Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 372

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.Papildyti 23 punktu:

23. Nustatyti, kad:

23.1. Dėl karantino, paskelbto visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 metų pavasario semestro metu studentai dėl valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo kreipiasi į kredito įstaigas nuo 2020 m. balandžio 16 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 32 punkte nustatytas kreipimosi į kredito įstaigą terminas netaikomas.

23.2. Valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo suteiktų ir Valstybinio studijų fondo administruojamų paskolų gavėjams bei Aprašo nustatyta tvarka suteiktų valstybės paskolų gavėjams, kurių pajamos dėl karantino, paskelbto visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, sumažėjo ne mažiau kaip trečdaliu, paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, atidedant valstybės paskolos mokėjimą  ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 33.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

33.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į kredito įstaigą kreipiamasi elektroniniu būdu, asmens tapatybė nustatoma kredito įstaigos nustatytu būdu;“.

2.2. Pakeisti 36.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

36.4. nepasirašiusiu valstybės remiamos paskolos sutarties per Aprašo 34 punkte nurodytą terminą;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius