A picture containing text  Description automatically generated

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės NR. 03-001-06-05-01 „ĮGYVENDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ DIDINANČIAS PRIEMONES VIEŠUOSIUOSE CENTRINĖS VALDŽIOS PASTATUOSE, INDIVIDUALIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE IR ĮMONĖSE“ aprašo patvirtinimo

 

2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1-250

Vilnius

 

Vadovaudamasis Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, ir įgyvendindamas 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“, 03-001-06-05-01 pažangos priemonę bei vykdydamas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“,

tvirtinu 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašą (pridedama).

 

 

Energetikos ministras                                                                                                 Dainius Kreivys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-05-01 „ĮGYVENDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ DIDINANČIAS PRIEMONES VIEŠUOSIUOSE CENTRINĖS VALDŽIOS PASTATUOSE, INDIVIDUALIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE IR ĮMONĖSE“APRAŠAS

 

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

 

Rodiklio kodas

Rodiklio tipas (rezultato / produkto)

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Pradinė rodiklio reikšmė (metai)

Siektinos rodiklio reikšmės

Finansavimo šaltinis

Tarpinė reikšmė 2025 m.

Galutinė reikšmė

2030 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

P-03-001-06-05-01-01

Produkto

Būstai su efektyvesniais šilumos gamybos įrenginiais

Būstai

0

 

4 306

(2024)

43 068

(2029)

2021-2027 IP,

Privačios lėšos

P-03-001-06-05-01-02

Produkto

Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

m2

0

 

0

(2024)

372 628

(2029)

2021-2027 IP,

Kitos viešosios lėšos

Modernizavimo fondas

P-03-001-06-05-01-03

Produkto

Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

MW

0

 

18

(2024)

176

(2029)

2021-2027 IP,

Privačios lėšos

P-03-001-06-05-01-04

Produkto

Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros energijos pajėgumai)

MW

n/a

 

n/a

 

n/a

2021-2027 IP,

Privačios lėšos

P-03-001-06-05-01-05

Produkto

Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai)

MW

 

n/a

 

n/a

 

n/a

2021-2027 IP, Privačios lėšos

R-03-001-06-05-01-01

Rezultato

Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

MWh per metus

2 936 520

(2021)

n/a

949 309

(2029)

2021-2027 IP,

Privačios lėšos,

Kitos viešosios lėšos Modernizavimo fondas

R-03-001-06-05-01-02

Rezultato

Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai)

MWh per metus

n/a

n/a

n/a

2021-2027 IP, Privačios lėšos

R-03-001-06-05-01-03

Rezultato

Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: viešieji pastatai)

MWh per metus

n/a

n/a

n/a

2021-2027 IP, Kitos viešosios lėšos

Modernizavimo fondas

R-03-001-06-05-01-04

Rezultato

Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: įmonės)

MWh per metus

n/a

n/a

n/a

2021-2027 IP, Privačios lėšos

R-03-001-06-05-01-05

Rezultato

Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: kita)

MWh per metus

n/a

n/a

n/a

2021-2027 IP, Privačios lėšos

R-03-001-06-05-01-06

Rezultato

Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

Tonos CO2 ekvivalentu per metus

463 255,8

(2021)

n/a

126 511,9

(2029)

2021-2027 IP, Privačios lėšos, Kitos viešosios lėšos, Modernizavimo fondas

PASTABOS:

Produkto rodikliui P-03-001-06-05-01-02 „Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas“ 2021-2027 IP, Modernizavimo fonde tarpinės reikšmės yra 0

Rezultatų rodikliams R-03-001-06-05-01-04 „Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)“ ir R-03-001-06-05-01-05 „Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“ 2021-2027 IP, Modernizavimo fonde tarpinės reikšmės netaikomos.

 

Pilna apimtimi 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programoje pažangos priemone Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones centrinės valdžios viešuosiuose pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ numatytai pasiekti rezultato rodiklio R-03-001-06-05-01-04 „Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)“ reikšmei bus reikalinga sutelkti papildomus finansinius išteklius, kurie minėtoje plėtros programoje šiuo metu nėra suplanuoti.

 

 

 

Paaiškinimai:

1. Kartu su šiuo aprašu tvirtinamas projektų finansavimo sąlygų aprašas (jeigu taikoma) pagal atitinkamo finansavimo šaltinio vadovaujančiosios institucijos (kai finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus bendrajam finansavimui skirtas lėšas, – portfelio valdytojo) nustatytą formą. Konkrečios veiklos (poveiklės) ar jų grupės projektų finansavimo sąlygų aprašas gali būti pridedamas patvirtinus priemonės aprašą, atsižvelgiant į planuojamą konkrečios (-ių) veiklos (-ų) (poveiklės (-ių)) įvykdymo datą. Jeigu atskiruose veiklos (poveiklės) kvietimuose numatomos skirtingos projektų finansavimo sąlygos, rengiami atskiri projektų finansavimo sąlygų aprašai. Kartu su projektų finansavimo sąlygų aprašais gali būti tvirtinami projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai, valstybės pagalbos teikimo taisyklės ir kiti projektų atrankai, įgyvendinimui, tęstinumui taikomi reikalavimai.

2. Aprašo pavadinime pažangos priemonės kodas nurodomas ir lentelės 1 skiltis pildoma vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika), 9 priede nustatyta tvarka.

3. 3 skiltyje rezultato rodikliai nurodomi tokie patys, kokie nurodyti plėtros programoje. Išimtis taikoma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ bendriesiems rezultato rodikliams. Šie rodikliai nėra traukiami į plėtros programas, tačiau turi būti nurodyti prie pažangos priemonių ir jų veiklų (poveiklių). Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrieji rezultato rodikliai neturi pradinės bei siektinos reikšmių. Produkto rodikliai nurodomi, jei taikomi priemonei pagal finansavimo šaltinio (pvz., Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas) reikalavimus, ir privalomai nurodomi, į plėtros programos pažangos priemonės aprašą įtraukiant tuos rodiklius, dėl kurių prisiimti įsipareigojimai pagal atitinkamą fondą ar programą reglamentuojantį teisės aktą, jei įgyvendinamos Europos Sąjungos fondų (pvz., 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“) ir kitos tarptautinės programos.

4. Jei tarpinės ir (ar) galutinės siektinos rodiklio reikšmės pasiekimo metai nesutampa su nurodytais metais, 6 ir 7 skiltyse po tarpine ir (ar) galutine siektina rodiklio reikšme skliaustuose nurodomi kiti teisingi tarpinės ir (ar) galutinės siektinos rodiklio reikšmės pasiekimo metai. 

5. 8 skiltyje nurodomas finansavimo šaltinis. Jei tas pats rodiklis priskirtas keliems finansavimo šaltiniams, jis nurodomas tiek kartų, kiek yra skirtingų finansavimo šaltinių (bendrasis finansavimas ir pridėtinės vertės mokestis atskirai neišskiriami).


II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

 

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

 

1

 

2

1.1. Valstybės biudžeto lėšos

0

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

0

 

0

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

222 200

1.3.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, iš jų:

182 200

Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas

60 100

1.3.3.1.60 Modernizavimo fondo lėšos

40 000

2. Kitos lėšos

120 200

2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos

0

2.2. Privačios lėšos

120 200

2.3. Kitos viešosios lėšos

26 571

IŠ VISO:

368 971

 

 

 

Paaiškinimai:

1. 1 skilties 1.1–1.4 papunkčiuose nurodomi finansavimo šaltiniai ir jų pavadinimai pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“. Jei finansavimo šaltinis yra Europos Sąjungos fondų lėšos, nurodomas konkretus Europos Sąjungos fondas.

2. 2 skiltyje nurodomas lėšų poreikis turi neviršyti Nacionaliniame pažangos plane nustatytų finansinių projekcijų arba turi būti pateikiamas pagrindimas, iš kokių finansavimo šaltinių, programų ketinama skirti projekcijas viršijančią lėšų dalį.

3. 2.3 papunktyje nurodomi kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ir kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, išskyrus perkančiąsias įmones, veikiančias vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, lėšos.


III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

 

Veikla

Veiklos (poveiklės, projekto) tipas

Galimi pareiškėjai

Projektų

atrankos būdas

Tiesiogiai prisidedama prie HP

(Taip / Ne)

Finansavimo forma

Finansavimo suma(tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis (-iai)

Rodiklio pavadinimas ir tipas

Siektina galutinė rodiklio reikšmė

(ir metai)

Administruojančioji institucija

Dalyvau-janti institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.     Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas visoje Lietuvoje

I

Valstybei priklausančių pastatų savininkai ir (ar) valdytojai

T

Taip

DS

26 350

2021-2027 IP

P-Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

113 845

(2029)

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

 

 

 

 

 

 

LEA

1.                 

13 285,5

Kitos viešosios lėšos

R-Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

15 027

(2029)

1.                 

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

1 502 (2029)

2.     Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas visoje Lietuvoje

I

Nacionalinė plėtros įstaiga

T

Taip

FP

4 650

2021-2027 IP

 

 

 

 

 

P-Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

14 519

(2029)

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

 

 

 

 

 

 

LEA

1.    

R-Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

1917

(2029)

1.    

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

192

(2029)

3.   Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas

I

Valstybei priklausančių pastatų savininkai ir (ar) valdytojai

T

Taip

DS

40 000

Modernizavimo fondas

P-Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

115 900 (2029)

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

(APVA)

LEA

4.   Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje

I

Valstybei priklausančių pastatų savininkai ir (ar) valdytojai

T

Taip

DS

26 350

2021-2027 IP

P-Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

113 845 (2029)

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

LEA

1.                 

13 285,5

Kitos viešosios lėšos

R-Metinis pirminės energijos suvartojimas (i š kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

15 027

(2029)

1.                 

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

1 502

(2029)

5.     Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas visoje Lietuvoje

I

valdytojai, Nacionalinė plėtros įstaiga

T

Taip

FP

4 650

2021-2027 IP

 

 

 

 

 

P-Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

14 519

(2029)

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

 

 

 

 

 

 

LEA

1.    

R-Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

1917

(2029)

1.    

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

191

(2029)

6.     Viešųjų pastatų atnaujinimo tikslų, ir įpareigojimų pastatų valdytojų steigėjams (ministerijoms) ir centralizuotai valdomo turto valdytojui (Valstybės įmonei Turto bankas) nustatymas

R

 

 

Ne

 

 

 

R-Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyti įpareigojimai viešųjų pastatų atnaujinimui ministerijoms ir centralizuotai valdomo turto valdytojui (Valstybės įmonei Turto bankas)

1

2022

Energetikos ministerija

 

7.       Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje

I

APVA

Pj

Taip

D

41 500

2021-2027 IP

P-Būstai su efektyvesniais šilumos gamybos įrenginiais

21 534

(2029)

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

 

 

1.                 

R-Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

450 061 (2029)

1.                 

41 500

Privačios lėšos

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

41 405

(2029)

8.     Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT Vidurio ir Vakarų Lietuvoje

I

APVA

Pj

Taip

D

41 500

2021-2027 IP

P-Būstai su efektyvesniais šilumos gamybos įrenginiais

21 534

(2029)

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

 

 

1.                 

R-Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

450 061 (2029)

1.                 

41 500

Privačios lėšos

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

41 405

(2029)

9.     Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje

I

APVA

Pj

Taip

D

3 720

2021-2027 IP

P-Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

iš kurių: elektros energijos pajėgumai,

iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai.

 

45

(2029)

 

 

 

 

 

 

n/a.

 

n/a.

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

 

 

1.                 

720

Privačios lėšos

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

3 152

(2029)

10.   Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT Vidurio ir Vakarų Lietuvoje

I

APVA

Pj

Taip

D

3 720

2021-2027 IP

P-Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

iš kurių: elektros energijos pajėgumai,

iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai

45

(2029)

 

 

 

 

 

n/a.

 

n/a.

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

 

 

1.                 

720

Privačios lėšos

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

3 152

(2029)

11. Efektyvių AEI naudojančių šilumos gamybos technologijų diegimas individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje

I

APVA

Pj

Taip

D

14 880

2021-2027 IP

P-Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai) ,

iš kurių: elektros energijos pajėgumai,

iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai.

 

 

43

(2029)

 

 

 

 

 

 

n/a.

 

 

n/a.

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

 

 

1.                 

14 880

Privačios lėšos

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

16 240

(2029)

12. Efektyvių AEI naudojančių šilumos gamybos technologijų diegimas individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT Vidurio ir Vakarų Lietuvoje

I

APVA

Pj

Taip

D

14 880

2021-2027 IP

P-Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

iš kurių: elektros energijos pajėgumai,

iš kurių: šiluminės energijos pajėgumai.

 

43

(2029)

 

 

 

 

 

 

n/a.

 

 

n/a.

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

 

 

1.                 

14 880

Privačios lėšos

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

16 240

(2029)

 

 

Paaiškinimai:

1. Jeigu pasirenkant plėtros programos pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvas pirmiausia būtina vykdyti analitinę veiklą, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nurodant tik šią veiklą. Kartu su analitine veikla gali būti planuojamos ir kitos veiklos, kurių alternatyvų vertinimas neatliekamas. Įvykdžius analitinę veiklą, plėtros programos pažangos priemonės aprašas turi būti papildomas nurodant kitas vykdomas veiklas (poveikles, projektus).

2. 2 skiltyje nurodomi veiklų (poveiklių, projektų) tipai: R – reguliacinė (-is), I – investicinė (-is), K – komunikacinė (-is), A – analitinė (-is), M – mišri (-us). Jeigu veiklos vykdymo pradžia nesuplanuota ir numatomų poveiklių finansavimo šaltinis nesiskiria, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nenurodant informacijos apie poveikles. Pažangos priemonės aprašas informacija apie veiklos poveikles turi būti papildytas ne vėliau nei iki kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus šiai veiklai (poveiklei) vykdyti paskelbimo dienos.

3. 3, 4, 6–8, 11 skiltys nepildomos, kai vykdoma (-as) reguliacinė (-is) veikla (projektas) arba kai vykdoma (-as) analitinė (-is) veikla (projektas), kuriai (-iam) vykdyti naudojamos tęstinės veiklos lėšos.

4. 4 skiltyje nurodomi projektų atrankos būdai: P – planavimas, K – konkursas, T – tęstinė atranka, Pj – planavimas, kai ketinama įgyvendinti jungtinį projektą.

5. 5 skiltyje pažymima, ar bus tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ir (ar) (bus) nurodomi konkretūs reikalavimai projektų finansavimo sąlygų apraše.

6. 6 skiltyje nurodoma taikoma finansavimo forma: DS – dotacija taikant sąlygas, D – dotacija, FP – finansinė priemonė, A – apdovanojimai.

7. 7 skiltyje nurodoma konkretaus finansavimo šaltinio, nurodyto II skyriuje, dalis, tenkanti veiklai. Jeigu veiklos (poveiklės) vykdymo pradžia nesuplanuota, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nenurodant finansavimo sumų. Pažangos priemonės aprašas informacija apie veiklai (poveiklei), projektui įgyvendinti skiriamas finansavimo sumas turi būti papildytas ne vėliau nei iki kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus šiai veiklai (poveiklei) vykdyti paskelbimo dienos.

8. 8 skiltyje finansavimo šaltiniai nurodomi įrašant trumpinius: 2021–2027 IP – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, EGADP – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“, VB – valstybės biudžetas.

9. 9 skiltyje rezultato rodiklis žymimas R, produkto – P. Rezultato ir produkto (jei taikoma) rodikliai perkeliami iš I skyriaus. Jei procentinė rezultato rodiklio siektina reikšmė negali būti skaidoma, o jos siekiama keliomis veiklomis (poveiklėmis, jeigu jos numatomos), ta pati siektina reikšmė gali būti nurodyta prie skirtingų veiklų (poveiklių, jeigu jos numatomos). Jei kita skaitine išraiška išreikštas rezultato ar produkto rodiklis, kelių veiklų (poveiklių, jeigu jos numatomos) siektinos reikšmės gali būti skirtingos, tačiau bendrai turi sutapti su siektinomis priemonės rodiklio reikšmėmis.

10. 11 skiltyje nurodoma priemonės veiklas ar projektus administruojanti institucija.

11. Jeigu priemonės veiklą numatoma finansuoti iš skirtingų finansavimo šaltinių, 1.1 papunktyje tokia veikla išskaidoma į poveikles, jai priskiriant ne daugiau nei vieną finansavimo šaltinį (bendrojo finansavimo lėšos ir valstybės biudžeto lėšos, kuriomis apmokamas pridėtinės vertės mokestis (jeigu tokios lėšos numatytos), į atskirą poveiklę neišskiriamos, tačiau nurodoma jų dalis (tūkst. eurų).

12. 1.1.1 papunktyje nurodomi numatomi įgyvendinti projektai, dėl kurių finansavimo sprendimas bus priimtas tik atlikus projektų vertinimą. Jeigu veiklos (poveiklės) vykdymo pradžia nesuplanuota, pažangos priemonės aprašas gali būti tvirtinamas nenurodant informacijos apie numatomus įgyvendinti projektus. Pažangos priemonės aprašas informacija apie numatomus įgyvendinti projektus turi būti papildytas ne vėliau nei iki kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus šiai veiklai (poveiklei) vykdyti paskelbimo dienos. Jeigu projektai bus atrenkami konkurso būdu, projektai nenurodomi.

 

Pastaba. Pasviruoju šriftu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas.

________________________