KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T-325

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Kelmės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-9 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vaclovas Andrulis