LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. V-1356

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas):

1.1.    Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.92 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

92.

Brentuksimabo vedotinas

C81

Skiriamas suaugusiems pacientams, sergantiems recidyvuojančia arba gydymui nepasiduodančia CD30+ Hodžkino limfoma, gydyti:

1. po autologinės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (toliau – AKLT) arba

2. po mažiausiai dviejų anksčiau taikytų gydymo metodų, kai AKLT arba chemoterapija daugeliu vaistinių preparatų nėra gydymo pasirinkimas, arba

3. esant padidėjusiai atkryčio ar progresavimo po AKLT rizikai.

Skiria gydytojas hematologas, teikiantis tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

1.2.      Pakeičiu IX skyrių „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

1.2.1. Papildau 5 skirsnį 5.16 papunkčiu:

„5.

16.

Trimetazidinum

I20

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, jei netoleruojamas gydymas pirmos eilės vaistiniais preparatais, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Neskiriamas Parkinsono liga sergantiems pacientams.“

 

1.2.2. Pripažįstu netekusiu galios 15 skirsnį.       

1.3. Pakeičiu XXI skyrių „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“:

1.3.1. Pripažįstu netekusiu galios 4 skirsnio 4.8.2 papunktį.

1.3.2. Papildau 4 skirsnį 4.11 papunkčiu:

„4.

11.

Rozuvastatinum et ezetimubum

Z95.1, Z95.5

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas, jei vartojant maksimalias toleruojamas statinų dozes 3 mėnesius arba ilgiau pacientų MTL cholesterolis išlieka ≥1,8 mmol/l.“

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašas) ir 15 punktą pripažįstu netekusiu galios.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga