LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 9 IR 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. sausio 20 d. Nr. XIV-920

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 6 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) jos reikia įgyvendinti Vyriausybės nutarimu valstybei svarbiais pripažintiems projektams, regioninės svarbos projektams, kuriuos tokiais projektais pripažįsta regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, taip pat Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme nustatytais atvejais, kai jos reikia stambiems projektams įgyvendinti;“.

 

2 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) Vyriausybės nutarimu valstybei svarbiais pripažintiems projektams įgyvendinti;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo taikymas

Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu pripažintiems valstybei svarbiais ekonominiams ar kultūriniams projektams įgyvendinti išnuomotos valstybinės žemės nuoma ar valstybinės žemės nuomos procedūros tęsiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusias Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda