RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 21 d. Nr. T-415

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsniu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Laikyti negaliojančiu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T-156 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                   Mindaugas Pauliukas

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. sausio 21 d.

sprendimu Nr. T-415

 

 

RADVILIŠKIO rajono SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR sporto PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kūno kultūros ir sporto programų, projektų (toliau – Sporto programos) dalinio finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių ir viešojo administravimo funkcijų neatliekančių, asocijuotų pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą sporto klubų (toliau – Sporto klubas) dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto sąlygas, finansuojamų Sporto programų prioritetus, pateikiamų Sporto programų konkursų organizavimą, vertinimo kriterijus bei atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2. Lėšos Sporto programoms finansuoti kiekvienais metais yra numatomos Radviliškio rajono savivaldybės biudžete.

3. Sporto programų lėšas administruoja Savivaldybės administracija.

 

II. SPORTO PROGRAMŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 

4.  Sporto klubai, siekiantys gauti paramą, dalyvauja Savivaldybės administracijos paskelbtame Sporto programų dalinio finansavimo konkurse (toliau – Konkursas), kuris skelbiamas Savivaldybės tarybai patvirtinus rajono einamųjų metų biudžetą ir lėšas Sporto programoms finansuoti.

5. Sporto programų paraiškos priimamos Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (toliau – Švietimo, kultūros ir sporto skyrius) 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos, įskaitant ir skelbimo dieną Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt.

6. Sporto programų paraiškos dalinei finansinei paramai gauti turi būti pateiktos pagal patvirtintą paraiškos formą (1 priedas). Su paraiškomis privaloma pateikti šiuos dokumentus:

6.1. JAR išrašą ne vėlesne nei 3 mėnesių data, skaičiuojant nuo konkurso paskelbimo datos;

6.2. programos sąmatą (forma B-1);

6.3. paramos gavimo iš kitų šaltinių garantinius raštus ir / ar bankinius išrašus, jeigu parama gauta ar yra susitarimas ją gauti.

6.4. Sporto programoje dalyvausiančių dalyvių vardinį sąrašą, jeigu Sporto klubas teikia Konkursui dvi paraiškas.

7. Sporto klubas Konkursui gali teikti dvi paraiškas, jeigu programose dalyvauja ne tie patys asmenys.

8. Sporto klubai, kurių sporto šakų treniruotės varžybos vyksta pirmajame metų ketvirtyje, paraiškas su išlaidas patvirtinančiais dokumentais, vadovaudamiesi šio Aprašo nuostatomis bei sporto programų dalinio finansavimo limitais, pateikia Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų daliniam finansavimui pateiktų paraiškų vertinimo komisijai (toliau – Komisija). Komisijai pritarus ir Administracijos direktoriui įsakymu skyrus finansavimą bei pasirašius finansavimo sutartį, sporto klubo paraiškoje nurodytos išlaidos kompensuojamos.

 

III. PARAIŠKŲ SVARSTYMO IR KOMISIJOS DARBO TVARKA

 

9. Paraiškos vertinamos pagal šių nuostatų 25 punkte apibrėžtus prioritetus bei pagal šio Aprašo 5 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

10. Komisijos nariai, Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ir posėdžių sekretorius skiriami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Nedalyvaujant Komisijos pirmininkui, jo pareigas vykdo pavaduotojas. Nedalyvaujant įsakymu paskirtam Komisijos sekretoriui, jo pareigos Komisijos balsų dauguma gali būti pavestos kitam komisijos nariui.

11. Komisijos darbą organizuoja ir už jos veiklą atsako Komisijos pirmininkas.

12. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

13. Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas ir apie tai informuoja Komisijos narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio dienos.

14. Posėdžio darbotvarkę Komisijos posėdžio sekretorius Komisijos nariams el. paštu pateikia ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio dienos. Su visa posėdžiui teikiama medžiaga Komisijos nariai gali susipažinti Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.

15. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Komisijos narių.

16. Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

17. Komisija posėdyje priima sprendimus kiekvienu darbotvarkės klausimu dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

18. Komisijos narys neturi teisės balsuoti, kai sprendžiami su jo šeimos nariais ir artimais giminaičiais (asmenimis, nurodytais Baudžiamojo kodekso 248 straipsnyje) susiję klausimai arba jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

19. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos posėdžio protokolas surašomas per penkias darbo dienas po Komisijos posėdžio. Komisijos posėdžio protokolas per 10 darbo dienų nuo jo surašymo dienos suderinamas su Komisijos nariais. Posėdžių protokolus pasirašo visi komisijos nariai.

20. Komisijos sekretorius:

20.1. kartu su Komisijos pirmininku organizuoja Komisijos posėdžius, rengia ir derina posėdžio darbotvarkę;

20.2. rašo Komisijos posėdžių protokolus;

20.3. tvarko Komisijos dokumentaciją.

21. Komisijos posėdžio protokole nurodoma Komisijos posėdžio data, numeris, pirmininkas, sekretorius, dalyviai, svarstyti klausimai, pasisakymų santrauka, sprendimai ir balsavimo rezultatai.

22. Komisijos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai yra saugomi Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.

23. Komisijos darbą kontroliuoja Administracijos direktorius.

24. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, Komisija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų jas įvertina.

 

IV. PARAIŠKŲ VERTINIMO PRIORITETAI, KRITERIJAI IR TVARKA

 

25. Sporto programos vertinamos pagal šiuos prioritetus:

25.1. sportinio meistriškumo ugdymas bei dalyvavimas Lietuvos ar savivaldybės atskirų sporto šakų rinktinėse, sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio, Europos, Baltijos šalių, respublikos čempionatuose ar Taurės varžybose, ankstesnių metų pasiekimus;

25.2. sporto klubų veiklos, orientuotos į masinį sportą, sporto renginių įvairovę, neįgaliųjų sportą ir sveikatingumą, sporto šakų plėtotę, naujų sporto klubų kūrimąsi, tarptautinių, šalies bei rajono sporto varžybų ir renginių organizavimą rajone. Šiam prioritetui skiriama 30% nuo visos Konkursui skirtos sumos.

26. Teikiamos Sporto programos sąmatoje galima numatyti lėšas kvalifikacijos kėlimui, sportinio inventoriaus ir įrangos įsigijimui, dalyvavimui šalies ir tarptautinėse konferencijose, forumuose, spaudinių, propaguojančių kūno kultūrą ir sportą, pirkimui iki 30% nuo prašomos finansuoti sumos. Kita dalis sumos skiriama numatytoms dalyvio, teisėjavimo, sekretoriavimo, kelionės į sportines varžybas ir apgyvendinimo bei maistpinigių išlaidoms.

27. Sporto programos paraiška nesvarstoma, jeigu:

27.1. programoje nepateikta aiški, detali ir subalansuota sąmata;

27.2. programos teikėjas nustatytu laiku ir tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais gautą paramą arba pažeidė lėšų naudojimo tvarką;

27.3. programą pateikė šio Aprašo 1 punkte neapibrėžtas subjektas;

27.4. kartu su paraiška programos teikėjas nepateikė šio Aprašo 6 punkte apibrėžtų dokumentų, išskyrus:

27.4.1. 6.3 punktą, jeigu programos teikėjas Sporto projektui iš rėmėjų paramos nenumatė;

27.4.2. 6.4 punktą jeigu programos teikėjas teikia tik vieną paraišką.

27.5. jeigu paraiškoje nėra numatyta nei rėmėjų, nei paraišką teikiančio Sporto klubo lėšų prisidėjimo prie Sporto programos.

28Lėšos neskiriamos:

28.1. ankstesnių metų veiklos išlaidoms kompensuoti, komercinei veiklai;

28.2.  Sporto programos teikėjo patalpų ar sporto įrenginių remonto darbams, transporto, ryšio priemonėms ir kompiuterinei įrangai įsigyti.

29. Sporto programos paraiškos vertinamos pagal kriterijus, pateiktus šio aprašo 5 priede. Lėšos skirstomos atsižvelgiant į surinktų balų vidurkį: projektas surinkęs 91–100 balų finansuojamas 100 proc., 81–90 – 90 proc., 71–80 – 80 proc., 61–70 – 70 proc., 51–60 – 60 proc., 40–50 – 50 proc. Projektai, įvertinti mažiau nei 40 balų, nefinansuojami.

 

V. LĖŠŲ SKYRIMAS, ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR PROJEKTŲ REZULTATUS BEI ATSAKOMYBĖ

 

30. Lėšos Sporto programų daliniam finansavimui skiriamos metams, atsižvelgiant į komisijos išvadas ir rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės svetainėje www.radviliskis.lt.

31. Savivaldybės administracijos direktorius ir projekto vykdytojas, kuriam skiriamos lėšos, sudaro nustatytos formos sutartį (3 priedas) dėl projekto finansavimo. Prie sutarties pridedama detali projektui skirtų lėšų nustatytos formos sąmata (forma B-1), kuri yra neatskiriama sutarties dalis.

32. Projekto vykdytojas po kiekvieno ketvirčio per 5 dienas Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui pateikia nustatytos formos ataskaitas ir išlaidas pateisinančius dokumentus:

32.1. lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (6 priedas);

32.2. dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūra;

32.3. biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaitą;

32.4. faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (kvitus, sąskaitas faktūras, bankinius išrašus).

32.4.1. išlaidas pateisinančiuose dokumentuose (kvituose, sąskaitose faktūrose, bankiniuose išrašuose) turi būti aiškiai suprantama apmokėjimo paskirtis, mokėtojas, gavėjas;

32.4.2. jeigu vykdant Sporto programą buvo patirtos išlaidos, susijusios su kelionių, apgyvendinimo ar panašaus pobūdžio paslaugomis, Sporto klubas prie išlaidas pateisinančio dokumento pateikia ir minėtą paslaugą gavusiųjų asmenų vardinius sąrašus.

33. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, per 10 dienų Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui pateikia nustatytos formos ataskaitas ir išlaidas pateisinančius dokumentus:

33.1. sporto programos dalinio finansavimo veiklos ataskaitą (4 priedas) bei dalyvių vardinius sąrašus;

33.2. lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (6 priedas);

33.3. dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūra;

33.4. biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaitą;

33.5. faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (kvitus, sąskaitas faktūras, bankinius išrašus).

33.5.1. išlaidas pateisinančiuose dokumentuose (kvituose, sąskaitose faktūrose, bankiniuose išrašuose) turi būti aiškiai suprantama apmokėjimo paskirtis, mokėtojas, gavėjas;

33.5.2. jeigu vykdant Sporto programą buvo patirtos išlaidos, susijusios su kelionių, apgyvendinimo ar panašaus pobūdžio paslaugomis, Sporto klubas prie išlaidas pateisinančio dokumento pateikia ir minėtą paslaugą gavusiųjų asmenų vardinius sąrašus.

34. Nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, jas pervesdamas į savivaldybės nurodytą banko sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos.

35. Konkurso metu nepaskirstytos lėšos per metus gali būti panaudojamos Sporto klubams, atstovaujantiems rajonui šalyje ir užsienyje, remti bei kitoms sporto propagavimo vystymo reikmėms, kurių buvo neįmanoma numatyti teikiant pirmąsias paraiškas Savivaldybės skelbtam Konkursui.

36. Sporto klubai, norintys gauti papildomą finansavimą 35 punkte minėtoms reikmėms, Komisijai pateikia motyvuotą prašymą su pagrįstais skaičiavimais (sąmatomis) ir, jeigu Sporto klubas jau turi, išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijomis.

37Gavęs savivaldybės finansavimą Sporto programai vykdyti, Sporto klubas pirkimus vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

38. Visus finansinius atsiskaitymus Sporto klubas privalo vykdyti tik negrynaisiais pinigais.

39. Už Sporto programoje ir Sutartyje numatytų priemonių įgyvendinimą, lėšų tikslingą panaudojimą, viešųjų pirkimų vykdymą ir Sporto programos veiklos kontrolę atsako Sporto klubas.

40. Sporto klubai varžybose ar renginiuose viešina, kad Sporto programą remia Radviliškio rajono savivaldybė, o įvykdę Sporto programą veiklos ataskaitoje pateikia su viešinimu susijusią informaciją.

41. Sporto klubo dalinis finansavimas yra stabdomas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu išaiškėjus, kad lėšos naudojamos ne pagal paskirtį ir pažeidžiami Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos reikalavimai. Visos Sporto klubui pervestos lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po raštiško įspėjimo gavimo grąžinamos į nurodytą Savivaldybės biudžeto sąskaitą. Nustatytu terminu negrąžinus lėšų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Šis Aprašas, jo pakeitimas ar nauja redakcija teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

43. Už aprašo vykdymą atsakingi Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriai.

44. Lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius.

45. Šis Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt.

46. Šiame Apraše neaptarti, tačiau priklausantys Komisijos kompetencijai klausimai sprendžiami bendru Komisijos narių sutarimu.

__________________________

 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir

sporto programų, projektų dalinio finansavimo

konkurso tvarkos aprašo priedas Nr. 1

 

SPORTO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO KONKURSO PARAIŠKA

 

 

 

(projekto teikėjo pavadinimas)

 

 

(projekto pavadinimas)

 

1. Informacija apie teikėją.

1.1. Informacija apie programos vadovą:

Vardas, pavardė

 

Adresas

 

Telefono Nr.

 

El. P. adresas

 

Darbovietė (pagrindinė)

 

Pareigos

 

Kita informacija

(neprivaloma)

 

 

1.2. Teikėjas (organizacija, įstaiga, per kurią bus vykdomas finansavimas, atsiskaitymas ir veiklos kontrolė) ir jo rekvizitai:

Pavadinimas

 

Adresas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

Įmonės kodas 

 

Atsiskaitomoji sąskaita

 

Bankas

 

Banko kodas

 

 

2. Projekto aprašymas.

2.1. Projekto tikslas (nurodomas tikslas turi būti formuojamas glaustai, atitikti projekto pavadinimą, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t.y., ko bus siekiama įgyvendinant projektą):

 

 

2.2. Projekto uždaviniai (uždaviniai turėtų būti nustatomi taip, kad būtų galima surinkti ir pateikti duomenis, patvirtinančius projekto metu padarytą pažangą; uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas):

 

 

2.3. Trumpas projekto esmės aprašymas (aprašoma, kokias problemas sprendžia šis projektas, ar šios problemos yra aktualios, ar atitinka sporto rėmimo programos nuostatas):

 

 

2.4. Tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai (kas dalyvaus projekto veikloje, kiek bus dalyvaujančių asmenų šiame projekte (vardiniai sąrašai pateikiami kaip priedai prie šios paraiškos, jeigu Sporto klubas teikia Konkursui dvi paraiškas (Tvarkos aprašo 6.4. p.). Priedai išvardinami šios paraiškos 6 p.):

 

 

2.5. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą:

 

 

2.6. Projekto vykdytojai ir tęstinumas (nurodoma projekto vykdytojų kvalifikacija, pažymima, ar projektas yra tęstinis ir ilgalaikis):

 

 

2.7. Projekto veiklos sritis (nurodoma, kokios veiklos sritys bus vykdomos: sportinė veikla, sportiniai renginiai):

 

 

2.8. Projekto vykdymo vieta ir laikas (nurodoma projekto vykdymo vieta (sporto bazė, vietovė, tiksli projekto vykdymo data):

 

 

2.9. Informacija apie žaidynių organizatorių (nurodomas žaidynių organizatoriaus pavadinimas, (pvz., sporto šakos federacija), t.y. ta organizacija, kuri išduos varžybų protokolus, bus mokamas dalyvio ir pan. mokesčiai)

 

(Sporto veiklos organizatorius)

 

3. Projekto sąmata.

3.1. Projektui įgyvendinti reikalinga suma:

 

 

3.2. Iš Radviliškio rajono savivaldybės prašoma suma:

 

 

3.3. Detali projekto išlaidų sąmata:

 

Eil. Nr.

Veiklos ir išlaidų pavadinimas

Vieta

Ketvir-

tis

Vnt. kaina

Kiekis

Visa suma, Eur

Iš savivaldybės prašoma suma, Eur

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Pastaba: skiltyje „Veiklos ir išlaidų pavadinimas“ nurodyti renginio pavadinimą ir išlaidų rūšis (kelionės išlaidos, maitinimas, nakvynė, dalyvio mokestis ir kt.)

 

4. Sporto klubo nuosavos lėšos, skiriamos šio projekto įgyvendinimui Eur.:

 

 

5. Rėmėjai ir paramos formos, kurias gavote ar turite garantinius paramos gavimo raštus:

Rėmėjas, finansavimo šaltinis, fondas

Suma (Eur)

Kokiai veiklai skirtos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Privalomi priedai:

6.1. Juridinių asmenų registro išrašas, kurio data ne vėlesnė nei 3 mėnesiai iki paraiškos pateikimo datos.;

6.2. Programos sąmata Forma B-1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 (aktuali redakcija).

 

6.3.

Kiti priedai (jeigu tokie yra):

Iš kur gauta, trumpas turinys:

6.3.1.

Garantinis paramos gavimo raštas

 

6.3.2.

Vardiniai sąrašai

 

6.3.3.

Rekomendacija

 

6.3.4.

kiti priedai

 

 

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija (ir priedai) yra tiksli ir teisinga. Gavęs paramą, įsipareigoju informuoti Radviliškio rajono savivaldybės administraciją, kaip vykdomas projektas, ir nustatytais terminais pateikti pagal patvirtintas formas veiklos ir lėšų naudojimo ataskaitas.

 

 

 

Įstaigos (organizacijos) vadovas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

___________________

 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir

sporto programų, projektų dalinio finansavimo

tvarkos aprašo 2 priedas

 

SPORTO PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO LIMITAI

 

Olimpinės sporto šakos

1. kREPŠINIS. Dalyvavimas Lietuvos čempionate:

1.1.

Regionų krepšinio lyga

Iki 25 000 Eur. Pateikus sporto klubui iš rėmėjų gautas lėšas patvirtinančius dokumentus, savivaldybė papildomai prisideda paremti klubą iki 50 proc. klubo gautos paramos sumos, bet ne daugiau kaip iki 30 000 Eur bendra savivaldybės remiama suma.

