VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. B1-816 „DĖL NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 15 d. Nr. B1-196

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir jo 1 punktą išdėstau taip:

1. S u d a r a u Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Ilona Drulytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė, laikinai einanti Maisto skyriaus vedėjo-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigas;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo pareigas;

Komisijos sekretorė – Vilija Galdikienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė;

Komisijos nariai:

Indrė Makarskienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė,

Jovita Petruškevičienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto  Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja,

Rasa Radienė, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Hidrogeologijos skyriaus vedėja,

Ilona Rumskienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Remeika