LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIMS PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE 2019 METAIS REIKIA ATLIKTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖSANALIZĘ, NUSTATYMO

 

2019 m. birželio 10 d. Nr. 1K-184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu, Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl Korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“, 8 punktu, ir atsižvelgdamas į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. 31P-2 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose 2019 metų III ketvirtį reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, sąrašo projekto svarstymo ir pateikimo finansų ministrui“,

n u s t a t a u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kurių akcijų valdytoja yra Finansų ministerija arba kurių savininko teises ir pareigas ji įgyvendina, veiklos sritis, kuriose 2019 metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę:

1. Finansų ministerija:

1.1. įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina Finansų ministerija, darbo tikrinimas, uždavinių joms nustatymas, jų veiklos ataskaitų analizė ir joms privalomų vykdyti nurodymų teikimas;

1.2. valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų, kurios perduotos Finansų ministerijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jomis, suteikiamų turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas;

1.3. valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas valstybės įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija.

2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos – fizinių asmenų asmens duomenų apsauga.   

3. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūra.

4. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – mokestinės nepriemokos administravimas (bankroto proceso inicijavimas ir valdymas, įmonės bankroto proceso inicijavimas, kreditinio reikalavimo suformulavimas bankroto byloje, kreditinio reikalavimo perleidimo valstybės įmonei Turto bankui procedūros, žalos dėl pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimo laiku nustatymas, veiksmai, atliekami fizinio asmens bankroto procese).

5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

5.1. išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymas, tvarkymas ir skelbimas;

5.2. asmenų įrašymas į buhalterių profesionalų sąrašą;

5.3. įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymas ir tvarkymas.

6. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – projektų vertinimas.

7. Lietuvos statistikos departamentas – atstovavimas valstybės institucijai ar įstaigai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose.

8. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – lošimų įrenginių tipų tvirtinimas.

9. Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“ – tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių prabavimas, įspaudavimas ir kokybės pažymėjimų išdavimas.

10. Valstybės įmonė Turto bankas – valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų valdymas, naudojimas ir disponavimas jais.

11. Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ – indėlių draudimo išmokų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų apskaičiavimas ir išmokėjimas.

12. Uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“ – bendrovės išieškotų sumų ir patirtų išlaidų priskyrimas klientui traukiant į apskaitą skolas.

13. Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra – projektų, apimančių finansines priemones, mokėjimo prašymų vertinimas ir prašymuose nurodytų išlaidų apmokėjimas.

14. „Lietuvos energija“, UAB:

14.1. personalo formavimas, valdymas ir administravimas;

14.2. informacinių sistemų plėtros ir (arba) palaikymo paslaugų vertės nustatymas;

14.3. fizinių asmenų asmens duomenų apsauga.

15. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras – fizinių asmenų asmens duomenų apsauga.

16. Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla:

16.1. bendrovės sandorių, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas, sudarymas;

16.2. personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka