LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO

 

2018 m. gruodžio 28  d. Nr. 2BE-449

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu:

1. Tvirtinu:

1.1. laikino leidimo vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą A formą (pridedama);

1.2. leidimo vykdyti reguliarųjį oro susisiekimą B formą (pridedama);

1.3. paraiškos vykdyti nereguliarųjį (-iuosius) skrydį (-ius) C formą (pridedama);

1.4. leidimo vykdyti nereguliarųjį (-iuosius) skrydį (-ius) D formą (pridedama).

2. Nurodau, kad šio įsakymo 1.1 – 1.2, papunkčiuose nurodytos formos pildomos anglų kalba, 1.3 – 1.4 papunkčiuose nurodytos formos pildomos lietuvių arba anglų kalba.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

administracijos direktorius                                                           Genius Lukošius

 

 

A forma

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2BE-449

 

 

LITHUANIAN TRANSPORT SAFETY ADMINISTRATION

 

TEMPORARY OPERATING AUTHORIZATION

 

____________________(date)____________________

Vilnius

 

Air carrier _________________________________________________________________

is temporary authorized to operate international air services on the route_______________________

_______________________________________________________________________________

 

This Temporary Operating Authorization is valid provided the following terms and conditions are observed:

 

1. Air carrier has a valid Air Operator Certificate.

2. Air carrier has a valid operating licence

3. The substantial ownership and effective control of air carrier are vested in the _____________________________________________ or its national, or both.

4. Flight schedules and amendments to them shall be submitted to the Lithuanian Transport Safety Administration not later than 30 days prior to the planned date of commencement of the service.

5. Carriage tariffs and terms of their application shall be submitted for the approval by the Lithuanian Transport Safety Administration not later than 30 days before the planned date of their application.

6. Air carrier shall comply with all applicable laws, rules and regulations of the Republic of Lithuania regarding entry into and departure from its territory of an aircraft.

7. Air carrier shall comply with all applicable laws, rules and regulations of the Republic of Lithuania regarding entry, clearance, transit, immigration, passports, customs and health or sanitary measures.

8. Air carrier shall comply with all applicable laws, rules and regulations of the Republic of Lithuania and European Parliament and of the Council regarding air passenger rights.

9. Air carrier has valid aircraft, passenger, cargo and third parties insurance certificates.

 

This permit may be suspended, revoked:

 

In the case of failure by air carrier to comply with the laws or regulations applicable within territory of the Republic of Lithuania relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew or cargo on aircraft ori n case of failure by air carrier to comply with all applicable laws, rules and regulations regarding air passenger rights.

 

Signature

______________

 

B forma

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2BE-449

                                                                        

LITHUANIAN TRANSPORT SAFETY ADMINISTRATION

 

OPERATING AUTHORIZATION

 

____________________(date)____________________

Vilnius

 

Air carrier _________________________________________________________________

is authorized to operate international air services on the route _________________________

__________________________________________________________________________

 

This Operating Authorization is issued pursuant to:

 

- Article __, Paragraph __ of the Air __________ Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the ____________________ signed on ___________ in ______________ and

- The appointment of ___________________________ on _______________ to operate ____________________________.

 

This Operating Authorization is valid provided the following terms and conditions are observed:

 

1. Air carrier has a valid Air Operator Certificate.

2. Air carrier has a valid operating licence.

3. The substantial ownership and effective control of air carrier are vested in the _________________________________ or its national, or both.

4. Flight schedules and amendments to them shall be submitted to the Lithuanian Transport Safety Administration not later than ___ days prior to the planned date of commencement of the service.

5. Carriage tariffs and terms of their application shall be submitted to the Lithuanian Transport Safety Administration not later than __ days before the planned date of their application.

6. Air carrier shall comply with all applicable laws, rules and regulations of the Republic of Lithuania referred to in the Article __ of the Air __________ Agreement.

7. Air carrier has valid aircraft, passenger, cargo and third parties insurance certificates.

 

 

This permit may be suspended, revoked and supplemented pursuant to Article ____ of the Air ______________ Agreement.

 

 

Signature

______________

 

 

C forma

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2BE-449

Oro vežėjo pavadinimas, teisinė forma, adresas

Operating air carrier and its address ___________________________________________________

PARAIŠKA

Lietuvos transporto saugos administracijai

 

APPLICATION

for Lithuanian Transport Safety Administration

___ _____________ 20 __

 

Prašom duoti leidimą vykdyti nereguliarųjį (-iuosius) skrydį (-ius)

Request permission for a non-scheduled flight:

 

Skrydžio (-ių) duomenys / Flight data:

1. Skrydžio (-ių) užsakovas, teisinė forma, adresas

Charterer and his address ___________________________________________________________

Skrydžio užsakovo įgaliotojo asmens vardas ir pavardė

Name and / or surname of the responsible person of charterer_______________________________

Telefonas                                Faksas                                                 El. paštas

Telephone ______________   Fax    ________________________ E-mail____________________

2. Orlaivio tipas                                     Registracijos ženklas

Aircraft type _____________________ Registration No. __________________________________

Nacionalinė priklausomybė

Aircraft nacionality________________________________________________________________

3. Užsakymo rūšis (keleivinis / krovininis)

Type of the flight (cargo / passenger)__________________________________________________

4. Keleivių skaičius                                      Krovinio kiekis (t)

Number of passengers ________________, Amount of cargo (t)_____________________________

5. Krovinio aprašymas

Description of cargo _______________________________________________________________

6. Skrydžio (-ių) maršrutas

Flight route ______________________________________________________________________

(ICAO keturių raidžių kodai/ ICAO four letter code)

7. Skrydžio (-ių) grafikas

Flight schedule:

Skrydžio data/ Flight date

 

 

 

 

Skrydžio Nr./ Flight number

 

 

 

 

Oro uostas/

Airport

Laikas/ Time

UTC

 

UTC

UTC

 

UTC

 

 

Išvyimas/

Departure

 

 

 

 

 

Atvykimas/

Arrival

 

 

 

 

 

Išvykimas/

Departure

 

 

 

 

 

Atvykimas/

Arrival

 

 

 

 

 

Įgaliotojo asmens vardas, pavardė ir parašas

Name, surname and signature of the responsible person ___________________________________

______________

 

 

D forma

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2BE-449

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

LITHUANIAN TRANSPORT SAFETY ADMINISTRATION

 

LEIDIMAS Nr.

PERMIT No.

 

___ ____________ 20___

 

Aviakompanijai                                                                                                        leidžiama vykdyti

Air carrier                                                                                  _____________ is permitted to operate

skrydį (-ius),

______________________ (_____________________) ________________non-scheduled flight(s),

                (reisų skaičius)                             (reisų skaičius žodžiais)                     (nereguliariojo skrydžio rūšis)

                (flight quantity)                            (flight quantity in words)                          (type of non-scheduled flight)

_____________________________

                      (reiso numeris)

                     (flight number)

maršrutu

on route _________________________________________________________________________

pagal paraiškos grafiką Nr.

according to the schedule on application No.____________________________________________ .

Orlaivio tipas                            registracijos Nr.

Type of aircraft ____________, registration No. ________________________________________ .

Leidimas galioja nuo                                              iki

This permit valid from  _____________________ to ____________________________.

 

Leidimas galioja 48 valandas nuo skrydžio grafike pažymėto išskridimo laiko. Tuo atveju, kai bet kuris skrydis, nurodytas tvarkaraštyje, neįvykdomas per 48 valandas, leidimas tam skrydžiui automatiškai panaikinamas.

 

The permit shall be valid for 48 hours after the planned time of departure indicated in the flight schedule. In the case any one flight fails to operate within 48hrs of the time of arrival or departure to or from territory of Lithuania, the Permit for that particular flight becomes automatically void.

 

Pastabos:

Notes: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Atsakingojo asmens vardas, pavardė ir parašas

Name, surname and signature of the responsible person

________________________________ ______________