VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TABAKO GAMINIŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1-224

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL 2014 L 127, p. 1) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo“ 1.2 papunktį:

1. T v i r t i n u Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 1-192 „Dėl Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                          Neringa Ulbaitė

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA SUDERINTA

Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos žemės ūkio ministerijos

2019-08-14 raštu Nr.(2.2.4-413) 10-5141 2019-08-12 raštu Nr.19-9155

 

 

SUDERINTA                                                             .      

Narkotikų, tabako                                                              

ir alkoholio kontrolės departamento                                  

2019-08-12 raštu Nr. S-2126(3)                                                            

 

PATVIRTINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. 1-224

 

 

TABAKO GAMINIŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) taikomas parduodant, laikant, gabenant tabako gaminius. Aprašo reikalavimų privalo laikytis tabako gaminių gamintojai, importuotojai, platintojai.

2. Šiame apraše naudojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme (toliau – Tabako gaminių kontrolės įstatymas).

3. Tabako gaminiai atitinka nustatytus reikalavimus, įskaitant reikalavimus dėl dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio cigaretėse, tada, kai tai patvirtinta Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių ar Turkijos kompetentingų institucijų patvirtintose (akredituotose) bandymų laboratorijose atliktais bandymais.

4. Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai privalo pateikti tabako gaminių atitikties sertifikatus, gavus tabako gaminių priežiūrą atliekančių institucijų užklausą. Tabako gaminių importuotojams tabako gaminių atitiktį patvirtinančius dokumentus išduoda tabako gaminių gamintojai.

5. Tabako gaminių priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarime Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ (toliau – tabako gaminių priežiūrą atliekančios institucijos).

6. Lietuvos Respublikoje gaminamų ir (ar) parduodamų tabako gaminių sudėties ir kokybės rodikliai turi atitikti Tabako gaminių kontrolės įstatyme nustatytus reikalavimus.

 

II SKYRIUS

NEPAŽENKLINTŲ UNIKALIU IDENTIFIKATORIUMI TABAKO GAMINIŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI IR ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS PARDUODANT, LAIKANT IR GABENANT TABAKO GAMINIUS

 

7. Nepaženklintų unikaliu identifikatoriumi tabako gaminių gamintojai, importuotojai ir platintojai privalo pateikti tabako gaminių atitikties sertifikatus, gavus tabako gaminių priežiūrą atliekančių institucijų užklausą.

8. Reikalavimai tabako gaminių atitiktį patvirtinančio dokumento turiniui:

8.1. dokumento numeris; 

8.2. tabako gaminių gamintojo pavadinimas, jo buveinė;

8.3. tabako gaminio pavadinimas, rūšis;

8.4. tabako gaminio pagaminimo vieta ir kilmės šalis, jei pagaminimo vieta ir kilmės šalis nesutampa, pagaminimo data, kiti tabako gaminį identifikuojantys duomenys (partijos numeris ar jo atitikmuo, pagal kurį galima nustatyti tabako gaminį ir jo pagaminimo vietą. Jeigu partijos numeris ar jo atitikmuo užkoduotas ir neįmanoma nustatyti tabako gaminio, pagaminimo vietos ir (ar) datos, tabako gaminių gamintojai, importuotojai ir platintojai privalo tabako gaminių priežiūrą atliekančioms institucijoms pateikti šių kodų iššifravimus);

8.5. rodikliai, patvirtinantys, kad tabako gaminiai atitinka tabako gaminių sudėties ir kokybės bendruosius reikalavimus, įtvirtintus Tabako gaminių kontrolės įstatyme;

8.6. Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių ar Turkijos kompetentingų institucijų patvirtintos (akredituotos) laboratorijos, kuri yra įtraukta į Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro laboratorijų sąrašą, kurioje atlikti tabako gaminių gamintojų tabako gaminių bandymai, pavadinimas ir buveinė;

8.7. tabako gaminių atitiktį patvirtinančio dokumento išdavimo data, vieta ir gamintojo parašas;

8.8. laboratorijos atlikusios bandymus atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas.

 

III SKYRIUS

PAŽENKLINTŲ UNIKALIU IDENTIFIKATORIUMI TABAKO GAMINIŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI IR ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS PARDUODANT, LAIKANT IR GABENANT TABAKO GAMINIU

 

9. Tabako gaminiai ženklinami unikaliu identifikatoriumi, vadovaujantis 2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/574 dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų (OL 2018 L 96, p. 7) 2 ir 3 skirsnio nuostatomis.

10. Unikaliu identifikatoriumi paženklintų tabako gaminių, kai ant tabako gaminio vienetinio pakelio yra nurodomas ne partijos numeris, o unikalus identifikatorius, atitikties dokumentus privalo pateikti gamintojas ir importuotojas.

11. Atliekant tabako gaminių patikrinimus, tabako gaminių priežiūrą atliekančios institucijos, jeigu tabako gaminys paženklintas unikaliu identifikatoriumi, iš kitų nei gamintojas ar importuotojas, ekonominės veiklos vykdytojų, jokių tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų nereikalauja, o būtinų duomenų patikrinimas atliekamas prisijungus prie duomenų saugyklos (duomenų bazės).

12. Siekiant užtikrinti unikalaus identifikatoriaus vientisumą, unikalus identifikatorius turi būti nepašalinamai atspausdintas ar pritvirtintas, nenutrinamas ir nepaslėptas, įskaitant banderoles ar kainų ženklus, ar atidarius vienetinį pakelį.

13. Visi prekyboje unikaliu identifikatoriumi pažymėtais tabako gaminiais dalyvaujantys ekonominės veiklos vykdytojai nuo gamintojo iki paskutinio ekonominės veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą registruoja visus jų gaunamus vienetinius pakelius, taip pat visus tarpinius judėjimus ir galutinį vienetinių pakelių perdavimą kitam subjektui. Ta prievolė gali būti įvykdoma žymint ir registruojant didmenines pakuotes su sąlyga, kad tebėra įmanoma nustatyti visų vienetinių pakelių buvimo vietą ir juos atsekti.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Tabako gaminių atitiktį patvirtinančio dokumento formą pasirenka tabako gaminių gamintojas.