2. FUTBOLAS. Dalyvavimas Lietuvos čempionate:

2.1.

I lyga

Iki 25 000 Eur. Pateikus sporto klubui iš rėmėjų gautas lėšas patvirtinančius dokumentus, savivaldybė papildomai prisideda paremti klubą iki 50 proc. klubo gautos paramos sumos, bet ne daugiau kaip iki 30 000 Eur bendra savivaldybės remiama suma.

2.2.

II lyga

Iki 20 000 Eur. Pateikus sporto klubui iš rėmėjų gautas lėšas patvirtinančius dokumentus, savivaldybė papildomai prisideda paremti klubą iki 50 proc. klubo gautos paramos sumos, bet ne daugiau kaip iki 25 000 Eur bendra savivaldybės remiama suma.

2.3.

III lyga

Iki 15 000 Eur. Pateikus sporto klubui iš rėmėjų gautas lėšas patvirtinančius dokumentus, savivaldybė papildomai prisideda paremti klubą iki 50 proc. klubo gautos paramos sumos, bet ne daugiau kaip iki 20 000 Eur bendra savivaldybės remiama suma.

3. Imtynės. Dalyvavimas ir pasirengimas:

3.1.

Pasaulio čempionate

Iki 7 000 Eur. Pateikus sporto klubui iš rėmėjų gautas lėšas patvirtinančius dokumentus, savivaldybė papildomai prisideda paremti klubą iki 50 proc. klubo gautos paramos sumos, bet ne daugiau kaip iki 9 000 Eur bendra savivaldybės remiama suma.

3.2.

Europos čempionate

Iki 4 000 Eur. Pateikus sporto klubui iš rėmėjų gautas lėšas patvirtinančius dokumentus, savivaldybė papildomai prisideda paremti klubą iki 50 proc. klubo gautos paramos sumos, bet ne daugiau kaip iki 7 000 Eur bendra savivaldybės remiama suma.

3.3.

Lietuvos čempionate

Iki 2 000 Eur. Pateikus sporto klubui iš rėmėjų gautas lėšas patvirtinančius dokumentus, savivaldybė papildomai prisideda paremti klubą iki 50 proc. klubo gautos paramos sumos, bet ne daugiau kaip iki 4 000 Eur bendra savivaldybės remiama suma.

4. BOKSAS, TENISAS. Dalyvavimas ir pasirengimas:

4.1.

Pasaulio čempionate

Iki 7 000 Eur

4.2.

Europos čempionate

Iki 3 000 Eur

4.3.

Lietuvos čempionate

Iki 1 500 Eur

5. Lengvoji aTletika. Dalyvavimas ir pasirengimas:

5.1.

Pasaulio čempionate

Iki 2 000 Eur

5.2.

Europos čempionate

Iki 1 000 Eur

5.3.

Lietuvos čempionate

Iki  500 Eur

6. TINKLINIS. Dalyvavimas:

6.1.

Lietuvos čempionatas

Iki 2 000 Eur

6.2.

Regioninio lygio žaidynės

Iki 1 000 Eur

7. RYTŲ KOVOS MENAI, BEISBOLAS, SOFTBOLAS. Dalyvavimas ir pasirengimas:

7.1.

Pasaulio čempionate

Iki 10 000 Eur.

7.2.

Europos čempionate

Iki 7 000 Eur.

7.3.

Lietuvos čempionate

Iki 3 000 Eur.

NEOLIMPINĖS SPORTO ŠAKOS

8. SALĖS FUTBOLAS. Dalyvavimas Lietuvos čempionate:

8.1.

A lyga

Iki 15 000 Eur

9. ŠACHMATAI. Dalyvavimas:

9.1.

Pasaulio čempionate

Iki 2 000 Eur

9.2.

Europos čempionate

Iki 1 500 Eur

9.3.

Lietuvos čempionate

Iki 1 000 Eur

Techninės sporto šakos

10. AUTOMOBILIŲ, MOTOCIKLŲ SPORTAS, STENDINIS ŠAUDYMAS, AVIACIJA

10.1.

Pasaulio čempionate

Iki 4 000 Eur

10.2.

Europos čempionate

Iki 3 000 Eur

10.3.

Lietuvos čempionate

Iki 2 000 Eur

11. KITŲ SPORTO ŠAKŲ, SPORTO KLUBŲ VEIKLOMS, ORIENTUOTOMS Į MASINĮ SPORTĄ, SPORTO RENGINIŲ ĮVAIROVĘ, NEĮGALIŲJŲ SPORTĄ IR SVEIKATINGUMĄ, SPORTO ŠAKŲ PLĖTOTĘ, NAUJŲ SPORTO KLUBŲ KŪRIMĄSI, TARPTAUTINIŲ, ŠALIES BEI RAJONO SPORTO VARŽYBŲ IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMĄ RAJONE

11.1.

Dalyvavimas Lietuvos čempionate

Iki 2 000 Eur

11.2.

Veteranų sportas

Iki 1 000 Eur

11.3.

Naujų sporto klubų įkūrimas

Iki 400 Eur.

11.4.

Sporto renginiams ir varžyboms rajone organizuoti

Iki 1 000 Eur

 

_______________________

 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir

sporto programų, projektų dalinio finansavimo

tvarkos aprašo 3 priedas

 

SPORTO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO SUTARTIS

 

 

 

(programos, projekto pavadinimas)

 

 

20 m. ...... d. Nr. ______________

Radviliškis

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama administracijos direktoriaus... ... ... ... .... , ir

 

 

(toliau-Sporto klubas), atstovaujamas

 

 

sudarė šią sutartį.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos                    d. sprendimu Nr. T- ... ..., patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu ir administracijos direktoriaus 20 ....  ... ... ... ...  d. įsakymu Nr. A- ... ... ... (8.14) „Dėl                                                                                           “.

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Šios sutarties dalykas yra Sporto programos, projekto

 

 

(Sporto programos, projekto pavadinimas)

 

finansavimas iš Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo fondui skirtų lėšų ir jos įgyvendinimas.

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

2. Savivaldybė įsipareigoja:

2.1. skirti, atsižvelgiant į pateiktą Programos sąmatą (forma B–1), kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis, sutarties 1 punkte nurodytos programos, projekto įgyvendinimui ... ... ... ... eurų;

2.2. lėšas pervesti Sporto klubui (įstaigos kodas ... ... ... ... ), į sąskaitą Nr. LT... ... ... ... ...; (banko pavadinimas, banko kodas) ... ... ... ... , kodas 73000;

2.4. kontroliuoti Sporto programos, projekto įgyvendinimą ir įsitikinti programos, projekto lėšų naudojimo tikslingumu.

3. Sporto klubas įsipareigoja:

3.1. sutarties 1 punkte nurodytą programą įvykdyti iki 20 ... m. gruodžio 10 d.;

3.2. gautas lėšas naudoti tik Sporto programai, projektui vykdyti pagal pridedamą sąmatą, tikslų planuojamų išlaidų sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

3.3. dėl objektyvių priežasčių pasikeitus Sporto programos, projekto vykdymo laikui ar rekvizitams, nedelsiant raštu informuoti apie tai Švietimo, kultūros ir sporto skyrių;

3.4. Švietimo, kultūros ir sporto skyriui paprašius, teikti informaciją raštu apie vykdomą veiklą pagal šią programą, projektą;

3.5. Projekto vykdytojas po kiekvieno ketvirčio per 5 dienas Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui pateikia nustatytos formos ataskaitas ir išlaidas pateisinančius dokumentus:

3.5.1. lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (6 priedas);

3.5.2. dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūra;

3.5.3. biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaitą;

3.5.4. faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (kvitus, sąskaitas faktūras, bankinius išrašus).

3.5.4.1. išlaidas pateisinančiuose dokumentuose (kvituose, sąskaitose faktūrose, bankiniuose išrašuose) turi būti aiškiai suprantama apmokėjimo paskirtis, mokėtojas, gavėjas;

3.5.4.2. jeigu vykdant Sporto programą buvo patirtos išlaidos, susijusios su kelionių, apgyvendinimo ar panašaus pobūdžio paslaugomis, Sporto klubas prie išlaidas pateisinančio dokumento pateikia ir minėtą paslaugą gavusiųjų asmenų vardinius sąrašus.

3.6. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, per 10 dienų Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui pateikia nustatytos formos ataskaitas ir išlaidas pateisinančius dokumentus:

3.6.1. sporto programos dalinio finansavimo veiklos ataskaitą (4 priedas) bei dalyvių vardinius sąrašus;

3.6.2. lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (6 priedas);

3.6.3. dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūra;

3.6.4. biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaitą;

3.6.5. faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (kvitus, sąskaitas faktūras, bankinius išrašus).

3.6.5.1. išlaidas pateisinančiuose dokumentuose (kvituose, sąskaitose faktūrose, bankiniuose išrašuose) turi būti aiškiai suprantama apmokėjimo paskirtis, mokėtojas, gavėjas;

3.6.5.2. jeigu vykdant Sporto programą buvo patirtos išlaidos, susijusios su kelionių, apgyvendinimo ar panašaus pobūdžio paslaugomis, Sporto klubas prie išlaidas pateisinančio dokumento pateikia ir minėtą paslaugą gavusiųjų asmenų vardinius sąrašus.

3.7. Nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti pervesdamas į savivaldybės nurodytą banko sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos.

3.8. Naudojant savivaldybės biudžeto lėšas visoms išlaidoms apmokėti, atsiskaitymus vykdo tik negrynaisiais pinigais.

3.9. pirkimus sporto programai vykdyti atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymu.

4. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims.

 

III. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

5. Sporto klubas už skirtų tikslinių lėšų naudojimą ne pagal paskirtį atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Išaiškėjus, kad Sporto klubas programos, projekto lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį arba panaudojo nesilaikydamas šios sutarties sąlygų, privalo lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą Savivaldybės biudžeto sąskaitą per 5 darbo dienas po įspėjimo gavimo. Nustatytu terminu negrąžinus lėšų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Už Sporto programoje ir Sutartyje numatytų priemonių įgyvendinimą, lėšų tikslingą panaudojimą, viešųjų pirkimų vykdymą ir Sporto programos veiklos kontrolę atsako Sporto klubas.

7. Sutartį nutraukus dėl Sporto projekto rengėjo kaltės, Sporto programos, projekto rengėjas per 15 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina į sutartyje nurodytą Savivaldybės biudžeto sąskaitą visas gautas iš biudžeto lėšas.

8. Sutartį nutraukus dėl Savivaldybės kaltės, Savivaldybė pagal Sporto programos, projekto rengėjo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka sąmatoje numatytas pagrįstas Sporto programos, projekto išlaidas, padarytas iki sutarties nutraukimo dienos, neviršijant šios sutarties 2.1 punkte numatytos sumos.

9. Nepanaudotos Sporto programos, projekto įgyvendinimui lėšos turi būti grąžintos į sutartyje nurodytą Savivaldybės biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip iki gruodžio 15 dienos.

10. Visi dėl šios sutarties kilę ginčai sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, PAKEITIMAS

 

11. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol šalys pilnai įvykdo įsipareigojimus.

12. Ši sutartis gali būti keičiama, papildoma arba nutraukiama tik raštišku šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

13. Jei Sporto klubas nesilaiko šioje sutartyje numatytų sąlygų Savivaldybė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, raštiškai įspėjusi Sporto klubą apie sutarties nutraukimą ne mažiau kaip prieš 14 dienų.

14. Ši sutartis gali būti nutraukta vienos šalies iniciatyva, prieš mėnesį raštiškai įspėjus kitą šalį, jeigu ji pažeidžia ar nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų.

15. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

16. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys šios Sutarties vykdymo, teisėto intereso siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

17. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 15 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visą Sutarties galiojimo laikotarpį, o taip pat po jos pasibaigimo – tiek, kiek būtina pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas.

18. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 15 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti  šiems duomenų gavėjams: techninės ir programinės įrangos, naudojamos asmens duomenų tvarkymui, ir su tuo susijusių paslaugų teikėjams, Šalies naudojamų informacinių ir ryšių technologijų priežiūrą ir aptarnavimą vykdantiems paslaugų teikėjams, kitiems duomenų gavėjams, kuriems asmens duomenys turi būti teikiami vadovaujantis Šaliai taikomais teisės aktų reikalavimais. Paslaugų teikėjas šios Sutarties 15 punkte nurodytus Užsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teisę pasitelkti šios Sutarties vykdymui.

19. Kiekviena Šalis įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduoda kitai Šaliai, tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą. Pateikiama informacija turi apimti: kitos Šalies, kaip duomenų valdytojo, tapatybę ir kontaktinius duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, tvarkymo teisinį pagrindą, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus kaip nurodyta šios sutarties 16 – 18 punktuose ir pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 turimas teises.

 

Šalių parašai:

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

Tel. (8 422) 69 004, kodas 188726247

Sporto klubas

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

Sporto klubo vadovas

 

(parašas)

 

(parašas)

AV

AV

2020 m .......................................... d.                           2020 m. ........................................

 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir

sporto programų, projektų dalinio finansavimo

tvarkos aprašo 4 priedas

 

 

 

SPORTO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO VEIKLOS ATASKAITA

 

 

(Sporto klubo pavadinimas)

 

1. Įvykdytos Sporto programos pavadinimas:

 

 

2. Įvykdytos Sporto programos aprašymas:

 

 

3. Pasiektų rezultatų apibūdinimas:

3.1. Koks tikslas pasiektas:

 

 

3.2. Kokie uždaviniai įgyvendinti:

 

 

3.3. Dalyvių, personalo ir žiūrovų dalyvavusių projekte, skaičius:

Eil. Nr.

Savivaldybė / miestas (valstybė)

Dalyvių skaičius

Personalo skaičius

Žiūrovų skaičius

1.

Radviliškio raj. sav.

 

 

 

2.

...kiti...

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti miestus(jeigu tai užsienio miestas, tai ir valstybės pavadinimą) ir dalyvių skaičius)

 

4. Projekto rezultatus išreikšti kiekybiškai (pateikti kopijas varžybų nuostatų, tvarkaraščių, protokolų – individualių sporto šakų, galutines lenteles – žaidimų sporto šakų, ir kt.) pridedant prie šios ataskaitos kaip priedus.

4.1.Priedų sąrašas:

4.1.1. ... (Priedas Nr. )

4.1.2. ... (Priedas Nr. )

 

5. Sporto projektas buvo viešinamas šiose visuomenės informavimo priemonėse, o viešinimo turinys pridedamas prie šios ataskaitos kaip priedas (priedai):

5.1. Visuomenės informavimo priemonių ir priedų sąrašas:

5.1.1. ... (Priedas Nr. )

5.1.2. ... (Priedas Nr. )

 

 

Sporto vadovas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros

ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo 5 priedas

 

 

PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA

 

 

(organizacijos pavadinimas)

 

 

(projekto pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Galimų balų skaičius

Skirtų balų skaičius

1.

Veikla ir masiškumas – (surengtų (ar dalyvautų varžybų, renginių skaičius, dalyvių skaičius

1–15

1.1.

dalyvių skaičius:

iki 20

20-50

50 ir daugiau

 

1-3

1-4

5

 

1.2.

surengtų (organizuotų) renginių, varžybų skaičius

1

2-4

5 ir daugiau

 

 

1-3

1-4

1-5

 

1.3.

žiūrovų skaičius

iki 20

20-50

daugiau nei 50

 

1-3

1-4

1-5

 

2.

Meistriškumas. Dalyvavimas varžybose (čempionatuose, žaidynėse):

1–15

2.1.

Radviliškio rajono

1-10

 

2.2.

Respublikinėse (taurės)

1-11

 

2.3.

Europos (tarptautinės (taurės))

1-12

 

2.4.

Pasaulio (tarptautinės (taurės))

1-13

 

2.5.

Olimpinėse

1-15

 

3.

Investicijos, finansinis prisidėjimas:

1–30

3.1.

investuota į sporto bazes

 

1-10

 

3.2.

investuota į inventorių

 

1-10

 

3.3.

gauta lėšų iš kitų finansavimo šaltinių (ne Savivaldybės biudžeto)

1-10

 

4.

Projekto tikslų ir uždavinių atitikimas Programos prioritetams

1–20

4.1.

sporto veiklos projekto tęstinumas ir jo išliekamoji vertė

1-5

 

4.2.

akivaizdi projekto nauda sporto ir rajono visuomenei

1-5

 

4.3.

problemos aktualumas

1-5

 

4.4.

projektas yra vykdomas su kitais partneriais

1-5

 

5.

Projekto biudžeto realumas, subalansuotumas

1–20

 

išlaidos racionalios ir efektyvios

1-10

 

 

numatomų išlaidų dydis ir planuojamas rezultatas atitinka numatytus paraiškoje

1-10

 

Bendra suma

100

Projektams, surinkusiems 34 balus ir mažiau, finansavimas neskiriamas.

 

Projekto privalumai

 

Projekto trūkumai

 

Projekto veikla, išlaidos, kurių siūloma nefinansuoti

Komisijos narių išvada (projektą  remti/neremti)

 

 

 

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

 

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

 

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(Komisijos nario vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

 

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo konkurso tvarkos aprašo priedas Nr. 6

Įstaiga (pavadinimas)

(kodas, adresas):

 

20... M. ... KETVIRTĮ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS NR.

Programa (pavadinimas):

Programa, tikslas, uždavinys, priemonė ( kodas): 

 

 

Priemonė (pavadinimas)

Finansavimo šaltinis (kodas)

Valstybės funkcija (kodas)

Eil. Nr.

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas (pagal patvirtintą sąmatą)

|Išlaidų ekonominės klasifikacijos pavadinimas (pagal patvirtintą sąmatą)

Prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas

Dokumento pavadinimas ir Nr.

Dokumento data

Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas

Panaudoti asignavimai

Mokėjimo pavedimo numeris

Mokėjimo pavedimo data

Suma Eur ir euro centais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Iš viso:

0,00

Įstaigos vadovas (-ė)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyr. buhalteris (-ė)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

 

TIKRINO:

Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

(vardas ir pavardė)

(parašas)