LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS PRIVALOMIESIEMS REFERENDUMAMS PASKELBTI ĮREGISTRAVIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. Sp-118

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į 21 Lietuvos Respublikos piliečio, turinčio rinkimų teisę, reiškiamą iniciatyvą privalomiesiems referendumams paskelbti, kurią jie patvirtino atvykę į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį, nusprendžia:

1. Įregistruoti 21 Lietuvos Respublikos piliečio, turinčio rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę privalomiesiems referendumams paskelbti ir patvirtinti šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktą (1 priedas).

2. Patvirtinti piliečių parašų rinkimo lapų formas (2 priedas).

3. Išduoti piliečių parašų rinkimo lapus 2018 m. spalio 31 d.

4. Nustatyti, kad piliečių parašai taip pat gali būti renkami elektroniniu būdu Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje. Pilietis gali pasirašyti tik vieną kartą ir tik vienu būdu (pasirašydamas parašų rinkimo lapuose ar elektroniniu būdu).

5. Nustatyti, kad iniciatyvinė grupė per 6 mėnesius nuo 2018 m. spalio 31 d., remdamasi iniciatyvinės grupės įregistravimo akto nuorašais, turi teisę daryti pranešimus spaudoje ir organizuoti piliečių parašų rinkimą. Per nustatytą 6 mėnesių terminą surinkus 300 000 rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl reikalavimo paskelbti referendumą, iniciatyvinė grupė surašo baigiamąjį aktą, kurį kartu su piliečių reikalavimais – pareiškimais perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip paskutinę šio termino dieną, t. y. 2019 m. balandžio 30 d. Per 6 mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, tolesnis parašų rinkimas nutraukiamas ir iniciatyvinė grupė piliečių reikalavimus – pareiškimus (visus jai išduotus piliečių parašų rinkimo lapus) perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai.

6. Nustatyti, kad iniciatyvinės grupės teikimu iniciatyvinės grupės koordinatoriais skiriami Vytautas Jurgis Kadžys ir Aras Vyturys Sutkus, kurie yra atsakingi už Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotų piliečių parašų rinkimo lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                           Laura Matjošaitytė