Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo

 

2021 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 680

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi, 3 straipsniu, 4 straipsnio 2 dalimi, 5 straipsnio 2 dalimi, 8 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4, 5 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimą Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.       Įgyvendinti fizinio barjero, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos fizinio barjero teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje, įrengimo projektą (toliau – Projektas).

2.         Nustatyti, kad:

2.1.      Projekto įgyvendinimo pabaiga laikomas fizinio barjero įrengimo darbų užbaigimo akto tarp šio nutarimo 4 punkte nurodytos įgaliotos institucijos ir šio nutarimo 5 punkte nurodyto Projekto vykdytojo pasirašymas.

2.2.      Fizinis barjeras turi būti įrengtas 508 kilometrų ruože prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika pagal šio nutarimo 4 punkte nurodytos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką.

2.3.      Fizinis barjeras turi atitikti šiuos minimalius techninius (inžinerinius) reikalavimus:

2.3.1. bendras apsauginės tvoros (kartu su spiraline, kuo labiau ją įveikti kliudančia viela) (toliau – tvora) aukštis virš žemės paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai;

2.3.2. tvora turi būti pagaminta iš metalo ir atspari Lietuvos Respublikoje susidarančioms gamtos sąlygoms;

2.3.3. tvoros stulpų forma, storis, ilgis ir pamatų tipas parenkami projektavimo metu, atsižvelgiant į grunto tipą, vėjo apkrovas ir žemės reljefą;

2.3.4. ant stulpų viršaus turi būti sumontuotas profilis, ant kurio turi būti sumontuota spiralinė kuo labiau tvorą įveikti kliudanti viela;

2.3.5. įrengiamos tvoros dalis turi būti įkasta į gruntą;

2.3.6. įkastos į gruntą arba vandenį tvoros konstrukcijos dalys papildomai turi būti apsaugotos nuo agresyvių medžiagų ir drėgmės poreikio;

2.3.7. tvoroje turi būti įrengti vartai ir varteliai, skirti pasienio juostos ir kitų valstybės sienos apsaugos objektų priežiūrai;

2.3.8. prie tvoros į Baltarusijos Respublikos pusę ant žemės turi būti įrengta spiralinė kuo labiau ją įveikti kliudanti viela;

2.3.9. išsamius 2.3.1–2.3.8 papunkčiuose nurodytus fizinio barjero parametrus ir reikalavimus jiems techninėje užduotyje nustato šio nutarimo 4 punkte nurodyta įgaliota institucija.

2.4. 2021 m. iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skiriama iki 152 000 000 (šimto penkiasdešimt dviejų milijonų) eurų Projektui įgyvendinti.

3. Nustatyti, kad visi su Projekto įgyvendinimu (fizinio barjero įrengimu) susiję sprendimai turi būti priimami neatidėliojant, kuo greičiau ir jiems teikiant pirmenybę. Šiuo tikslu Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, kitos valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat jų kontroliuojami juridiniai asmenys visus su Projekto įgyvendinimu (fizinio barjero įrengimu) susijusius klausimus turi spręsti skubos tvarka, taip pat rekomenduoti savivaldybėms ir joms pavaldžioms institucijoms vadovautis šia nuostata priimant jų kompetencijai priskirtus sprendimus.

4. Įgalioti Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Įgaliota institucija) atstovauti Lietuvos Respublikos valstybei, kaip užsakovei, įgyvendinant Projektą.

5. Paskirti UAB „EPSO-G“ Projekto vykdytoju, kuris jam priskirtoms funkcijoms atlikti turi teisę prireikus pasitelkti savo kontroliuojamus juridinius asmenis.

6. Nustatyti, kad Įgaliota institucija atlieka šias su Projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas:

6.1. patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančius fizinį barjerą sudarančius statinius ir įrenginius Projekto įgyvendinimo metu ir projektą užbaigus;

6.2. pateikia Projekto vykdytojui techninę užduotį;

6.3. teikia reikalingus dokumentus Projekto vykdytojui ir derina Projekto vykdytojo teikiamus dokumentus;

6.4. organizuoja atsiskaitymą pagal Projekto vykdytojo pateiktas sąskaitas;

6.5. su Projekto vykdytoju sudaro sutartį, kurioje numatomos šiuo nutarimu Projekto vykdytojui nustatytų ir (arba) kitų Įgaliotos institucijos Projekto vykdytojui pavestų funkcijų (išskyrus nurodytas šio nutarimo 6 punkte) vykdymo sąlygos, tvarka ir terminai bei kitos Įgaliotos institucijos ir Projekto vykdytojo bendradarbiavimo įgyvendinant Projektą sąlygos.

7. Nustatyti, kad Projekto vykdytojas atlieka šias su Projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas:

7.1. koordinuoja ir organizuoja visus darbus, reikalingus Projektui įgyvendinti;

7.2. vykdydamas Projektą, naudojasi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytomis statytojo (užsakovo) teisėmis ir atlieka šiame įstatyme nustatytas pareigas (išskyrus pareigas, kurios sietinos su Įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje numatytomis išimtimis), jei šio nutarimo 6.5 papunktyje nurodytoje sutartyje nenurodyta kitaip;

7.3. bendradarbiaudamas su Įgaliota institucija, priima sprendimus dėl veiksmingiausių Projekto įgyvendinimo būdų ir etapų, atsižvelgdamas į Įstatyme ir šiame nutarime numatytus reikalavimus;

7.4. parengia ir derina su Įgaliota institucija įrengiamo fizinio barjero darbams atlikti reikalingus dokumentus (įskaitant techninį projektą, jo ekspertizę (prireikus)), jų vykdymo terminus bei eigą ir informuoja apie jų vykdymą Įgaliotą instituciją;

7.5. atlieka Projektui įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus, sudaro sutartis su rangovais ar tiekėjais ir jas vykdo;

7.6. Įgaliotai institucijai pritarus, priima rangovų ar tiekėjų atliktus fizinio barjero įrengimo darbus;

7.7. teikia Įgaliotai institucijai prekių, darbų ir paslaugų apmokėjimo sąskaitas šio nutarimo 6.5 papunktyje nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka;

7.8. ne rečiau kaip kartą per mėnesį, t. y. iki einamojo mėnesio 20 d., teikia Vidaus reikalų ministerijai ir Energetikos ministerijai suderintą su Įgaliota institucija Projekto įgyvendinimo ataskaitą arba, nepavykus suderinti, teikia Projekto įgyvendinimo ataskaitą ir paaiškinimą dėl nesuderintų klausimų;

7.9. yra visų su Projekto įgyvendinimu susijusių prekių, darbų ir paslaugų sutarčių šalis, veikianti Įgaliotos institucijos vardu, jei šio nutarimo 6.5 papunktyje nurodytoje sutartyje nenurodyta kitaip;

7.10. atsako už projekto techninę priežiūrą;

7.11. atlieka kitus veiksmus, kurių reikia skubiai ir tinkamai įgyvendinti Projektą. 

8. Nustatyti, kad šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytas fizinio barjero įrengimo darbų užbaigimo aktas ir 6.5 papunktyje nurodyta Įgaliotos institucijos ir Projekto vykdytojo sutartis iki jų pasirašymo turi būti pateikti šio nutarimo 10 punkte nurodytai tarpinstitucinei komisijai ir gali būti pasirašyti tik atsižvelgus į Komisijos išsakytus pasiūlymus ir pastabas.

9. Nustatyti, kad Įgaliota institucija priima sprendimus dėl valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, įskaitant tos, kuri susijusi su viešaisiais pirkimais. Prireikus Įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia, kiek ir kurios Projekto dalys ir (ar) kita informacija laikomos slaptomis ir nustato ir (ar) informuoja Projekto vykdytoją dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų Projekto vykdytojui organizuojant su Projekto įgyvendinimu susijusius pirkimus ir (ar) atliekant kitus su Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus.

10. Sudaryti šios sudėties tarpinstitucinę Projekto priežiūros komisiją (toliau –Komisija):

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas (Komisijos pirmininkas)

vidaus reikalų ministras (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Vyriausybės kancleris (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

energetikos ministras;

finansų ministras;

aplinkos ministras;

krašto apsaugos ministras;

žemės ūkio ministras;

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas;

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas;

Projekto vykdytojo atstovas.

11. Nustatyti, kad Komisijos narį, laikinai negalintį eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, komandiruočių ar kitų svarbių priežasčių), pavaduoja kartu su Komisijos nariu deleguojamas pakaitinis Komisijos narys, išskyrus Komisijos pirmininką, kurį jo pavedimu pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas. Ministras Pirmininkas patvirtina personalinę Komisijos (narių ir jų pakaitinių narių) sudėtį.

12. Nustatyti, kad:

12.1. Stebėtojo teisėmis Komisijos veikloje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto, Biudžeto ir finansų komiteto ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovai.

12.2. Komisija prireikus gali pasitelkti nepriklausomų ekspertų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų atstovų.

12.3. Komisijos nariais gali būti tik asmenys, turintys leidimus susipažinti su slapta informacija ir pasirašę įsipareigojimą saugoti darbo Komisijoje metu gautą konfidencialią informaciją. Ši nuostata taip pat taikoma kitiems Komisijos posėdžiuose dalyvaujantiems asmenims, kai svarstomi slaptos ar konfidencialios informacijos turintys klausimai.

12.4. Komisiją techniškai aptarnauja Vyriausybės kanceliarija.

13. Nustatyti, kad Komisija atlieka Įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatytas užduotis, įskaitant:

13.1. svarsto Projekto įgyvendinimo tikslu sudaromas pirkimų sutartis, kurių vertė lygi arba didesnė tarptautinės vertės pirkimų ribai – 214 000 eurų prekėms ir (arba) paslaugoms bei 5 350 000 eurų darbams, ir teikia savo nuomonę dėl jų;

13.2. Projekto vykdytojo teikimu svarsto kitas pateiktas pirkimo sutarčių esmines sąlygas ir teikia savo nuomonę dėl jų;

13.3. Vyriausybės, Įgaliotos institucijos ar Projekto vykdytojo prašymu teikia rekomendacijas kitais su Projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais;

13.4. teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl sprendimų, susijusių su Projekto įgyvendinimu;

13.5. ne rečiau kaip kartą per mėnesį teikia Vyriausybei informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą.

14. Projekto vykdytojas neturi pareigos finansuoti Projekto įgyvendinimo darbų savo lėšomis. Projekto vykdytojui atlyginamos su Projekto valdymu susijusios išlaidos pagal šio nutarimo 6.5 papunktyje nurodytos sutarties nuostatas.

15. Pritarti, kad, rengiant fizinio barjero (ar jo dalies) projektą, Įgaliota institucija identifikuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir (ar) kitų subjektų patikėjimo teise valdomus valstybei nuosavybės teise priklausančius sklypus ir (ar) statinius (toliau – objektai), kurie reikalingi Projektui įgyvendinti, ir pateikia tokių objektų sąrašą Vyriausybei. Gavus Vyriausybės pritarimą, Projekto vykdytojui suteikiama teisė naudotis šiais objektais Projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

16. Nustatyti, kad, rengiant fizinio barjero (ar jo dalies) projektą, Įgaliota institucija identifikuoja reikalingus servitutus (jų dydį, laikotarpį, vietą ir turinį). Šiuos servitutus tvirtina Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

17. Nustatyti, kad, rengiant fizinio barjero (ar jo dalies) projektą, Įgaliota institucija identifikuoja reikalingą visuomenės poreikiams paimti žemę. Jos paėmimas vykdomas Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo bei Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

18. Pavesti Energetikos ministerijai atlikti veiksmus ir priimti sprendimus, užtikrinančius Projekto vykdytojui šio nutarimo 7 ir 8 punktuose pavestų funkcijų atlikimą, taip pat periodišką informacijos apie priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus, vykdant su Projekto įgyvendinimu susijusią veiklą, teikimą Vyriausybei, Vidaus reikalų ministerijai ir viešą skelbimą.

19. Įgalioti vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę ir energetikos ministrą Dainių Kreivį atstovauti Vyriausybei, Įstatymo 9 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka teikiant informaciją apie Projekto įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

20. Pavesti Energetikos ministerijai iki 2021 m. rugsėjo 15 d. Vyriausybei pateikti pasiūlymus dėl Projekto darbų atlikimo terminų.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                       Agnė Bilotaitė