LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 31 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. liepos 11 d. Nr. XIII-617

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Papildyti 31 straipsnio 8 dalį 6 punktu:

6) miško žemę kitomis naudmenomis paversti būtina teritorijose, skirtose valstybės sienos apsaugos tikslams ir krašto apsaugos tikslams.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė