LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO nR. 3d-816 „DĖL Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. 3D-206

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 26 d.  įsakymą Nr. 3D-816 „Dėl Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO nR. 3d-816 „DĖL Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu,  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio  23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/399, atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 199 punktą,

tvirtinu Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisykles (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis:

2.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013);

2.2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/399  (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013);

2.3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2220  (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013);

2.4. 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/886 (toliau – Deleguotasis reglamentas);

2.5. 2014 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/255 (toliau – Įgyvendinimo reglamentas);

2.6. 2014 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 964/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų taikymo finansinių priemonių standartinėms sąlygoms taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/263;

2.7. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/73 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 808/2014);

2.8. 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu;

2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“.“

2.2. Pakeičiu 40.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.2.1. nuo finansavimo sutarties ir, kai taikoma, – dvišalės sutarties, sudarytos fondų fondo valdytojo su finansų tarpininku, pasirašymo datos iki 2025 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad Projekto įgyvendinimas nėra baigtas iki finansavimo sutarties pasirašymo datos;.

2.3. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Fondų fondo valdytojui pervestos Programos lėšos laikomos sąskaitose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 straipsnio 1 dalyje, ir, laikantis patikimo finansų valdymo principo, laikinai investuojamos vadovaujantis Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“, ir, jei taikoma, laikantis Rekomendacinių finansinės rizikos valdymo gairių valstybės valdomose įmonėse, skelbiamų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt. Palūkanos ir kitos pajamos ar pelnas, priskiriami prie fondų fondo valdytojui pervestų biudžeto lėšų, įskaitomi į biudžetą finansų ministro nustatyta palūkanų panaudojimo ir įskaitymo į biudžetą tvarka ir naudojami taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 straipsnio 2 dalyje. Fondų fondo valdytojas turi užtikrinti duomenų apie palūkanų ir kitų pajamų ar pelno panaudojimą atsekamumą ir saugojimą, kaip nurodyta Taisyklių XVI skyriuje.“

2.4. Pakeičiu XIII skyrių ir jį išdėstau taip:

XIII SkYRIUS

GRĮŽUSIOS LĖŠOS

 

63. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsnio 1 dalimi, grįžusios lėšos suprantamos kaip Programos ir kitos lėšos, kurios grąžintos įgyvendinant finansines priemones, įskaitant nepanaudotas lėšas, pelną ir kitas pajamas ar uždarbį, pavyzdžiui, palūkanas ar kitas pajamas iš investicijų, kurios priskiriamos prie Programos lėšų, ir iki 2025 m. gruodžio 31 d. naudojamos taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsnyje.

64. Grįžusios lėšos, gautos per aštuonerius metus po 2025 m. gruodžio 31 d., naudojamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta tvarka, nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 45 straipsnio reikalavimų.“

2.5. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Fondų fondo veiklos terminas nustatomas finansavimo sutartyje, tačiau jis negali būti trumpesnis nei iki 2025 m. gruodžio 31 dienos.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                     Kęstutis Navickas