PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ROZALIMO SENIŪNIJOS MEDIKONIŲ, ROZALIMO, PLAUČIŠKIŲ, ŽVIRBLONIŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio  d. Nr. AV-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais bei 33 straipsniu, Seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-158 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Rozalimo seniūnijos 2019 m. rugpjūčio 12 d. raštą Nr. S-131 ,,Dėl protokolo“, 2019 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. S-135 ,,Dėl protokolo“, 2019 m. spalio 1 d. ratą Nr. S-153 ,,Dėl protokolo“, 2019 m. spalio 21 d. raštą Nr. S-162 ,,Dėl protokolo“ ir pridedamus dokumentus:                                                                                                                                                        1. T v i r t i n u Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Rozalimo seniūnijos Medikonių, Rozalimo, Plaučiškių, Žvirblonių seniūnaitijų seniūnaičių sąrašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Rozalimo seniūnijos seniūną šį įsakymą paskelbti Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos patalpose ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinės visuomenės informavimo priemonėse.

  3. Nurodau Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui išrinktiems Rozalimo seniūnijos Medikonių, Rozalimo, Plaučiškių, Žvirblonių seniūnaitijų seniūnaičiams parengti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. AV-133 ,,Dėl seniūnaičių pažymėjimo formos patvirtinimo“ nustatytos formos Seniūnaičių pažymėjimus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorė                                                                                        Ilona Gelažnikienė                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Pakruojo rajono savivaldybės                                                                                                        administracijos direktoriaus

                                                                                                            2019 m. spalio  d.

                                                                                                            įsakymu Nr. AV-

 

                      ROZALIMO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Seniūnaičio vardas, pavardė

1.

Medikonių

Pranciška Dumšienė

2.

Rozalimo

Vaida Kanišauskienė

3.

Plaučiškių

Adomas Jurevičius

4.

Žvirblonių

Ingrida Čeponienė

                                           __________________________________________