isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-361 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. T-34

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-361 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos planą (toliau – SVP):

1pakeisti SVP 2 priedą „Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2pakeisti SVP 3 priedą „Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

3pakeisti SVP 4 priedą „Pakruojo rajono savivaldybės modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis