikšmingų sandorių neturėjo ir nebuvo sudaryta sandorių su susijusiomis šalimis.

2021 metais nebuvo išmokėta išmokų su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, taip pat neskirtos išmokos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui.

 

 

 

IV SKYRIUS

ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI

          Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas 2022 metams – gerinti gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindinis uždavinys – sėkmingai vykdyti prevencines programas, pilnai valdyti E sveikatos sistemą, užtikrinti įstaigos veiklos pelningumą, racionaliai naudoti finansinius išteklius.

Užtikrinti sutartyje su TLK numatytų prioritetinių paslaugų teikimą, vadovaujantis asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prioritetinių krypčių sąrašu. Vykdyti skatinamųjų paslaugų teikimą, vaikų iš rizikos grupių tuberkuliozės kontrolę ir prevenciją. Siekti, kad lėšos gaunamos už prioritetines paslaugas didėtų.

Vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėseną. Nuolat atnaujinti Kokybės sistemos vadovą: administravimo, procedūrų tvarkos aprašus pagal Lietuvos Respublikos SAM reglamentuojančius teisės aktus. Įstaiga įgyvendindama E sveikatos politiką tęs pacientų srautų reguliavimą ir išankstinės registracijos vykdymą per IPR IS.

Vykdyti personalo politiką – didelį dėmesį skirti darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir nuolatiniam tobulinimuisi, palaikyti draugišką, gerą, darbingą, pacientui ir darbuotojui palankią atmosferą gydymo įstaigoje.

2022 m. įstaiga ir toliau stengsis nors ir nedidelėmis investicijomis skatinti naujų technologijų plėtrą darbo vietose, daugiau duomenų apdoroti kompiuterio pagalba, kas skatina greitesnį, savalaikį duomenų apdorojimą ir perdavimą kitoms institucijoms. Ambulatorija sieks užtikrinti higienos normų reikalavimų įgyvendinimą, aprūpinti darbuotojus būtinomis darbo priemonėmis, medicinine įranga, kompiuteriais, programine įranga, tuo padidinant pacientų pasitenkinimą teikiamų paslaugų kokybę.

2022 m. ir toliau bus vykdoma korupcijos prevencijos programa, siekiant šalinti prielaidas leidžiančiais atsirasti ir plisti korupcijai įstaigoje.

Ataskaitiniais metais bus užtikrintas nenutrūkstamas informacijos pateikimas visuomenei apie teikiamas medicinines paslaugas bei kita naudinga ir aktuali informacija.

 

 

VšĮ Kruopių ambulatorijos direktorė Angelė Mickuvienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           PATVIRTINTA

                                                                             Akmenės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                      2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-88                      

                                                                                           

VIEŠOJI ĮSTAIGA KRUOPIŲ AMBULATORIJA

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

VšĮ Kruopių ambulatorija įregistruota 1997 m. spalio 13 d., tikslu organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas įstaigoje prisirašiusiems gyventojams.

Per 2021 metus I lygio ambulatorines sveikatos priežiūros  paslaugas teikė 3 gydytojai, iš jų vienas BPG ir 2 stomatologai; 3 vidurinio medicinos personalo ir 1 kito personalo. Iš viso –7 darbuotojai.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos dalininkas – Akmenės rajono savivaldybė.

Įstaigos kodas – 253083080

Adresas – Papilės g. 8, Kruopių mstl. Akmenės rajonas.

Įstaigos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

VšĮ Kruopių ambulatorija neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Įstaiga rengia žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų formas.

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais VšĮ Kruopių ambulatorija vadovavosi rengdama finansines ataskaitas.

 

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

 

          VšĮ Kruopių ambulatorija apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu; Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu; Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS); kitais apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančiais teisės aktais, bei įstaigos apskaitos politika patvirtinta 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.T-36 A.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis veiklos tęstinumo ir kitais bendraisiais apskaitos principais ir taikant vienodus apskaitos metodus panašioms ūkinėms operacijoms ir įvykiams.

§ Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Nematerialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 13-uoju VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Apskaitoje nematerialus turtas yra atvaizduojamas įsigijimo verte. Nematerialų turtą sudaro programinė įranga ir kitas nematerialus turtas. Finansinės  būklės  ataskaitoje  nematerialusis turtas rodomas jo likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizacijos sumą ir vertės sumažėjimą.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti 2010-01-20 įstaigos direktorės įsakymu Nr. T-37 ir suderinti su Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi 2010-03-02 įsakymu Nr. A-150.

 

 

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.

NEMATERIALUSIS TURTAS

Amortizacijos normatyvai (metais)

1

Programinė įranga, kita

3

2

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos teisės

5

3

Kitas nematerialus turtas

10

4

Prestižas

10

 

§    Ilgalaikis materialusis turtas.

 Ilgalaikio materialiojo turto apskaitą reglamentuoja 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikis materialus turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o finansinės  būklės  ataskaitoje  rodomas likutine verte, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką.          

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

- įstaiga ketina naudoti ilgiau nei vienerius metus;

      - pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

      - įstaiga patikimai gali nustatyti turto įsigijimo savikainą;

      - įstaigai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį mėnesį. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2010-01-20 įstaigos direktorės įsakymu Nr.T-37 ir suderinti su Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi 2010-03-02 įsakymu Nr. A-150.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO GRUPĖS

Nusidėvėjimo normatyvai (metais)

1.

Mašinos ir įrengimai

 

1.1

Medicinos įranga

7

1.2.

Kitos mašinos ir įrenginiai

15

2

Transporto priemonės

 

2.1.

Lengvieji automobiliai, specialūs automobiliai

5

2.2.

Kitos transporto priemonės

8

3

Baldai biuro įranga

 

3.1

Baldai

7

3.2

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

5

3.3

Kompiuteriai ir jų įranga

4

3.4

Kita biuro įranga

5

4

Kitas ilgalaikis materialus turtas

 

4.1.

Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys

5

4.2.

Specialieji drabužiai ir avalynė

2

4.3.

Kitas ilgalaikis materialus turtas

7

·      Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai‘‘. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį it trumpalaikį. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir laidavimo raštus, turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

§  Atsargos.

Atsargų apskaitą reglamentuoja 8-asis VSAFAS „Atsargos“. Atsargos apskaitomos faktine įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas jos rodomos įsigijimo savikaina su PVM. Į atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdirbimo ir kitos išlaidos, susidariusios gabenant atsargas į jų buvimo vietą ir suteikiant joms būtiną tinkamam naudojimui būklę.

Atsargų sunaudojimas registruojamas naudojant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą, pagal nurašymo aktus, patvirtintus įstaigos vadovo.

Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamas inventorius kiekine ir vertine išraiška kontrolės tikslais registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą.

          Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumos kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

§  Pajamos.

Pajamų apskaitą reglamentuoja 10-asis VSAFAS „Kitos pajamos“. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  Įstaigos pajamas sudaro: finansavimo pajamos, pagrindinės veiklos kitos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Į apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą- gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais kuriais padarytos sąnaudos.

§  Sąnaudos.

Sąnaudų apskaitą reglamentuoja 11-asis VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, ir (arba) prisiimami įsipareigojimai trečiosioms šalims, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Įsipareigojimų apskaita tvarkoma vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba kitu turtu. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienus metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turtą nuomininkui, didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio; tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi, vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Atostoginių kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.         Išeitinių išmokų atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais nustatytais 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

Tarpusavio užskaitos.

Tarpusavio užskaitos atliktos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose pateikiamos atskirai. Tam tikrais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsniai gali būti tarpusavyje sudengti, pateikiant tik grynąjį rezultatą. Grynasis rezultatas parodomas:- perleidus ilgalaikį turtą,- gavus kompensaciją už patirtus nuostolius,- keičiant užsienio valiutą.

Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Visa įstaigos veikla priskirta segmentui „Sveikatos apsauga“.

 

III SKYRIUS

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

 

Nematerialusis turtas

VšĮ Kruopių ambulatorija nematerialiojo turto metų pabaigoje neturi. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta. Nurašyto kaip nebetinkamo naudoti įstaigos veikloje turto vertė sudarė 780,81 Eur. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas pateikiamas 13-ojo VSAFAS priede Nr. 1.

Ilgalaikis materialusis turtas

Įstaiga metų pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutine verte turėjo už 8970,13 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 5491,26 Eur. Priskaičiuota amortizacijos suma ataskaitiniu laikotarpiu yra 1678,01 Eur. Visas turimas ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus neseniai naujai įsigytą turtą, yra nusidėvėjęs iki likvidacinės vertės. Per 2021 m. nurašyto turto kaip nebetinkamo naudoti įstaigos veikloje nebuvo. 2021 m. materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 30748,49 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialusis turtas lyginant su 2020 m. padidėjo 3813,25 Eur.

Informacija pateikiama 12-ojo VSAFAS 1 priede, priedas Nr. 2.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

          2021 m. pabaigoje įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų turėjo už 9020,55 Eur. Sumą sudarė priskaičiuoti išeitinių išmokų atidėjiniai pensinio amžiaus darbuotojams.

          Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai Eurais sudarė 9770,98 Eur. Skola tiekėjams sudarė 1056,86 Eur, sukauptos mokėtinos atostoginių sumos 8714,12 Eur.

          Informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS 13 priede, priedas Nr.6., 18-ojo VSAFAS 4 priede, priedas Nr.14 ir 18-ojo VSAFAS 3 priede Nr. 15.

Atsargos

Medžiagų, žaliavų, ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2133,97Eur, iš jų: neatlygintinai gautos vakcinos – 1715,72 Eur, medikamentai ir med. gydymo priemonės 355,40 Eur, transporto degalai ir tepalai 62,85 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų, ūkinio inventoriaus likutis lyginant su 2020 m. sumažėjo 730,37 Eur.

 Informacija pateikiama 8-ojo VSAFAS 1priede, priedas Nr. 3.

Išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos

2021 m. pabaigoje ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 70,20 Eur, t. y. priskirta 2022 m. turto draudimo sąnaudų dalis 17,67 Eur, spauda 52,53 Eur. Šios ateinančių laikotarpių sąnaudos bus priskirtos į veiklos sąnaudas kai bus patirtos 2022 m. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis sumažėjo 30,16 Eur lyginant su 2020 m. Informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priede, priedas Nr. 4.

 

 

Per vienerius metus gautinos sumos

          2021 m. pabaigoje Šiaulių TLK už atliktas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigai liko skolinga  13619,18 Eur. Lyginant su 2020 m. skola mažesnė 1312,34 Eur. Pradelstų gautinų sumų nėra, kitos gautinos sumos iš tiekėjų sudarė 1,15 Eur. Informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priede, priedas Nr. 5.

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grynųjų pinigų likutis 2021-12-31 banko sąskaitose ir kasoje yra 31980,43 Eur. Lyginant su 2020 m. piniginių lėšų įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo 3116,90 Eur daugiau. Informacija apie pinigų judėjimą pateikiama pinigų srautų ataskaitoje 5-ojo VSAFAS 2 priede ir 17-ojo VSAFAS 8 priede, priedas Nr. 7.

Finansavimo apskaita

Per 2021 m. gautas finansavimas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 proc. lėšų 371,99 Eur. Likutis 2021 m. pradžioje 972,49 Eur., panaudota 52,53 Eur. Likutis 2021 m. pabaigoje 1291,95 Eur.

Nemokamai gauta vakcinos ir vaistų, gyd. priemonių už 4217,73 Eur, t.y. iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro už 932,64 Eur, UAB Tamro už 685,85 Eur, UAB Armila 1740,90 Eur., UAB Limedika už 179,45 Eur., Akmenės rajono pirminės priežiūros centro 383,56 Eur., VšĮ Papilės ambulatorijos 55,84 Eur., Akmenės rajono savivaldybės už 239,49 Eur. Sunaudota įstaigos veikloje už 3969,08 Eur. Likutis 2021 m. pabaigai 1389,83 Eur.

2021 m. finansavimo iš savivaldybių biudžetų negauta. Panaudota 344,72 Eur ankstesniais laikotarpiais gauto finansavimo iš Visuomenės sveikatos rėmimo programos kur nupirkto turto amortizacija sudarė 341,72 Eur o neatlygintinai gauto turto amortizacija 3,00 Eur. Finansavimo likutis metų pabaigoje 480,59 Eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto sudarė 5339,21 Eur, t. y. lėšos skirtos išlaidoms susijusioms su skiepijimu nuo COVID-19 ligos kompensuoti. Per 2021 m. panaudotas visas gautas finansavimas.

