LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARO PADĖTIES ĮSTATYMO NR. VIII-1721 3, 4 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. kovo 19 d. Nr. XII-1542

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Sprendime dėl karo padėties įvedimo turi būti nurodyta:

1) karo padėties įvedimo pagrindas ir tikslas;

2) karo padėties įvedimo teritorija;

3) šio Įstatymo nustatyti naudojimosi Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35, 36 straipsniuose nurodytomis teisėmis ir laisvėmis ribojimai.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Karo padėtis atšaukiama, kai Seimas panaikina Respublikos Prezidento sprendimą dėl karo padėties įvedimo, priima sprendimą dėl karo padėties atšaukimo arba kai išnyko priežastys, dėl kurių ji buvo įvesta.“

 

3 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo įstaigos

Kai ikiteisminio tyrimo įstaigos negali atlikti joms Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pavestų funkcijų, jas atlieka karo policija, o jei savo funkcijų atlikti negali, – karo komendanto paskirti asmenys. Teritorijoje, kurioje karo policija ir karinės komendantūros negali atlikti savo funkcijų, ikiteisminį tyrimą atlieka šioje teritorijoje veikiančio ar dislokuoto karinio dalinio ar kito karinio vieneto vado paskirti asmenys. Ikiteisminio tyrimo pareigūnais, esant galimybei, turi būti paskirti asmenys, turintys teisinį išsilavinimą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė