LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-69 „DĖL PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikIO žmogaus sveikatai MOKYMŲ ir atestavimo tvarkos aprašo IR ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR (AR) PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠO, MOKYMO PROGRAMŲ KODŲ IR MOKYMO PERIODIŠKUMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V-1335

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOJO MOKYMO tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 34 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 43 straipsnio 20 dalimi, Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 743 „Dėl Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 1.5 papunkčiu ir 2 punktu:

1.   T v i r t i n u Privalomojo mokymo tvarkos aprašą (pridedamas).

2.   P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2008 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. V-69

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo

Nr. V-1335 redakcija)

 

 

PRIVALOMOJO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Privalomojo mokymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų (toliau – privalomasis mokymas) vykdymo ir šių mokymų metu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimo tvarką.

2.    Tvarkos aprašas privalomas Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui, kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui, kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridiniam asmeniui, organizacijai ar jų filialams, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar organizacijų registruotiems filialams Lietuvos Respublikoje (toliau – fizinis, juridinis asmuo ar filialas), organizuojantiems, vykdantiems privalomojo mokymo veiklą, ir privalomojo mokymo dalyviams (toliau – mokymų dalyvis).

3.    Privalomąjį mokymą ir šių mokymų metu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimą vykdo fizinis, juridinis asmuo ar filialas, turintis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, suteikiančią teisę verstis privalomojo pirmosios pagalbos ir (ar) privalomojo higienos įgūdžių, ir (ar) privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai veikla (toliau – mokymų vykdytojas).

4.    Už asmens duomenų tvarkymą atsakingas mokymų vykdytojas. Asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatyta tvarka.

5.    Mokymų vykdytojas, organizuodamas privalomąjį mokymą nuotoliniu būdu, užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių kibernetinės saugos, autorinių teisių reikalavimų, laikymąsi.

6.    Šiame įsakyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme.

 

II SKYRIUS

PRIVALOMOJO MOKYMO VYKDYMO TVARKA

 

7.    Mokymų vykdytojas privalomuosius mokymus vykdo pagal šio Tvarkos aprašo 1 priedo reikalavimus parengtas ir mokymų vykdytojo patvirtintas Tvarkos aprašo 3 priede pateiktos formos privalomojo mokymo programas.

8.    Ne mažiau kaip 60 proc. privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos trukmės, ne mažiau kaip 30 proc. privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos trukmės ir ne mažiau kaip 75 proc. alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programos (kodas A2) trukmės turi būti skiriama praktiniams užsiėmimams (pratyboms) ir užduotims atlikti.

9.    Privalomojo mokymo programos, teorinėms žinioms vertinti skirti testai, praktinių užsiėmimų (pratybų) užduotys turi būti peržiūrimos ir prireikus papildomos, atnaujinamos atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, naujausią mokslo institucijų pateiktą informaciją, rekomendacijas, gaires, standartus ir kt., bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

10.  Privalomasis mokymas gali būti vykdomas asmeniui mokantis savarankiškai (išskyrus privalomąjį mokymą apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai (kodai A1, A2), kontaktiniu būdu (asmeniui fiziškai dalyvaujant mokymuose mokymų vykdytojo patalpose ar kitoje fizinėje aplinkoje), nuotoliniu būdu (asmeniui realiu laiku mokantis virtualioje mokymosi aplinkoje) (išskyrus privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos praktinius užsiėmimus (pratybas) ir privalomąjį mokymą apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai (kodai A1, A2) ar mišriuoju būdu (derinami nuotolinis ir kontaktinis mokymosi būdai). Privalomojo mokymo metu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimas atliekamas kontaktiniu būdu (asmeniui fiziškai dalyvaujant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinime mokymų vykdytojo patalpose ar kitoje fizinėje aplinkoje), nuotoliniu būdu (mokymų dalyvio teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimą atliekant realiu laiku virtualioje mokymosi aplinkoje) (išskyrus privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos dalyvių praktinių įgūdžių vertinimą ir privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai (kodai A1, A2) dalyvių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimą) ar mišriuoju būdu (derinami nuotolinis ir kontaktinis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo būdai).

11.  Organizuojant mokymus nuotoliniu būdu, mokymas ir teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimas turi vykti virtualioje mokymosi aplinkoje, kurioje pateikiama mokomoji medžiaga, mokymus vykdantis asmuo interaktyviai bendrauja su mokymų dalyviais, vykdomi praktiniai užsiėmimai (pratybos), atliekamos užduotys, apskaitomas mokymų dalyvių mokymosi laikas nuotolinio mokymo aplinkoje, užtikrinamas teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimas, mokymuose ir teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinime dalyvaujančio asmens identifikavimas, informacijos ir asmens duomenų apsauga.

12.  Asmenų, pasirengusių savarankiškai, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimą organizuoja ir atlieka mokymų vykdytojas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

13Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymuose vienoje mokymų grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 25 mokymų dalyviai, privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai grupėje – ne daugiau kaip 12 mokymų dalyvių.

14Asmenys, pradedantys nurodytą Tvarkos aprašo 2 priede profesinę ar kitą veiklą, priklausomai nuo profesijos ar vykdomos veiklos, privalo išklausyti Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos trukmės mokymus pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP), gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PG), karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas KP) ir (arba) privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą (kodas HB, HBB), privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (kodai H1-H8, H11–H14). Šio punkto nuostata netaikoma asmenims, baigusiems profesinio mokymo programą ir turintiems formaliojo profesinio mokymo teikėjo išduotą privalomojo mokymo pažymėjimą apie pirmosios pagalbos ar higienos įgūdžių mokymų išklausymą.

15Asmenys, vykdantys Tvarkos aprašo 2 priede nurodytą profesinę ar kitą veiklą, Tvarkos aprašo 2 priede nurodytu periodiškumu, priklausomai nuo profesijos ar vykdomos veiklos, privalo išklausyti Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos trukmės mokymus pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą (kodas PT), karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą (kodas KT) ir (arba) privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (kodai H9–H10), privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą (kodas HBB), jeigu tokie mokymai yra numatyti profesinei ar kitai veiklai.

16Asmenys, kuriems privaloma išklausyti privalomuosius higienos įgūdžių mokymus ir kurių darbovietėje atliekamos funkcijos apima kelias Tvarkos aprašo 2 priede nurodytas skirtingiems veiklos sričių kodams priskiriamas veiklos sritis, turi vieną kartą išklausyti privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą (kodas HB, HBB) ir (ar) privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (kodai H1–H8, H11–H14), o vėliau Tvarkos aprašo 2 priede nurodytu periodiškumu atitinkamą (-as) privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją (-ąsias) programą (-as) pagal vykdomą (-as) veiklą (-as).

17.  Asmenys, siekiantys atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą, privalo išklausyti privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (kodas H15).

18.  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) numatyti asmenys (vairuojantys transporto priemones, vidaus vandenų laivybos, laivybos jūroje, civilinės aviacijos specialistai, geležinkelių riedmenis valdantys (atsakingi už valdymą), medžioklę, žvejybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus pažeidę arba kiti asmenys), kuriems ANK nustatyta tvarka buvo atimta specialioji teisė už tai, kad asmenys administracinį nusižengimą padarė būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir kurie, vadovaujantis ANK 686 straipsnio 5 dalimi, turi gauti medicininę ir švietėjišką atestaciją, privalo išklausyti privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą (kodas A1).

19Pilnamečiai asmenys, kuriems teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) už ANK numatytus administracinius nusižengimus yra paskirta administracinė poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programoje, privalo išklausyti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą (kodas A2).

20.  Visų rūšių privalomųjų mokymų (išskyrus alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą (kodas A2) dalyviams išklausius mokymus ar pasirengus savarankiškai (išskyrus Tvarkos aprašo 10 punkte numatytus atvejus, kai privalomasis mokymas negali būti vykdomas asmeniui mokantis savarankiškai), Tvarkos aprašo nustatyta tvarka vertinamos jų teorinės žinios, alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programos (kodas A2) dalyvių vertinami praktiniai įgūdžiai, privalomojo pirmosios pagalbos ir (arba) higienos įgūdžių mokymų dalyvių vertinamos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai.

21.  Privalomojo mokymo dalyvių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimas įskaitomas į Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą privalomojo mokymo programos trukmę.

22.  Privalomojo mokymo dalyvių teorinėms žinioms įvertinti mokymų vykdytojas parengia ne mažiau kaip 100 klausimų, jei mokymo programos trukmė yra ilgesnė nei 2 valandos, ne mažiau kaip 50 klausimų, jei mokymo programos trukmė yra 2 valandos, iš kurių sudaro ne trumpesnį kaip 20 atsitiktinai pasirinktų klausimų, jei mokymo programos trukmė yra ilgesnė nei 2 valandos, ne trumpesnį kaip 10 atsitiktinai pasirinktų klausimų, jei mokymo programos trukmė yra 2 valandos, testą su 4 pasirenkamais atsakymų variantais.

23.  Testo klausimas laikomas neteisingai atsakytu, jei mokymų dalyvis pažymėjo neteisingą atsakymą arba nepažymėjo nė vieno klausimo atsakymo varianto.

24.  Privalomojo mokymo dalyvio teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu mokymų dalyvis teisingai atsako į 70 proc. ar daugiau pateiktų klausimų.

25.  Privalomojo pirmosios pagalbos ir (arba) higienos įgūdžių mokymų praktiniams įgūdžiams įvertinti mokymų vykdytojas parengia ne mažiau kaip 30 praktinių užduočių, jei mokymo programos trukmė yra ilgesnė nei 2 valandos, ne mažiau kaip 15 praktinių užduočių, jei mokymo programos trukmė yra 2 valandos, alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programos (kodas A2) dalyvių praktiniams įgūdžiams įvertinti – ne mažiau 5 praktinių užduočių ir aprašo kriterijus kiekvienai užduočiai, kuriais vadovaujantis bus vertinama, ar užduotis atlikta teisingai.

26.  Praktinių pirmosios pagalbos ir (arba) higienos įgūdžių vertinimo metu mokymų dalyviui pateikiama viena iš atsitiktinai pasirinktų 30 praktinių užduočių, jei mokymo programos trukmė yra ilgesnė nei 2 valandos, viena iš atsitiktinai pasirinktų 15 praktinių užduočių, jei mokymo programos trukmė yra 2 valandos, alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programos (kodas A2) dalyviui – viena iš atsitiktinai pasirinktų 5 praktinių užduočių.

27.  Praktinės užduoties atlikimas vertinamas teigiamai, jeigu mokymų dalyvis teisingai (pagal mokymų vykdytojo aprašytus kriterijus) atlieka pateiktą užduotį.

28Privalomojo mokymo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) išduodamas mokymų dalyviams, kurių teorinės žinios buvo įvertintos teigiamai (išskyrus alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programos mokymų dalyvius (kodas A2), o privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ar privalomojo higienos įgūdžių mokymo atveju – teigiamai įvertintas teorinės žinių ir praktinės užduoties atlikimas.

29.     Privalomojo mokymo dalyviams, išklausiusiems alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą (kodas A2), Pažymėjimas išduodamas, jeigu mokymų dalyvis laikėsi šių sąlygų:

29.1.  išklausė visą alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą (kodas A2), dalyvavo visuose užsiėmimuose. Jeigu mokymų dalyvis dėl pateisinamų priežasčių (ligos, artimų giminaičių mirties ir pan.) negali dalyvauti tam tikruose mokymo programos užsiėmimuose, mokymų vykdytojas pasiūlo kitą artimiausių mokymų, užsiėmimų datą;

29.2.  atliko praktinę užduotį, kuria, be kita ko, turėtų būti siekiama, kad mokymų dalyvis individualiai įvertintų situaciją, elgesį lemiančias priežastis, asmeninius rizikos ir apsauginius veiksnius ir jų valdymo galimybių būdus, elgesio ir emocijų valdymo įgūdžius ir jų tobulinimo galimybes, papildomos pagalbos pasitelkimo poreikį ir galimybes, pamodeliuotų gautų žinių pritaikymo elgesio keitimui galimybes.

30.       Pažymėjimą išduoda mokymų vykdytojas.

31.       Pažymėjime nurodoma:

31.1.  mokymų vykdytojo (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; mokymų vykdytojo (fizinio asmens) vardas, pavardė, verslo liudijimo (individualios veiklos vykdymo pažymos) išdavimo data ir numeris, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

31.2.  Pažymėjimo išdavimo data ir registravimo numeris;

31.3.  asmens, kuriam išduotas pažymėjimas, vardas, pavardė, gimimo metai, mėnuo ir diena;

31.4.  veiklos srities, profesijos kodas pagal Tvarkos aprašo 2 priedą;

31.5.  privalomojo mokymo programos pavadinimas (privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programa, privalomojo higienos mokymo programa, privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa ar alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa);

31.6.  privalomojo mokymo programos kodas;

31.7.  privalomojo mokymo programos trukmė (akademinėmis valandomis);

31.8.  Pažymėjimo galiojimo laikas (jeigu Tvarkos aprašo 2 priede veiklos sričiai, profesijai yra nustatytas mokymų periodiškumas);

31.9.  mokymų vykdytojo parašas.

32.  Mokymų dalyviui, kurio teorinės žinios ir (arba) praktinės užduoties atlikimas buvo įvertintas neigiamai, o mokymo dalyviui, išklausiusiam alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą (kodas A2), – jeigu nebuvo laikomasi Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytų sąlygų, Pažymėjimas neišduodamas.

33.  Mokymų dalyviui, kurio teorinės žinios ir (arba) praktinės užduoties atlikimas buvo įvertintas neigiamai, ne anksčiau kaip po 3 kalendorinių dienų po vykusio mokymų dalyvio teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo leidžiama vieną kartą pakartotinai atlikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimą. Mokymų dalyviui, kurio teorinės žinios ir (arba) praktinės užduoties atlikimas pakartotinai buvo įvertintas neigiamai, Pažymėjimas neišduodamas ir siūloma pakartotinai išklausyti atitinkamą privalomojo mokymo programą. Jeigu netenkinamos Tvarkos aprašo 29 nurodytos sąlygos, pažymėjimas alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programos (kodas A2) dalyviui nėra išduodamas ir jam siūloma pakartotinai išklausyti šią programą.

34.  Mokymų vykdytojas Pažymėjimą registruoja popierinės ar elektroninės formos Privalomojo mokymo pažymėjimų registracijos žurnale (toliau – žurnalas).

35.  Žurnale nurodoma:

35.1.  Pažymėjimo registracijos numeris, registravimo data;

35.2.  asmens, kuriam išduotas Pažymėjimas, vardas ir pavardė;

35.3.  veiklos srities, profesijos kodas pagal Tvarkos aprašo 2 priedą;

35.4.  privalomojo mokymo programos pavadinimas ir kodas;

35.5.  privalomojo mokymo programos trukmė (akademinėmis valandomis).

36Pažymėjimai, išduoti asmenims, išklausiusiems Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PG) ar Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (KP), prilygsta Pažymėjimams, išduotiems asmenims, išklausiusiems privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP).

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37Asmeniui, praradusiam ar sugadinusiam Pažymėjimą, išduodamas Pažymėjimo dublikatas ir apie tai įrašoma žurnale.

38Mokymų vykdytojas informaciją apie išduotus pažymėjimus, vykdytus mokymus, mokymų dalyvių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo rezultatus ir kitą su mokymų vykdymu ir mokymų dalyvių vertinimu susijusią informaciją (pvz., įrodymus apie vykusius mokymus, jų trukmę, mokymų dalyvius ir pan.: vaizdo įrašus, mokymų dalyvių sąrašus, internetines nuorodas į vykusius renginius, ekrano nuotraukas ir kt.) ir (ar) dokumentus saugo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka ir terminais.

39Mokymų vykdytojas privalo užtikrinti kokybišką privalomąjį mokymą.

40Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse išduoti dokumentai, patvirtinantys įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius atitinkamų profesijų ir veiklos sričių asmenims, Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytiems asmenims, kurie padarė administracinį nusižengimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, yra prilyginami Pažymėjimams, jei siekiant tokius dokumentus gauti buvo įvykdyti tokie patys ar iš esmės panašūs reikalavimai, kokie yra nustatyti šiame Tvarkos apraše siekiant gauti Pažymėjimą

41Pažymėjimai, išduoti iki šio teisės akto įsigaliojimo, galioja iki jų galiojimo pabaigos.

42Privalomojo mokymo veiklos priežiūrą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 

____________

part_3e100ca77bcf4891941750e93ef27b21_end