HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. D1-533 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.06.04:2014

GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. D1-839

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“:

1.  papildau nauju 5.33 papunkčiu:

5.33. Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles PPOT 16, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-682 „Dėl pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių PPOT 16 patvirtinimo“.“;

2.  pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Statant, rekonstruojant, remontuojant statinius ir (ar) keičiant jų paskirtį privalomos automobilių stovėjimo vietos įrengiamos šio statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose, išskyrus šio skyriaus 112 punkte nurodytus atvejus. Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius įvairios paskirties statiniams nustatomas vadovaujantis 30 lentele.

 

30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius

 

Eil. Nr.

Pastatų

Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

 

1.1.

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 1 vieta;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos;

Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

1.2.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m2 – 2 vietos;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

1.3.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai

1 vieta vienam butui

1.4.

Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastatai

0,8 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą

2.

Viešbučių paskirties pastatai

 

2.1.

Viešbučiai

1 vieta 2 kambariams (numeriams)

2.2.

Moteliai

1 vieta kambariui (numeriui)

2.3.

Svečių namai

1 vieta 2 kambariams. (numeriams)

3.

Poilsio paskirties pastatai

 

3.1.

Poilsio namai

1 vieta kiekvienam kambariui (numeriui)

3.2.

Jaunimo nakvynės namai

1 vieta 6 kambariams (numeriui)

4.

Administracinės paskirties pastatai

1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto

5.

Prekybos paskirties pastatai

 

5.1.

Maisto produktų parduotuvės

1 vieta 20 m2 prekybos salės ploto

5.2.

Prekybos centrai

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto

5.3.

Ne maisto produktų parduotuvės

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto

6.

Transporto paskirties pastatai

 

 

Autobusų, geležinkelio, oro uosto stotys

1 vieta 1000 gyventojų, bet ne mažiau kaip 5 vietos

7.

Paslaugų paskirties statiniai

 

7.1.

Automobilių plovyklos

1 vieta 1 plovimo įrenginiui

7.2.

Automobilių remonto įmonės

1 vieta 1 remonto vietai

8.

Maitinimo paskirties pastatai

1 vieta 15 m2 salės ploto

9.

Kultūros paskirties pastatai

 

9.1.

Teatrai, konferencijų, koncertų salės, kino teatrai

1 vieta 10 m2 salės ploto

9.2

Muziejai, meno galerijos, parodų rūmai

1 vieta 40 m2 salės ploto

9.3.

Bibliotekos

1 vieta 40 m2 salės ploto

10.

Mokslo paskirties pastatai

 

10.1

Aukštosios mokyklos

1 vieta 10 studentų

10.2

Profesinės mokyklos

1 vieta 30 mokinių

10.3

Bendrojo lavinimo mokyklos

1 vieta 30 mokinių

10.4

Vaikų darželiai, lopšeliai

1 vieta 40 vaikų

11.

Gydymo paskirties pastatai

 

11.1.

Ligoninės, klinikos

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

11.2.

Poliklinikos

3 vietos konsultaciniam kabinetui

11.3.

Sanatorijos

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

11.4

Veterinarijos gydyklos

2 vietos konsultaciniam kabinetui

12.

Sporto paskirties statiniai

 

12.1.

Stadionai, arenos, aikštelės

1 vieta 10 m2 tribūnų ploto

12.2.

Sporto klubai, baseinai

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

13.

Religinės paskirties pastatai

1 vieta 15 m2 salės ploto

14.

Kapinės

1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 10 vietų

15.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

1 vieta 60 m2 darbo patalpų ploto

16.

Sandėliavimo paskirties pastatai

1 vieta 100 m2 sandėlių ploto

Pastabos. Nustatant automobilių vietų skaičių šio punkto 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytais atvejais garažo patalpų plotas neįskaičiuojamas į naudingąjį plotą. Naujai projektuojamose automobilių saugyklose, išskyrus šio punkto 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytus atvejus, turi būti suprojektuota elektromobilių įkrovimo prieiga.“;

3.  pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:

108. 107 punkto 30 lentelėje nurodytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius savivaldybės tarybos sprendimu gali būti mažinamas arba didinamas šiais atvejais:

108.1. suskirstant miestų (miestelių) teritorijas į zonas ir jose nustatant automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus: 1 zona – 0,25; 2 zona – 0,5; 3 zona – 0,75; 4 zona – 1. Kol tokios zonos su atitinkamais koeficientais nepatvirtintos, galioja 30 lentelėje nurodyti normatyvai. Pastaba: 1 zonai priskiriamas miesto senamiestis; 2 zonai priskiriama miesto centrinė dalis (-ys); 3 zonai priskiriamos šalia 2 zonos esančios dalys; 4 zonai priskiriama likusi miesto teritorija;

108.2. nustatant ne didesne kaip 0,25 reikšme mažesnius stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus vietoje neįrengtų privalomų automobilių stovėjimo vietų (išskyrus automobilių stovėjimo vietas specialiajam transportui ir žmonėms su negalia) 2, 3 zonose ir šiuo atveju taikant konkrečias kompensavimo priemones (pėsčiųjų–dviračių takų ar kitos susisiekimo infrastruktūros įrengimas, mobilių transporto paslaugų paketai ar kitos paslaugos/turtas). Kompensavimo priemonės ir jų taikymo vietoje neįrengtų automobilių stovėjimo vietų tvarka nustatoma savivaldybių tarybų sprendimu;

108.3. nustatant didesnį privalomą stovėjimo vietų skaičių atskiroms miestų ar miestelių dalims (kvartalams ar kitoms teritorijoms);

108.4. nustatant maksimalų privalomą stovėjimo vietų skaičių 108.1 papunktyje nurodytose zonose esančioms atskiroms miestų ar miestelių dalims (kvartalams ar kitoms teritorijoms).“;

4.  pakeičiu 112 punktą ir jį išdėstau taip:

112. Privalomos automobilių stovėjimo vietos (išskyrus vietas specialiajam transportui ir žmonėms su negalia) gali būti įrengiamos už statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribų šiais vienu ar keliais atvejais:

112.1. skirtingose 108.1 papunktyje nurodytose zonose visuomeninės paskirties pastatams, gyvenamosios paskirties daugiabučiams pastatams – ne toliau kaip 500 m nuo įėjimų į šiuos statinius:

112.1.1. kitame žemės sklype arba teisės aktų nustatyta tvarka valstybinėje žemėje, kai yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas projektui, kuriame suprojektuotos šiems pastatams privalomos automobilių stovėjimo vietos arba šios vietos suprojektuotos tuo pačiu projektu kaip ir visuomeninės paskirties pastatas (ai) ar gyvenamosios paskirties daugiabutis pastatas (ai);

112.1.2. iki 30 % gatvių raudonųjų linijų ribose – savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

112.2. įvairios paskirties statiniams miesto senamiestyje ne toliau kaip 300 m nuo senamiesčio zonos ribų.“;

5.  papildau nauju 112¹ punktu:

1121. 112 punkte nurodytų automobilių stovėjimo vietų statyba turi būti užbaigta prieš statinio ar statinių grupės statybos užbaigimą.“;

6.  pakeičiu XIV skyriaus antrąjį skirsnį „Pėsčiųjų perėjos“ ir jį išdėstau taip:

142. Pėsčiųjų perėjos per kelius ir gatves projektuojamos vadovaujantis „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis PPOT 16“ [5.33].“.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                      Kęstutis Trečiokas