LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies
1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti švietimo įstaigų, įgyvendinančių pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – švietimo įstaiga), vadovus užtikrinti, kad:

1.1. Švietimo įstaigos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai pedagogas ar kitas švietimo įstaigos darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

1.2. Maksimaliai būtų ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų: vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją); koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, skirtingų klasių pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laikas, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo; jei yra galimybė, priskiriami skirtingoms klasėms skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatyti judėjimo iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų maršrutai; mokinių spintelės (jei įmanoma) išdėstomos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių mokiniams; taikomos kitos organizacinės priemones.

1.3. Maksimaliai būtų išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse.

1.4. Būtų sureguliuotas pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laikas, siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, maksimaliai išnaudotas klasės izoliacijos principo taikymas, kaimyninių klasių, besinaudojančių ta pačia koridoriaus erdve, maitinimo vienu metu galimybės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.

1.5. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos būtų teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos būtų išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.

1.6. Uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

1.7. Pateikiama informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams bei paskelbta prie įėjimo į švietimo įstaigą:

1.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;

1.7.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.8. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimą:

1.8.1. sudaryti sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą;

1.8.2. į švietimo įstaigą neįleisti asmenų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

1.8.3. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų;

1.8.4. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;

1.8.5. jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

1.8.6. drausti į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.9. Mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

1.10. Pašaliniai asmenys nepatektų į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui, riboti mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į pastato vidų, nustatant tam skirtas erdves ar vietas.

1.11. Švietimo įstaigoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Sudaryti galimybę darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).

1.12. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, būtų išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

1.13. Apgyvendinant mokinius mokyklos bendrabutyje, laikytis šiame sprendime nustatytų reikalavimų.

2. Įpareigoti asmenis švietimo įstaigų darbuotojus, tarp jų ir pedagogus, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), pedagogus klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius trečiuosius asmenis (pvz., tėvus (globėjus, rūpintojus), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėti kaukes, išskyrus šio sprendimo 1.1 papunktyje numatytus atvejus.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga