LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS VALDYBA

 

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS APDOVANOJIMŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 15 d. Nr. VN – 21

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatų 4.20.1 p., Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba  n u t a r i a:

 

1.   Pakeisti Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimų nuostatus, patvirtintus Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. VN-46 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimų nuostatų patvirtinimo“ (pridedama):

2.   Nuostatų 4 punkto papildymas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

 

 

 

Prezidentas                                                                                                        Mindaugas Sinkevičius

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos

2020 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VN – 21

 

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) apdovanojimų tikslas yra pagerbti asmenis, nusipelniusius Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.

2. LSA apdovanojimai yra apdovanojimas „Auksinės krivūlės riteris“ ir apdovanojimas „Auksinės krivūlės laureatas“.

3. LSA apdovanojimas „Auksinės krivūlės riteris“ skiriamas fiziniams asmenims, LSA apdovanojimas „Auksinės krivūlės laureatas“ – savivaldybėms.

 

II. LSA APDOVANOJIMAS „AUKSINĖS KRIVULĖS RITERIS“

 

4. Teisę pristatyti asmenis LSA apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ turi LSA prezidentas ir/arba savivaldybių tarybos. Gali būti teikiamas ne daugiau kaip vienas kandidatas.

5. Teikimai apdovanoti pateikiami LSA valdybai ne vėliau kaip prieš keturias savaites iki apdovanojimų įteikimo dienos.

6. Teikimas (raštu) apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ turi būti motyvuotas atsižvelgiant į šių nuostatų 1 punkte numatytą LSA apdovanojimo tikslą, taip pat turi būti pateikta Kandidato, teikiamo Auksinės krivūlės riterio apdovanojimui, anketa (1 priedas).

7. LSA apdovanojimas „Auksinės krivūlės riteris“ taip pat įteikiamas buvusiam LSA prezidentui, jeigu jis bent vieną kadencijos laikotarpį ėjo šias pareigas ir tinkamai atliko LSA įstatuose numatytas LSA prezidento funkcijas.

8. LSA apdovanojimą „Auksinės krivūlės riteris“ skiria LSA valdyba savo sprendimu. Jeigu svarstomas klausimas dėl LSA valdybos nario apdovanojimo, šis LSA valdybos narys turi nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

9. Antrą kartą tam pačiam asmeniui apdovanojimas „Auksinės krivūlės riteris“ nesuteikiamas.

10. LSA apdovanojimą „Auksinės krivūlės riteris“ įteikia LSA prezidentas arba vienas iš viceprezidentų.

11. LSA apdovanojimas „Auksinės krivūlės riteris“ yra skulptoriaus Ramūno Almino sukurtas autorinis juvelyrinis kūrinys - 4-5 cm aukščio ženklelis pagal „Auksinės Krivūlės“ apdovanojimo motyvą (liedinta bronza padengta auksu).

12. Jeigu apdovanotas asmuo miršta negavęs apdovanojimo „Auksinės krivūlės riteris“ ir jo liudijimo, jie gali būti įteikti artimiausioms apdovanotojo giminėms.

13. LSA apdovanojimas „Auksinės krivūlės riteris“ kasmet skiriamas ne daugiau kaip trims asmenims.

 

III. LSA APDOVANOJIMAS „AUKSINĖS KRIVULĖS LAUREATAS“

 

14. LSA apdovanojimo „Auksinės krivūlės laureatas“ nominacijas įsteigia Lietuvos Respublikos ministerijos. Kiekviena ministerija gali steigti vieną nominaciją.

15. Ministerija savo nominacijai siūlo ne mažiau kaip du pretendentus (savivaldybes). Teikimas (raštu) apdovanojimui „Auksinės krivūlės laureatas“ turi būti motyvuotas atsižvelgiant į šių nuostatų 1 punkte numatytą LSA apdovanojimo tikslą.

16. Teikimai apdovanoti pateikiami LSA valdybai ne vėliau kaip prieš tris savaites iki apdovanojimų įteikimo dienos.

17. LSA apdovanojimą „Auksinės krivūlės laureatas“ skiria LSA valdyba savo sprendimu, įvertinusi ministerijos pateiktus pretendentus. Jeigu svarstoma LSA valdybos nario atstovaujamos savivaldybės kandidatūra, šis LSA valdybos narys turi nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

18. LSA apdovanojimą „Auksinės krivūlės laureatas“ įteikia apdovanojimo nominacijos steigėjo (ministerijos) atstovas.

19. LSA apdovanojimas „Auksinės krivūlės laureatas“ yra skulptoriaus Ramūno Almino sukurtas autorinis kūrinys - auksuotos bronzos skulptūrėlė.

20. Skulptūrėlė yra 33 - 35 cm. aukščio kūrinys, kurį sudaro rutulys (poliruotas metalas, padengtas auksu), figūrėlė (liedinta, patinuota bronza) ir pjedestalas (juodas granitas, ant kurio pritvirtinta metalinė plokštelė su išgraviruota nominacija ir laimėtojo vardu).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Sprendimą skirti LSA apdovanojimą LSA valdyba priima atviru balsavimu, paprasta dalyvaujančių LSA valdybos narių balsų dauguma.

22. LSA apdovanojimų tvarkytojas yra LSA administracija.

23. LSA apdovanojimų tvarkytojas:

– tikrina, ar teikimai apdovanoti atitinka šiuos nuostatus;

– organizuoja apdovanojimo įteikimą;

– rūpinasi apdovanojimų gamyba.

24. Apdovanojimai įteikiami iškilmingoje aplinkoje. Apie apdovanotus asmenis informuojama visuomenė.

25. Pametus arba kitaip praradus apdovanojimą, jo dublikatas neišduodamas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lietuvos savivaldybių asociacijos

apdovanojimų nuostatų 1 priedas

 

 

KANDIDATO, TEIKIAMO AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIO APDOVANOJIMUI, ANKETA

 

 

 

 

1.   Kandidato vardas, pavardė

....................................................................................................................................................

2.   Dabartinės pareigos

....................................................................................................................................................

3.   Savivaldybė, kurios taryba teikia kandidatūrą

....................................................................................................................................................

 

4.   Kandidato nuopelnai savivaldai nacionaliniu mastu arba konkrečiai savivaldybei (įvardinti konkrečiai, ne daugiau 5 tezių):

 

-     ..............................................................................................................................................

-     ..............................................................................................................................................

-     ..............................................................................................................................................

-     ..............................................................................................................................................

-     ..............................................................................................................................................

 

5.   Savivaldybės tarybos sprendimas teikti kandidatūrą (išrašas)