LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. D1-11/3-3 „DĖL KELIŲ TECHNINIO REGLAMENTO KTR 1.01:2008 „AUTOMOBILIŲ KELIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. D1-1041/3-524-(E)    

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 5 punktą ir jį išdėstome taip:

5. Kelių tiesimas, rekonstravimas ir remontas atliekamas pagal techninius, techninius darbo ir darbo projektus, parengtus vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ [7.12] ir šiuo kelių techniniu reglamentu.“

2. Pripažįstame netekusiu galios 7.11 papunktį.

3. Pripažįstame netekusiu galios 7.13 papunktį.

4. Pakeičiame 7 lentelę „Automobilių kelių skersinių profilių parametrai“ ir ją išdėstome taip:

 

 

 

„7 lentelė. Automobilių kelių skersinių profilių parametrai

 

Valstybinės reikšmės keliai

Vietinės reikšmės keliai

Magistraliniai keliai

Krašto keliai

Rajoniniai keliai

AM

I

II

IIa 4)

III

Ia

IIa 4)

III

IV

V

Va

Iv

IIv

IIIv

1. Kelio dangos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. eismo juostų skaičius, vnt.

6; 4

4

2

3

2

4

3

2

2

2

1

2

1

1

1.2. eismo juostos plotis

3,75; 3,501)

3,50

3,50

3,50; 3,25

3,50

3,50; 3,25

3,50;

3,25

3,50

 

3,00

3,00

4,50

3,00

4,50

3,50;

(4,50)

1.3. važiuojamosios dalies plotis

2×(2×3,75+3,5)

2×7,50

2×7,00

7,00

2×3,50+3,25

7,00

2×6,75

2×3,50+

3,25

7,00

6,00

6,00

4,50

6,00

4,50

3,50;

(4,50)

1.4. kelio dangos plotis (važiuojamoji dalis, saugos ir sustojimo juostos)

2×14,75

2×11,25

2×10,0

9,00

11,25

11,50 5)

8,00

2×7,75

11,25

11,50 5)

8,00

7,00

6,00

4,50

6,00

4,50

3,50;

(4,50)

2. Saugos ir sustojimo juostos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. kraštinės saugos juostos plotis

2×0,50

2×0,50

2×1,00

2×0,50

0,75 5) ; 0,50 5)

2×0,50

2×0,50

2×0,50

0,75 5); 0,50 5)

2×0,50

2×0,50

2.2. vidinės saugos juostos plotis

2×0,75

2×0,50

2×0,50

2.3. sustojimo juostos plotis

2×2,50

2×2,00

3. Kelkraščiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. kelkraščio plotis

2×0,75

2×0,75

2×1,50

2×1,50

2×1,50

2×1,50

2×1,50

2×1,50

2×1,00

2×1,00

2×1,25 2×1,00

2×1,00

2×1,00

2×1,00;

(0,0)

3.2. kelkraščio paplatinimas dėl atitvarų (pagal atitvarų tipą)

0,55–0,85

0,55–0,85

0, 0–0,10

0,0–0,10

0,0–0,10

0,0–0,10

0,0–0,10

0,0–0,10

0,30

0,30

4. Skiriamoji juosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. mažiausias skiriamosios juostos plotis2)

≥ 4,00

≥ 3,00

2,50

1,0 5)

≥ 2,00

≥ 2,503)

2,50

1,0 5)

5. Kelio plotis (be paplatinimų)

≥ 35,00

≥ 28,00

≥ 24,50

12,00

16,75

15,50 5)

11,00

≥ 20,50

≥ 21,00

16,75

15,50 5)

11,00

9,00

8,00

7,00;

6,50

8,00

6,50

5,50;

(4,50)

 

Pastabos:

1. Lentelę žr. kartu su 3 paveikslu.

 

2. (...) – vietinės reikšmės IIIV kategorijos kelias su žvyro danga.

 

1) Trečios eismo juostos (ties skiriamąja juosta) plotis.

 

2) Platesnės skiriamosios juostos gali būti rengiamos 52 punkte nurodytais atvejais.

 

3) Kai skiriamojoje juostoje projektuojami aukšto sulaikymo lygio apsauginiai atitvarai.

 

4) Planavimo ar projektavimo metu turi būti techniškai ir ekonomiškai pagrindžiamas apsauginių atitvarų reikalingumas skiriamojoje juostoje.

 

5) Matmuo taikomas, kai skiriamojoje juostoje nėra projektuojamas apsauginis atitvaras.“

 

 

 

5. Pakeičiame 4 paveikslą „Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių skersiniai profiliai“ ir jį išdėstome taip:

Sutartiniai ženklai:

Asfalto arba betono danga                  Kraštinės saugos arba sustojimo juostos                 Žvyro danga

Pastaba. Kelkraščių platinimą įrengiant atitvarus žr. 7 lentelėje.

4 paveikslas. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių skersiniai profiliai“.

6. Pripažįstame netekusiu galios 126 punktą.

7. Pakeičiame 153.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

153.2. saugos juostos važiuojamosios dalies kraštuose, sustojimo juostos AM, I kategorijos kelių kelkraščiuose ir avarinio sustojimo įlankos IIa kategorijos kelių vienos eismo juostos ruožuose;“.

8. Pripažįstame netekusiu galios 223.2 papunktį.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                    Kęstutis Trečiokas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                               Rimantas Sinkevičius