Per 2021 m. gautas 3822,24 Eur finansavimas iš ES struktūrinio fondo lėšų vykdant projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0019 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“. Iš ES struktūrinių fondų gauta 3509,82 Eur o iš valstybės biudžeto per Akmenės rajono savivaldybę 312,42 Eur. Finansavimo likutis 2021 m. pabaigoje sudarė 4550,24 Eur, kurį sudaro iš tikslinio finansavimo lėšų nupirkto ilgalaikio turto likutinė vertė po jo nusidėvėjimo.

Finansavimas iš ES struktūrinio fondo lėšų gautas vykdant projektą „Kruopių ambulatorijos modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas“. Finansavimo likutis 2021 m. pabaigoje 3,48 Eur, t. y. iš tikslinio finansavimo lėšų nupirkto ilgalaikio turto likutinė vertė po jo nusidėvėjimo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis padidėjo 2973,60 Eur. lyginant su 2020 m. Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede ir 5 priede, priedai Nr. 8 ir Nr. 9.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

          Ilgalaikių įsipareigojimų turėjo už 9020,55 Eur, sumą sudaro priskaičiuoti išeitinių išmokų atidėjiniai pensinio amžiaus darbuotojams. Informacija pateikiama 18-ojo VSAFAS 4 priede, priedas Nr.14 ir 18-ojo VSAFAS 3 priede, priedas Nr. 15.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų skola metų pabaigoje siekė 9770,98 Eur. Įsiskolinimą sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 1056,86 Eur ir sukaupta atostoginių suma 8714,12 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos skola buvo 212,90 Eur didesnė lyginant su 2020 m.

          Informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priede, priedas Nr.10 ir 17-ojo VSAFAS 13 priede, priedas Nr. 6.

Grynasis turtas

Įstaigos grynąjį turtą sudaro: dalininkų kapitalas; sukauptas perviršius ar deficitas (veiklos rezultatas). Dalininkų kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka lygus steigėjų įnašų vertei. Įstaigos dalininkas- Akmenės rajono savivaldybė, dalininko kapitalas 4516,62 Eur, kuris padengtas turtu. Dalininko kapitalas 2021 m. nekito lyginant su 2020 m.

Rengiant finansines ataskaitas, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesnių metų veiklos rezultatui. Įstaigos einamųjų metų perviršis 820,20 Eur ir tai yra 1119,45 Eur mažesnis nei 2020 m.

Finansavimo pajamos

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudarė 5427,64 Eur, tai yra pajamos, kurios pripažintos ta suma, kiek patirta išlaidų susijusių su skiepijimu nuo Covid 19 ligos t.y. 5339,21 Eur ir patirtos išlaidos vykdant ES projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0019 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“ 88,43 Eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų sudarė 344,72 Eur, tai yra pajamos, kurios pripažintos ta suma, kiek patirta išlaidų susijusių su Visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymu 344,72 Eur ir gauto turto pagal patikėjimo sutartis amortizacija 3,00 Eur.

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos biudžeto sudarė 984,75 Eur, tai yra pajamos, kurios pripažintos ta suma, kiek patirta išlaidų vykdant projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0019 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“.

Finansavimo sumos iš kitų finansavimo šaltinių sudarė 4020,46 Eur, tai yra pajamos, kurios pripažintos ta suma, kiek sunaudota nemokamai gautų vaistų ir vakcinos, medicinos gydymo priemonių bei paslaugų apmokėtų iš 2 proc. lėšų. Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede, priedas Nr.8.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 171756,17 Eur. iš jų apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 160653,59 Eur, o apmokamos kitų asmenų – 11102,58 Eur. Lyginant su 2020 m. pajamos už suteiktas paslaugas išaugo 24140,81 Eur. Informacija pateikiama 10-ojo VSAFAS 1 priede, priedas Nr.11.

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindines išlaidas sudarė:

 

 

2021 metai

2020 metai

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Sąnaudos (Eur)

Sąnaudos (Eur)

POKYTIS (+/-)

1

Darbuotojų išlaikymas (darbo užmokestis, Sodra)

 

151003,86

 

125533,72

 

+25470,14

2

Nusidėvėjimas ir amortizacija

1678,30

786,15

+892,15

3

Komunalinių paslaugų ir ryšių

4672,71

3269,48

+1403,23

4

Transporto

830,28

1085,67

-255,39

5

Kvalifikacijos kėlimo

465,49

431,12

+34,37

6

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

11814,83

14590,34

-2775,51

7

Kitų paslaugų

11100,09

8096,41

+3003,68

VISO

181565,56

153792,89

+27772,67

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.

Darbo santykių rūšis

Darbuotojų skaičius (vnt.)

 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis

Darbuotojų skaičius (vnt.)

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

 

Pareiginė alga

Priedai premijos priemokos

kita

Pareiginė alga

Priedai premijos priemokos

kita

1

2

 

3

 

4

 

5

6

 

1

Darbuotojai dirbantys pagal neterminuotas sutartis

7

109895,17

40601,88

506,81

7

91990,46

24984,39

8558,87

1.1

Einantys vadovaujančias pareigas

1

13028,15

2856,55

160,23

1

11156,50

2526,59

717,54

1.2

Kiti darbuotojai

 

6

96867,02

37745,33

346,58

6

80833,96

22457,80

7841,33

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Iš jų socialinio draudimo įmokos

x

1951,36

706,15

8,81

x

1718,81

466,83

148,86

 

Informacija pateikiama 25–ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede, priedas Nr.12. Įstaigos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 27772,67 Eur didesnės lyginant su 2020 m.

Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų už 147,98 Eur, t. y. banko paslaugų mokesčio išlaidos – 146,90 Eur ir delspinigiai 1,08 Eur. Informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priede, priedas Nr. 13.

Pagal panaudos sutartis valdomas turtas

Valdomas turtas pagal panaudos sutartis už 159809,38 Eur:

1.    Naujosios Akmenės „Saulėtekio progimnazijos už 159586,74 Eur, sutartis galioja iki 2025m. spalio 27 d.

2.    Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro už 222,64 Eur, sutartis neterminuota.

3.    Lyginant su 2020 m. duomenimis valdomas turtas pagal panaudos sutartis ataskaitiniais metais nepakito.

Pagal patikėjimo sutartis valdomas turtas

          Valdomas turtas pagal patikėjimo sutartis už 20303,95 Eur:

1.    Akmenės rajono savivaldybės už 20303,95 Eur (ilgalaikis turtas 19318,65 Eur ir trumpalaikis turtas 985,30 Eur). Sutartis Nr. SS-2020-823 sudaryta 2020 m. spalio 30 d. ir galioja iki 2119 m. spalio 29 d.

2.    Akmenės rajono savivaldybės Kruopių seniūnijos patalpos už 198,41 Eur. Sutartis Nr. B3-22 sudaryta 2020 m. spalio 30 d. ir galioja iki 2119 m. spalio 29 d.

 

Įstaiga nebalansinėje sąskaitoje registruoto turto metų pabaigoje turėjo už 23105,76 Eur t. y. 1354,90 Eur daugiau lyginant su 2020 m.

Segmentai

Visa įstaigos veikla priskiriama vienam segmentui - sveikatos apsaugai. Informacija apie segmento išlaidas pateikta 25-ojo VSAFAS 1 priede „Segmentai“, priedas Nr.12.

Parama

          Per 2021 m. gauta 336,20 Eur suma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos kaip 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikiama 6-ojo VSAFAS 7 priede, priedas Nr. 16.

          Per 2021m. panaudota 52,53 Eur. gautos paramos. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 6-ojo VSAFAS 8 priede, priedas Nr. 17.

Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliekamos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1-ojo VSAFAS. Įstaiga per 2021 m. tarpusavio užskaitų neturėjo.

Poataskaitiniai įvykiai

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurie galėjo daryti įtaką finansinių ataskaitų informacijai, įstaigos veikloje nebuvo.

Teisminių ginčų ar bylų nebuvo.

_____________

 

                                                           

Direktorė Angelė Mickuvienė

 

 

Vyr. finansininkė                                                                                        Aušra Garbenytė