LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 9 d. Nr. 1-87

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.    Pakeičiu 29.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

29.2. šilumos vartotojų pasirinktas ar, nesant priimto sprendimo, šilumos tiekėjo parinktas iš Komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 punktai) arba kitas su Komisija suderintas šilumos kiekio, nustatyto šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo-vartojimo riba, paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodas, atitinkantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus. Komisijos rekomenduojami ar su ja suderinti šilumos paskirstymo metodai gali būti taikomi taip:“.

2.    Pakeičiu 47.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.4.4. visas šilumos kiekis, suvartotas pastato bendro naudojimo šilumos įrenginiuose, nustatytas šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo-vartojimo riba pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, įrengto pastato įvade, rodmenų ataskaitas, paskirstomas šilumos vartotojams pagal vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų, kurį pasirenka šilumos vartotojai ar, nesant priimto sprendimo, parenka šilumos tiekėjas, atsižvelgiant į pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus;“.

3.    Pakeičiu 132.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

132.5. kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkais pasirinkti vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų šilumos paskirstymo butams ir kitoms patalpoms metodų arba parengti ir, suderinus su Komisija, taikyti (nurodyti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas; naudoti apskaičiuojant butų ir kitų patalpų savininkų patirtą žalą, buto ar kitų patalpų savininkui savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais, negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą ir panašiais atvejais) metodą, atitinkantį esamus pastato bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ypatumus;“.

4.    Pakeičiu 238 punktą ir jį išdėstau taip:

238. Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų skundai dėl Taisyklių reglamentuojamų santykių tarp šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų pateikiami ir nagrinėjami, taip pat ginčai, kylantys iš Taisyklių reguliuojamų santykių, sprendžiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 9, 14, 15, 42 ir 52 punktai), šalių sudarytų sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

5.    Pripažįstu netekusiu galios 239 punktą.

6.    Pripažįstu netekusiu galios 240 punktą.

7.    Pakeičiu Taisyklių 1 priedo 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;“.

8.    Pripažįstu netekusiu galios Taisyklių 1 priedo 46 punktą.

9.    Pripažįstu netekusiu galios Taisyklių 1 priedo 53 punktą.

10.  Pakeičiu Taisyklių 8 priedo 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų skundai dėl Taisyklių reglamentuojamų santykių tarp šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų pateikiami ir nagrinėjami, taip pat ginčai, kylantys iš Taisyklių reguliuojamų santykių, sprendžiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 9, 14, 15, 42 ir 52 punktai), šalių sudarytų sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

11.  Pripažįstu netekusiu galios Taisyklių 8 priedo 51 punktą.

12.  Pripažįstu netekusiu galios Taisyklių 8 priedo 52.3 papunktį.

13.  Pripažįstu netekusiu galios Taisyklių 8 priedo 53.4 ir 53.5 papunkčius.

14.  Pripažįstu netekusiu galios Taisyklių 8 priedo 54 punktą.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                Rokas Masiulis