LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

2020 m. spalio 2 d. Nr. A1-923

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7.3. dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: skuterio rėmui, aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui – ne mažiau kaip 5 metai; palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio ir palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų rėmui – ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių ir skuterio dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai; čiužiniui praguloms išvengti ir pasėstui praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai; elektrinio varytuvo ir mechaninio varytuvo rėmui – ne mažiau kaip 3 metai; elektrinėms ar akumuliatorinėms elektrinio varytuvo ir mechaninio varytuvo dalims – ne mažiau kaip 2 metai; kojomis minamam triračiui ar keturračiui – ne mažiau kaip 4 metai; elektrinio vežimėlio rėmui – ne mažiau kaip 5 metai, kitoms dalims, išskyrus padangas ir baterijas, – 3 metai, padangoms ir baterijoms – 1 metai.“

1.2. Papildau 631 punktu:

631. Jei šio Aprašo 63.14 ir 63.18 papunkčiuose nurodytos techninės pagalbos priemonės jų naudojimo laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir asmuo pateikia šių priemonių pripažinimo netinkamomis naudoti dokumentus (pavyzdžiui, defektavimo aktą, patvirtinantį, kad techninės pagalbos priemonė nepataisoma), asmeniui skiriama šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacija nepasibaigus jų naudojimo laikotarpiui. Šio Aprašo 63.14 ir 63.18 papunkčiuose nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos nepasibaigus jų naudojimo laikotarpiui skiriamos 64–66 punktuose nustatyta tvarka.“

1.3. Papildau 742 punktu:

742. Jei šio Aprašo 71.1 papunktyje nurodyta techninės pagalbos priemonė jos naudojimo laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir asmuo pateikia šios priemonės pripažinimo netinkama naudoti dokumentus (pavyzdžiui, defektavimo aktą, patvirtinantį, kad techninės pagalbos priemonė nepataisoma), asmeniui skiriama šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensacija nepasibaigus jos naudojimo laikotarpiui. Šio Aprašo 71.1 papunktyje nurodytos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacija nepasibaigus jos naudojimo laikotarpiui skiriama 72–74 punktuose nustatyta tvarka.“

1.4. Pakeičiu 785 punktą ir jį išdėstau taip:

785. Visos komunikacijos techninės pagalbos priemonės yra negrąžinamos, išskyrus 4 priedo 1.1, 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nurodytas priemones, kurios, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos grąžinamos Centro teritoriniams padaliniams.“

2. N u s t a t a u, kad 1.4 papunkčio nuostatos taikomos komunikacijos techninės pagalbos priemonėms, išduotoms po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis