VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO VALSTYBINĖJE maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. B1-26

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 589 straipsnio 30 punktu, 614 straipsnio 2 dalimi, 615 straipsniu, Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklės), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu, siekdamas užtikrinti tinkamą administracinių nusižengimų tyrimų, dokumentų perdavimo nagrinėti, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo tvarką:

1. T v i r t i n u pridedamą Administracinio nusižengimo protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u r o d a u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams, įgaliotiems surašyti Administracinio nusižengimo protokolus, Nutarimus dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas bei skirti administracines nuobaudas (toliau – įgaliotieji pareigūnai):

2.1. surašyti Administracinio nusižengimo protokolus ir Nutarimus dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, vadovaujantis Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklėmis;

2.2. suvesti į Administracinių nusižengimų registrą gautų skundų dėl priimtų procesinių sprendimų, teismų sprendimų, priimtų išnagrinėjus skundus, taip pat teismų sprendimų, kai administracinių nusižengimų bylos nagrinėjamos teisme, ir kitų su administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimu susijusių dokumentų duomenis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir terminais.

3. P a v e d u:

3.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliotiesiems pareigūnams;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktoriaus                                                                                                                 Darius Remeika

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. B1-26

 

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO VALSTYBINĖJE MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Administracinio nusižengimo protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato administracinių nusižengimų teisenos Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau – VMVT) tvarką: administracinių nusižengimų tyrimų, VMVT pareigūnų surašytų Administracinio nusižengimo protokolų perdavimo kitiems subjektams pagrindus ir tvarką, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo, nutarimų administracinių nusižengimų bylose apskundimo ir vykdymo. 

2. Aprašas taikomas VMVT pareigūnams, įgaliotiems surašyti Administracinio nusižengimo protokolus, Nutarimus dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas bei skirti administracines nuobaudas (toliau – įgaliotieji pareigūnai).

3. Apraše vartojamos sąvokos ir terminai suprantami taip, kaip apibrėžti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK), Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklės), ir kituose teisės aktuose.

4. Administraciniu nusižengimu laikoma ANK ir kitais teisės aktais uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), už kurią numatyta administracinė nuobauda.

5. Administracinis nurodymas įrašomas į Administracinio nusižengimo protokolą (toliau – Protokolas). Administraciniu nurodymu siūloma asmeniui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Protokolo įteikimo dienos, o kai Protokolas su administraciniu nurodymu surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos ANK specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą. Administracinis nurodymas yra neskundžiamas, jis negali būti surašomas, jeigu yra ANK 610 straipsnio 2 dalyje nurodyti pagrindai.

6. Protokolas, Nutarimas dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, Nutarimas administracinio nusižengimo byloje yra procesiniai dokumentai, kuriuos surašo ir priima įgaliotieji pareigūnai. Protokole fiksuojamas administracinis nusižengimas, nustatyti įrodymai bei kitos aplinkybės ir duomenys, reikšmingi nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą. Nutarimas dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, priimamas įgaliotojo pareigūno už padarytą administracinį nusižengimą, kai ANK specialiosios dalies straipsnyje numatytas įspėjimas ir nėra ANK 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų. Nutarimas administracinio nusižengimo byloje priimamas įgaliotojo pareigūno išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą.

7. Administracinio nusižengimo bylą sudaro procesinių dokumentų visuma apie administracinį nusižengimą ir administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį bei jam skirtas poveikio priemones (Protokolas, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir liudytojų paaiškinimai, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai, eksperto išvados, pareigūnų tarnybiniai pranešimai, Nutarimas dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, Nutarimas administracinio nusižengimo byloje ir kiti dokumentai, susiję su administracinio nusižengimo tyrimu).

 

II Skyrius

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TYRIMAS, NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO, KAI PROTOKOLAS NESURAŠOMAS, PROTOKOLO IR ADMINISTRACINIO NURODYMO SURAŠYMAS

 

8. Įgaliotasis pareigūnas, baigęs administracinio nusižengimo tyrimą, jeigu nėra ANK 591 straipsnyje numatytų aplinkybių, dėl kurių administracinių nusižengimų teisena negalima, ir jeigu nėra Aprašo 10 punkte nurodytų pagrindų, tačiau už padarytą administracinį nusižengimą ANK specialiosios dalies straipsnyje ar straipsnio dalyje numatytas įspėjimas, asmeniui skiria įspėjimą ir surašo Nutarimą dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas. Protokolas šiuo atveju nesurašomas.

9. Įgaliotasis pareigūnas, baigęs administracinio nusižengimo tyrimą, jeigu nėra ANK 591 straipsnyje numatytų aplinkybių, dėl kurių administracinių nusižengimų teisena negalima, ir jeigu asmeniui už padarytą administracinį nusižengimą nėra skiriamas įspėjimas, surašo Protokolą. Jeigu nėra Aprašo 10 punkte nurodytų pagrindų ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo nesikreipia į Protokolą rašantį įgaliotąjį pareigūną su prašymu neįrašyti į Protokolą administracinio nurodymo, įgaliotasis pareigūnas į Protokolą įrašo administracinį nurodymą ir jo vykdymą kontroliuoja. 

10. Administracinis nurodymas negali būti surašomas, jeigu:

10.1. ANK specialiosios dalies straipsnio ar straipsnio dalies sankcijoje už administracinį nusižengimą nustatyta didesnė negu 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų maksimali bauda;

10.2. administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo per metus padarė pakartotinį administracinį nusižengimą;

10.3. administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tai turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui;

10.4. administracinis nusižengimas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą; taip pat administraciniu nusižengimu padaryta turtinė žala, kuri nėra visiškai atlyginta;

10.5. ANK specialiojoje dalyje už asmens padarytą veiką nustatytas privalomas turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimas.

11. Jeigu administracinį nusižengimą padarė keletas asmenų, Protokolai surašomi kiekvienam iš jų.

12. Protokolas surašomas administracinio nusižengimo padarymo vietoje, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Jeigu nėra galimybės Protokolo surašyti administracinio nusižengimo padarymo vietoje, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kviečiamas atvykti į atitinkamą VMVT teritorinį padalinį (kvietimas atvykti į VMVT teritorinį padalinį Protokolo surašymui (toliau – kvietimas) paprastai nurodomas patikrinimo akte, taip pat šiame akte nurodoma tiksli atvykimo data, laikas, kabineto numeris, įpareigojimas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

13. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui neatvykus į VMVT teritorinį padalinį kvietime nurodytu laiku, VMVT teritorinis padalinys ANK 573 straipsnyje nustatyta tvarka išsiunčia administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui šaukimą atvykti į VMVT teritorinį padalinį Protokolo surašymui. 

14. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ne mažiau kaip 2 (du) kartus ANK 573 straipsnyje nustatyta tvarka šaukiamas neatvyko ir nedalyvavo surašant Protokolą, Protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant. Tokiu atveju Protokolas išsiunčiamas asmeniui ANK 573 straipsnio nustatyta tvarka.

15. Jeigu į Protokolą buvo įrašytas administracinis nurodymas ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo per ANK 610 straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus sumokėjo administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas ir administracinio nusižengimo teisena baigta.

16. Jeigu į Protokolą buvo įrašytas administracinis nurodymas, tačiau jis nebuvo įvykdytas per ANK 610 straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus, Protokolas ne anksčiau kaip po 5 (penkių) darbo dienų, bet ne vėliau kaip po 10 (dešimt) darbo dienų nuo ANK 610 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų pabaigos, perduodamas:

16.1. atitinkamam VMVT teritoriniam padaliniui. VMVT teritoriniai padaliniai nagrinėja administracinių nusižengimų, nurodytų ANK 45 straipsnyje, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 51, 69, 70, 78 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139 straipsnyje, 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 181 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 291 straipsnio 5 dalyje, 299 straipsnio 2, 3, 4 dalyse, 3042 straipsnio 2 dalyje, 312, 343, 344, 346, 347 straipsniuose, bylas;

16.2. atitinkamam teismui. Teismas nagrinėja administracinių nusižengimų, už kuriuos pagal ANK specialiosios dalies straipsnio ar straipsnio dalies sankciją numatyta bauda, kurios maksimalus dydis viršija 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) eurų, bylas arba administracinių nusižengimų, už kuriuos pagal ANK specialiosios dalies straipsnį gali būti skiriamas (arba privaloma skirti) turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimas, bylas, taip pat bylas dėl ANK 505 ir 507 straipsniuose nurodytų administracinių nusižengimų.

17. Jeigu į Protokolą nebuvo įrašytas administracinis nurodymas arba jeigu į Protokolą buvo įrašytas administracinis nurodymas, tačiau administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo iki administracinio nurodymo vykdymo termino pabaigos raštu kreipiasi į VMVT teritorinį padalinį, kad administracinis nurodymas būtų laikomas negaliojančiu ir kad Protokolas būtų siunčiamas pagal kompetenciją institucijai (pareigūnui), įgaliotai (-am) nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, Protokolas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo surašymo arba administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymo gavimo momento perduodamas atitinkamam VMVT teritoriniam padaliniui ar teismui (Aprašo 16.1, 16.2 papunkčiai).

18. ANK 38 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju, kai nors vieno iš padarytų administracinių nusižengimų bylą turi nagrinėti teismas, teismui perduodama nagrinėti byla ar bylos dėl visų administracinių nusižengimų.

19. Jeigu padaryta mažai pavojinga administracinio nusižengimo požymių turinti veika ir ANK 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą administracinės nuobaudos paskirtį galima įgyvendinti netraukiant asmens administracinėn atsakomybėn, teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną turintis įgaliotasis pareigūnas gali jos nepradėti ir pareikšti asmeniui žodinę pastabą. Šios nuostatos gali būti taikomos asmeniui, padariusiam ANK 152 straipsnio 1 dalyje, 153 straipsnio 1 dalyje, 155 straipsnio 1 dalyje, 346 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų požymių turinčias veikas. Žodinės pastabos pareiškimo asmeniui dėl mažai pavojingos veikos padarymo tvarka nustatyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakyme Nr. B1-2 „Dėl Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir mažai pavojingų veikų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

20. Vadovaujantis ANK 593 straipsniu, administracinius nusižengimus tiriantis įgaliotasis pareigūnas turi teisę atlikti šiuos veiksmus:

20.1. apklausti asmenis, įtariamus administracinių nusižengimų padarymu, nukentėjusiuosius, liudytojus arba paimti iš šių asmenų rašytinius parodymus;

20.2. atlikti įvykio vietos, patalpų, vietovių, daiktų ir dokumentų apžiūras;

20.3. atlikti parodymą atpažinti; 

20.4. atlikti akistatas;

20.5. atlikti parodymų patikrinimą vietoje;

20.6. atlikti eksperimentą;

20.7. išreikalauti bylai turinčius reikšmės daiktus ir dokumentus;

20.8. paskirti ekspertizę arba kreiptis į teismą dėl teismo psichiatrijos ekspertizės paskyrimo;

20.9. gauti specialisto paaiškinimus;

20.10. pavesti kitoje teritorijoje veikiančios analogiškos institucijos atsakingiems asmenims atlikti tam tikrus tyrimo veiksmus;

20.11. kreiptis į policiją dėl administracinį nusižengimą padariusio asmens atvesdinimo, kai šis atsisako atvykti į nurodytą vietą apklausai ar kitiems procesiniams veiksmams atlikti, taip pat dėl jo paieškos.

21. Atliekant šio Aprašo 20.1–20.6 papunkčiuose nurodytus tyrimo veiksmus, rašomi tyrimo veiksmų protokolai, gali būti fotografuojama, filmuojama, daromas garso ir vaizdo įrašas, naudojami kitokie fiksavimo būdai. Tyrimo veiksmų eiga ir rezultatai fiksuojami, vadovaujantis ANK 594 straipsniu.

22. Kai administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, VMVT teritorinis padalinys, kurio įgaliotasis pareigūnas atlieka administracinio nusižengimo tyrimą, gali kreiptis į teritorinę policijos įstaigą dėl administracinėn atsakomybėm traukiamo asmens paieškos skelbimo.

23. Asmenys, gavę šaukimą atvykti į VMVT teritorinį padalinį, kurio įgaliotasis pareigūnas atlieka administracinio nusižengimo tyrimą, be pateisinamos priežasties neatvykę nurodytu adresu ir laiku, gali būti atvesdinami, jeigu jiems neatvykus neįmanoma ištirti ar išnagrinėti administracinio nusižengimo bylos ir jiems buvo tinkamai pranešta ANK 573 straipsnio nustatyta tvarka. Asmenį atvesdina policija VMVT teritorinio padalinio, kurio įgaliotasis pareigūnas atlieka administracinio nusižengimo tyrimą, raštišku prašymu. Nepilnametis gali būti atvesdinamas tik lydimas tėvų arba globėjų (rūpintojų).

24. Jeigu teismas grąžino administracinio nusižengimo bylą trūkumams pašalinti ar Protokolui patiksinti, teismo sprendime nurodyti trūkumai pašalinami per kuo trumpesnius terminus, visais atvejais siekiant užtikrinti, kad nebūtų praleisti nuobaudos skyrimo terminai.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOS NAGRINĖJIMAS

 

25. Administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus administracinių nusižengimų bylose suteikimo“ 1.2 papunktyje nurodyti įgaliotieji pareigūnai.

26. Administracinių nusižengimų bylas įgaliotasis pareigūnas nagrinėja rašytinio proceso tvarka, nekviesdamas administracinių bylų teisenoje dalyvaujančių asmenų į bylos nagrinėjimą.  Administracinių nusižengimų bylos nagrinėjamos atitinkamame VMVT teritoriniame padalinyje.

27. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens reikalavimu administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas vyksta žodinio proceso tvarka. Apie tai pranešama administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims. Jeigu reikalavimas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą žodinio proceso tvarka nebuvo įrašytas Protokole, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę šį reikalavimą pateikti ne vėliau kaip iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios. Prašymas dėl žodinio administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir nukentėjusysis neatvyksta į žodinį administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, administracinio nusižengimo byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimui žodinio proceso tvarka mutatis mutandis taikomos ANK XXXV skyriaus nuostatos, reglamentuojančios administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme.

28. Jeigu paaiškinimai nebuvo pateikti administracinio nusižengimo tyrimo metu arba įgaliotasis pareigūnas, gavęs Protokolą ir kitą su administracinio nusižengimo byla susijusią medžiagą, nusprendžia, kad paaiškinimai yra nepakankami ir būtina juos papildyti, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam VMVT teritorinis padalinys, kurio įgaliotasis pareigūnas nagrinės administracinio nusižengimo bylą, registruotu laišku išsiunčia prašymą pateikti paaiškinimus ir (ar) parodymus dėl administracinio nusižengimo ir kitų, su juo susijusių, aplinkybių paaiškinimo. Prireikus prašymas pateikti paaiškinimus ir (ar) parodymus, eksperto išvadą ir (ar) specialisto paaiškinimą pateikiamas ir liudytojams, ekspertams ir (ar) specialistams. Šiame punkte nurodyti paaiškinimai ir (ar) parodymai turi būti pateikti įgaliotajam pareigūnui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prašymo išsiuntimo dienos. Paaiškinimų ir (ar) parodymų nepateikimas laiku neužkerta kelio nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

29. Ruošdamasis nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, įgaliotasis pareigūnas:

29.1. patikrina, ar administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas priskiriamas jo kompetencijai. Jeigu administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas nepriskirtas įgaliotojo pareigūno kompetencijai, jis nedelsdamas ją perduoda kompetentingai institucijai;

29.2. patikrina, ar nėra ANK 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių administracinio nusižengimo teisena negalima;

29.3. patikrina, ar tinkamai surašytas Protokolas;

29.4. nustato, ar reikalinga į administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo posėdį kviesti specialistą, ekspertą ir liudytojus;

29.5. nustatęs, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nebuvo išaiškintos jo procesinės teisės ir pareigos, išsiunčia pranešimą su šių teisių ir pareigų išaiškinimu;

29.6. nustatęs, kad administracinio nusižengimo byloje trūksta įrodymų, dėl kurių būtų galima priimti pagrįstą nutarimą, konkrečius papildomus įrodymus išreikalauja pats arba įpareigoja administracinį nusižengimą tyrusią instituciją ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti papildomus įrodymus;

29.7. nustato, ar administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, nukentėjusiojo, jų atstovų pagal įstatymą, advokatų ar kitų įgaliotųjų atstovų prašymai ir nušalinimai yra tenkintini ar atmestini.

30. Įgaliotasis pareigūnas, nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą, privalo nustatyti:

30.1. ar buvo padarytas administracinis nusižengimas;

30.2. ar asmuo kaltas dėl jo padarymo ir ar trauktinas administracinėn atsakomybėn;

30.3. ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių;

30.4. ar nėra ANK 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių;

30.5. išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

31. Įgaliotasis pareigūnas, nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą, turi teisę pakeisti nuorodą į ANK straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už atitinkamą nusižengimą, jeigu Protokole nurodyta administracinio nusižengimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant ANK straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už padarytą administracinį nusižengimą.

32. Administracinio nusižengimo byla paprastai turi būti išnagrinėta per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Protokolo įteikimo dienos, o kai surašomas Protokolas su administraciniu nurodymu, – per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo administraciniame nurodyme nurodyto baudos sumokėjimo termino pabaigos. Tokiu atveju, kai asmeniui siunčiamas Aprašo 28 punkte nurodytas prašymas, administracinio nusižengimo byla paprastai išnagrinėjama per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo pateikti paaiškinimą ir (ar) parodymus dėl administracinio nusižengimo ir kitų, su juo susijusių, aplinkybių, termino pabaigos (ANK 616 straipsnio 2 dalis).

33. Išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą ir vadovaudamasis ANK 619 straipsniu, įgaliotasis pareigūnas priima vieną iš šių nutarimų:

33.1. skirti administracinę nuobaudą;

33.2. nutraukti administracinio nusižengimo teiseną;

33.3. motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, ar teismui.

34. Asmeniui už administracinį nusižengimą skiriamos baudos dydis nustatomas pagal ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytą minimalios ir maksimalios baudos vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra vien atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų ANK 35 straipsnyje, ir kitų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, asmeniui už administracinį nusižengimą skiriama ne didesnė negu vidurkis bauda. Kai yra vien atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų ANK 36 straipsnyje, ir kitų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, asmeniui už administracinį nusižengimą skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda.  Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat kitų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas turi būti motyvuojamas Nutarime administracinio nusižengimo byloje.

35. Jeigu įgaliotasis pareigūnas, atsižvelgdamas į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, nusprendžia paskirti mažesnę baudą, negu ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda, arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje rezoliucinėje dalyje turi būti papildomai nurodoma siūlomos administracinės nuobaudos rūšis ir, jeigu skiriama bauda, baudos dydis (skaičiais ir žodžiais) bei tokio sprendimo motyvai. Tokiu atveju Nutarimas administracinio nusižengimo byloje pateikiamas sankcionuoti apylinkės teismo teisėjui. Sankcijos negavus, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje dalis dėl administracinės nuobaudos sušvelninimo ar neskyrimo neįsigalioja; tokiu atveju turi būti vykdoma pirmoji nutarimo administracinio nusižengimo byloje rezoliucinė dalis dėl administracinės nuobaudos paskyrimo.

36. Vadovaudamasis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes ir rašytinį prašymą, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), įgaliotasis pareigūnas, priimdamas Nutarimą administracinio nusižengimo byloje, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki 2 (dvejų) metų (atsižvelgdamas į paskirtos baudos dydį).

37. Po Nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

38. Nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną gali būti priimamas, kai yra bent viena iš ANK 591 straipsnyje ir 592 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių:

38.1. padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių;

38.2. priešingą teisei veiką padarė jaunesnis negu šešiolikos metų asmuo;

38.3. padaręs priešingą teisei veiką asmuo yra nepakaltinamas;

38.4. yra ANK IV skyriuje nurodyta aplinkybė;

38.5. priimamas amnestijos aktas, kuriuo panaikinamas administracinės nuobaudos skyrimas;

38.6. panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas;

38.7. iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pasibaigia ANK 39 straipsnyje nurodytas administracinės nuobaudos skyrimo terminas;

38.8. dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui yra priimtas teismo ar ne teismo tvarka institucijos (pareigūno) nutarimas skirti administracinę nuobaudą arba yra įvykdytas administracinis nurodymas, arba nepanaikintas nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, arba dėl to nusižengimo pradėtas ikiteisminis tyrimas;

38.9. mirė asmuo, kuriam buvo pradėta administracinio nusižengimo teisena;

38.10. nustačius, kad padaryta veika turi nusikalstamos veikos požymių, ir iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro gavus pranešimą apie ikiteisminio tyrimo pradžią.

39. Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą žodinio proceso tvarka, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje rezoliucinė dalis paskelbiama žodžiu, taip pat trumpai išdėstomi nutarimo motyvai. Administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui ir nukentėjusiajam išduodamos Nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai). Jeigu šie asmenys atsisako priimti Nutarimą administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai) jiems išsiunčiamos su lydraščiu registruotu laišku per 3 (tris) darbo dienas nuo Nutarimo administracinio nusižengimo byloje paskelbimo dienos.

40. Rašytinio proceso tvarka priimto Nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai) per 3 (tris) darbo dienas nuo Nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo dienos registruotu laišku išsiunčiamos ar išduodamos asmeniui, dėl kurio priimtas Nutarimas administracinio nusižengimo byloje, ir nukentėjusiajam.

 

IV SKYRIUS

NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE APSKUNDIMAS IR VYKDYMAS

 

41. Nutarimą administracinio nusižengimo byloje gali apskųsti asmuo, dėl kurio šis nutarimas priimtas, ir nukentėjusysis.

42. Nutarimas administracinio nusižengimo byloje per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti apskųstas apylinkės teismui ANK 622 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas. Skundas paduodamas per VMVT teritorinį padalinį, kurio įgaliotasis pareigūnas nagrinėjo administracinio nusižengimo bylą. VMVT teritorinis padalinys, jeigu nesutinka su skundu, per 5 (penkias) darbo dienas skundą dėl priimto Nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla persiunčia atitinkamam apylinkės teismui.

43. Įgaliotasis pareigūnas, priėmęs Nutarimą administracinio nusižengimo byloje, per 5 (penkias) darbo dienas gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu dėl priimto Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, panaikinti skundžiamą Nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir, netaikydamas ANK 616 straipsnyje nurodytų procedūrų, priimti naują Nutarimą administracinio nusižengimo byloje. Priėmus naują Nutarimą administracinio nusižengimo byloje, apskundimo terminas skaičiuojamas nuo naujo Nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo dienos. Apskundus naują Nutarimą administracinio nusižengimo byloje, jį priėmęs įgaliotasis pareigūnas negali priimti kito naujo Nutarimo administracinio nusižengimo byloje ir privalo ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka skundą dėl pareigūno priimto Nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla pateikti apylinkės teismui.

44. Nutarimai administracinio nusižengimo byloje turi būti vykdomi suėjus jų apskundimo terminui. Apskundus Nutarimą administracinio nusižengimo byloje, jis turi būti vykdomas įsiteisėjus teismo nutarčiai, jei šis Nutarimas administracinio nusižengimo byloje nebuvo panaikintas.

45. Įgaliotasis pareigūnas, priėmęs Nutarimą administracinio nusižengimo byloje, yra atsakingas už priimto nutarimo skirti administracinę nuobaudą nukreipimą vykdyti. VMVT teritorinis padalinys šią pareigą turi ir tuomet, kai įsiteisėja teismo priimtas nutarimas skirti administracinę nuobaudą byloje, kurioje administracinio nusižengimo tyrimą atliko įgaliotasis pareigūnas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo, išskyrus kiek tai susiję su ANK 671 straipsnyje ir 675 straipsnio 4 dalyje nurodytais veiksmais, kontrolė pavedama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI). Su nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymu susijusius klausimus, išskyrus numatytuosius ANK 671 straipsnyje ir 675 straipsnio 4 dalyje, sprendžia VMI.

46. Nutarimas skirti įspėjimą asmeniui, padariusiam administracinį nusižengimą, įvykdomas paskelbiant ar įteikiant Nutarimą dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas.

47. Paskirtą administracinę nuobaudą – baudą, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti administracinę nuobaudą, – ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti administracinę nuobaudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos arba nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo jam dienos.

48. Asmeniui, padariusiam administracinį nusižengimą, nesumokėjus baudos per ANK 675 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, taip pat jeigu baudos dalis nesumokama laiku pagal jos mokėjimo išdėstymo tvarką ir baudos mokėjimas dalimis nutraukiamas, VMI nutarimą skirti administracinę nuobaudą pateikia vykdyti priverstine tvarka. Baudą priverstinai išieško antstoliai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.

49. Nutarimą skirti administracinę nuobaudą priėmęs įgaliotasis pareigūnas jo vykdymą nutraukia savo nutarimu šiais atvejais:

49.1. kai paaiškėja, kad priešingą teisei veiką padarė nepakaltinamas asmuo;

49.2. kai panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas;

49.3. kai miršta asmuo, dėl kurio priimtas nutarimas.

50. Nutrauktas Nutarimo administracinio nusižengimo byloje vykdymo procesas gali būti pradėtas iš naujo tik tuo atveju, kai paaiškėja, kad Aprašo 49.1–49.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių buvimas buvo konstatuotas klaidingai. 

51. Aprašo 49.1–49.3 papunkčiuose nurodytais atvejais administracinės nuobaudos vykdymas, kai vykdomieji veiksmai buvo pradėti, nutraukiamas toje dalyje, kuri yra likusi neįvykdyta.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS SUVEDIMAS Į REGISTRUS

 

52. Duomenys apie visus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus privalo būti suvesti į Administracinių nusižengimų registrą (toliau – ANR) ir tvarkomi vadovaujantis Administracinių nusižengimų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“.

53. Įgaliotasis pareigūnas, surašęs Protokolą, Nutarimą dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po surašymo šių dokumentų duomenis suveda į ANR. 

54. Teismų priimtus skenuotus Nutarimus administracinio nusižengimo byloje į ANR įkelia ir jų duomenis į ANR suveda Protokolą surašęs įgaliotasis pareigūnas.

55. Įgaliotasis pareigūnas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas į ANR privalo suvesti visus duomenis apie ANK 12 straipsnyje numatytus mažareikšmius nusižengimus, dėl kurių asmenims buvo pareikšta žodinė pastaba.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šio Aprašo pakeitimo ar papildymo.

57. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________________