LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 411 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-849

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 411 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 411 straipsnio 5 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) teikiama valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė