LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-362 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 5-V-727

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ 2.3.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 570 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktu:

1. T v i r t i n u Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisykles (pridedama).

2. P a v e d u Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios tvarkos valdybai kontroliuoti įsakymo vykdymą.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pareigūnas gautą prašymą registruoja Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje (toliau – LVP) ir kartu su padarytomis elektroninėmis dokumentų kopijomis įkelia į LVP. Užregistruotą prašymą pareigūnas išspausdina ir pateikia asmeniui pasirašyti. Dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.“

1.2.2. Pripažįstu netekusiu galios 20 punktą.

1.2.3. Pakeičiu 26.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.2. deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti (1 priedas). Pareigūnas, gavęs deklaraciją, LVP užpildo asmens prašymą dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo ir deklaracijos elektroninę kopiją prisega prie prašymo dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo. Duomenis apie asmens deklaruotas ginklo laikymo sąlygas pareigūnas suveda į LVP ginklo laikymo sąlygų tikrinimo langą, nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (pirmas ginklas)“. Įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims deklaracijos, patvirtinančios, kad yra tinkamos sąlygos ginklui laikyti, pateikti nereikia;“.

1.2.4. Papildau 261 punktu:

261. Pareiškėjas per 5 mėn. nepateikęs taisyklių 26 punkte nurodytų dokumentų dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus gavimo kreipiasi į teritorinę policijos įstaigą šių taisyklių III skyriuje nurodyta tvarka.“

1.2.5. Papildau 30.4 papunkčiu:

30.4. asmenys, pageidaujantys įsigyti daugiau kaip 5 ginklus ar daugiau kaip 12 ginklų, pateikia patikslintą deklaraciją apie ginklo (-ų) laikymo sąlygas, jei pagal pirminės deklaracijos apie ginklų laikymo sąlygas duomenis asmuo galėjo laikyti ne daugiau kaip 5 ginklus. Pareigūnas, gavęs deklaraciją, LVP užpildo asmens prašymą dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo ir deklaracijos elektroninę kopiją prisega prie prašymo dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo. Deklaracijos duomenis pareigūnas suveda į LVP ginklo laikymo sąlygų tikrinimo langą, nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (kiti atvejai);“.

1.2.6. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

„64. Ne vėliau kaip iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos asmuo privalo perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir teritorinei policijos įstaigai (tiesiogiai arba per PEPS), kurioje registruotas ginklas (-ai), turi pateikti prašymą, kuriame taip pat nurodoma, ar asmuo turi įsigijęs A kategorijos dėtuvių ir ar asmuo turi visus ginklus, deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, bei taisyklių 7.2, 7.4–7.7 punktuose nurodytus dokumentus (jei anksčiau pristatyti dokumentai yra galiojantys, jų iš naujo pateikti nereikia). Asmens tapatybė patvirtinama ir dokumentų kopijos daromos šių taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka.

1.2.7. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Pareigūnas gautą prašymą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo registruoja LVP, sutikrina asmens tapatybę, patikrina pateiktus dokumentus, padaro pateiktų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia į LVP, taip pat LVP užpildo asmens prašymą dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo ir deklaracijos elektroninę kopiją prisega prie prašymo dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo. Deklaracijos duomenis pareigūnas suveda į LVP ginklo laikymo sąlygų tikrinimo langą, nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (ginklo perregistravimas)“. Užregistruotą prašymą pareigūnas išspausdina ir pateikia asmeniui pasirašyti. Pareigūnas LVP pažymi, kad patikrino asmens tapatybę ir kitus pateiktus dokumentus, taip pat patikrina duomenis apie trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymą (identifikavimą). Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus perregistruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jeigu pateikti šių taisyklių 64 punkte nurodyti dokumentai. Jeigu įrašai leidime laikyti (nešiotis) ginklus neatitinka ginklo duomenų, įtariama, kad pakeistas ar sunaikintas ginklo, spynos ar vamzdžio numeris, atliekami šių taisyklių 39 punkte nurodyti veiksmai. Jei kyla įtarimų dėl ginklo tinkamumo naudoti, ginklas paimamas šių taisyklių 37 punkte nustatyta tvarka ir perduodamas įvertinti jo būklę ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisijai.“

1.2.8. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Ginklo savininkas, pakeitęs ginklo (-ų) laikymo vietą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų apie tai per PEPS ar tiesiogiai informuoja naujoje ginklo (-ų) laikymo vietoje esančią teritorinę policijos įstaigą ir pateikia deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti. Pareigūnas, gavęs deklaraciją, LVP užpildo asmens prašymą dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo ir deklaracijos elektroninę kopiją prisega prie prašymo dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo. Deklaracijos duomenis pareigūnas suveda į LVP ginklo laikymo sąlygų tikrinimo langą, nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (kiti atvejai)“. Gavusi informacijos, kad asmuo ginklą (-us) laikys kitos teritorinės policijos įstaigos teritorijoje, teritorinė policijos įstaiga, esant būtinumui, per 3 darbo dienas raštu kreipiasi į tą teritorinę policijos įstaigą, kurioje yra registruotas ginklas (-ai), dėl asmens, turinčio ginklą (-us), duomenų persiuntimo. Ši policijos įstaiga asmens bylą, suformuotą iki 2013 m. rugsėjo 30 d., arba asmens pateiktų dokumentų kopijas turi išsiųsti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.“

1.2.9. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Asmenų patikrinimai atliekami šių taisyklių 12 punkte (esant būtinumui, ir 13 punkte) nustatyta tvarka ir, esant Įstatyme nustatytoms priežastims, dėl kurių asmuo negali turėti ginklo, sprendžiama dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo (išskyrus atvejus, kai ginklo savininkas įsipareigoja laikyti ar laiko ginklą (-us) ne savo gyvenamojoje vietoje).“

1.2.10. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Ginklo savininkas, kurio leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas pasibaigė, nedelsdamas turi atiduoti laikinai saugoti ginklą (-us) į teritorinę policijos įstaigą. Jam to nepadarius, teritorinė policijos įstaiga įpareigoja pristatyti ginklą (-us) į teritorinę policijos įstaigą ir raštu įspėja (išsiunčia raštą arba supažindina su įspėjimu pasirašytinai) dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pratęsimo. Asmeniui neįvykdžius įpareigojimo, teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas paima asmeniui priklausantį (-čius) ginklą (-us).“

1.2.11. Papildau 92.15 papunkčiu:

92.15. kai asmeniui taikomos Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 4 str. 3 d. 6 p. nustatytos smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonės.“

1.2.12. Pakeičiu 100.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

100.1. ginklo savininkas, pageidaujantis laikinai laikyti ginklą (-us), teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje nori laikyti ginklus, pateikia prašymą leisti laikinai laikyti ginklus ir deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti. Prašyme nurodoma, kurį (-iuos) ginklą (-us) planuojama laikyti. Pareigūnas, gavęs deklaraciją, LVP užpildo asmens prašymą dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo ir deklaracijos elektroninę kopiją prisega prie prašymo dėl ginklų laikymo sąlygų patikrinimo. Deklaracijos duomenis pareigūnas suveda į LVP ginklo laikymo sąlygų tikrinimo langą, nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą –  „Asmens deklaracija (kiti atvejai)“. Jeigu ginklo (-ų) savininkas kitoje vietoje gyvena su tais pačiais, vyresniais kaip 14 metų, asmenimis kaip ir gyvenamojoje vietoje, tų asmenų patikrinimai neatliekami. Kitais atvejais asmenų patikrinimai atliekami šių taisyklių 12 punkte (esant būtinumui, ir 13 punkte) nustatyta tvarka ir, esant Įstatyme nustatytoms priežastims, dėl kurių asmuo negali laikinai laikyti ginklo, pateikiamas neigiamas atsakymas. Jei priežasčių, dėl kurių asmuo negali laikyti ginklo šioje vietoje, nenustatoma, teritorinė policijos įstaiga apie tai informuoja pareiškėją. Pranešime taip pat nurodoma, kad laikinai toje vietoje asmuo nurodytą (-us) ginklą (-us) gali saugoti iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos. Teritorinė policijos įstaiga prašymo ir visų dokumentų kopijas persiunčia leidimą laikyti (nešiotis) ginklus išdavusiai teritorinei policijos įstaigai (jei skiriasi leidimą išdavusi ir patikrinimą atlikusi teritorinė policijos įstaiga), o ši informaciją apie laikiną ginklo (-ų) laikymo vietą įtraukia į LVP;“.

1.2.13. Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

110. Paveldėtojui, kuris turi leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pateikus šių taisyklių 108 punkte nurodytus dokumentus, išduodamas leidimas parduoti (perdirbti) ginklą ir atiduodamas ginklas. Jei paveldėtojas tokio leidimo neturi, ginklą į Ginklų fondą ar kitiems prekybininkams ginklais pristato paveldėtojas ar jo įgaliotas asmuo kartu su asmeniu, turinčiu leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Paveldėtojo ginklus, saugomus teritorinėje policijos įstaigoje, taip pat gali paimti prekybininkas ginklais.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. spalio 1 d.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                                 Edvardas Šileris