Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 634 „DĖL BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, VALSTYBEI PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ, LOBIŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO, APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 6 d. Nr. 457

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58, 4.62 ir 4.63 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėse (toliau – šios Taisyklės) reglamentuojamas bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas paimto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, valstybei priklausančių lobių ir radinių perdavimas, traukimas į apskaitą, įkainojimas, saugojimas, realizavimas ir atsiskaitymas už juos, grąžinimas, pripažinimas atliekomis ir pripažinto atliekomis turto nurašymas. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.1. Mažavertis turtas – turtas, kurio vertė mažesnė kaip 15 eurų.

1.2. Turtas bešeimininkis, konfiskuotas, valstybės paveldėtas, į valstybės pajamas paimtas, valstybei perduotas turtas, radinys, lobio dalis, priklausanti valstybei, daiktiniai įrodymai.

1.3. Turto administravimas – turto perdavimas, perėmimas, traukimas į apskaitą, vertinimo organizavimas, saugojimas (jeigu reikia saugoti), realizavimas ir lėšų, pardavus turtą, paskirstymas, taip pat turto grąžinimas, pripažinimas atliekomis, pripažinto atliekomis turto nurašymas ir kitos veiklos, būtinos atlikti pagal teisės aktus, kuriais nustatomas tokio turto perdavimas, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.

1.4. Turto realizavimas – turto pardavimas konkurse, įskaitant elektroninį konkursą, elektroninėje parduotuvėje, elektroniniame aukcione, pardavimas per įmones, su kuriomis Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – mokesčių inspekcija) konkurso būdu yra sudariusi turto realizavimo sutartis, perdavimas patikėjimo teise ar realizavimas kita įstatymų nustatyta tvarka ir būdais.

1.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.“

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Turtą administruoja:

2.1. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – nekilnojamąjį turtą – statinius ar jų dalis, įskaitant jiems priskirtą žemės sklypą, jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka gali būti parduodamas, ir akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas (toliau – akcijos) (toliau – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas);

2.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) teritoriniai padaliniai – žemės sklypą (jo dalis), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirtas, žemės sklypą (jo dalis), ant kurio yra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų ir kuris įstatymų nustatyta tvarka neparduodamas, taip pat žemės sklypą (jo dalis), kai žemės sklypo (jo dalies) savininkas nėra jame esančių statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų savininkas (toliau – Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas);

2.3. mokesčių inspekcija – turtą, kurio neadministruoja šių Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.4 papunkčiuose nurodytos institucijos;

2.4. kita valstybės ar savivaldybės institucija – turtą, kuris pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, šias Taisykles ar kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus traukiamas į kitų, nei nurodyta šių Taisyklių 2.1–2.3 papunkčiuose, valstybės ar savivaldybių institucijų apskaitą. Šioms valstybės ar savivaldybių institucijoms šių Taisyklių nuostatos taikomos mutatis mutandis.“

2.3. Pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2. Bešeimininkis daiktas kaip valstybei perduotinas turtas perimamas pagal įsigaliojusį teismo sprendimą, kuriuo daiktas, neturintis savininko (ar jo savininkas nežinomas), pripažintas bešeimininkiu ir perduotas valstybei ar savivaldybei. Daikto pripažinimo bešeimininkiu procesą inicijuoja ta savivaldybės ar valstybės institucija ar įstaiga, tas fizinis ar juridinis asmuo (toliau kartu – asmuo), kurių žinioje toks daiktas yra arba kurie sužino apie tokio daikto buvimą, šių Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka raštu pranešdami apie bešeimininkio daikto buvimą šių Taisyklių 2 punkte nurodytai institucijai, kurios pareiškimu, teismui paduodamu suėjus vieniems metams nuo tos dienos, kurią bešeimininkis daiktas įtrauktas į jos apskaitą (jeigu įstatymai nenustato ko kita), teismas gali priimti sprendimą perduoti bešeimininkį daiktą valstybei ar savivaldybei. Iki perduodamas valstybei ar savivaldybei, bešeimininkis daiktas šių Taisyklių 2 punkte nurodytoje institucijoje turi būti užregistruotas nebalansinėje apskaitoje. Bešeimininkis daiktas perimamas surašant šio Nutarimo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytos institucijos nustatytos formos turto apskaitos dokumentą. Perėmimo šių Taisyklių 2 punkte nurodytoje institucijoje, siekiant, kad šis turtas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka būtų perduotas valstybei ar savivaldybei, pagrindas – asmens, kurio žinioje toks daiktas yra arba kuris sužino apie tokio daikto buvimą, pranešimas (šiose Taisyklėse pranešimas suprantamas kaip asmens kreipimasis raštu į kompetentingą instituciją dėl atitinkamų veiksmų atlikimo) šių Taisyklių 2 punkte nurodytai institucijai apie bešeimininkio daikto buvimą. Statinius ar jų dalis, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), šių Taisyklių nustatyta tvarka traukia į apskaitą:

3.2.1. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – realizuotinus statinius ar jų dalis;

3.2.2. kitos valstybės ar savivaldybių institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka įpareigotos atlikti atitinkamos paskirties statinių valdymą, priežiūrą ar kitas turto administravimo funkcijas, – nerealizuotinus statinius ar jų dalis. Savivaldybės, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pritarus, gali įtraukti į savo apskaitą savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingus realizuotinus statinius ar jų dalis.“

2.4. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3. Neatlygintinai valstybei perduotas turtas traukiamas į apskaitą pagal dovanojimo sutartį, sudarytą tarp dovanotojo ir mokesčių inspekcijos arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, arba Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių, atsižvelgiant į administruojamo turto rūšis, nurodytas šių Taisyklių 2.1–2.3 papunkčiuose.“

2.5. Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1. Asmuo, turintis valstybei perduotiną turtą (išskyrus radinį, apie kurį kompetentingai institucijai turi būti pranešta Civilinio kodekso 4.62 straipsnyje nustatyta tvarka), privalo per 10 darbo dienų nuo sužinojimo apie tą turtą momento raštu pranešti apie jį mokesčių inspekcijai, kai valstybei perduotinas turtas yra mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, kai valstybei perduotinas turtas yra Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kai valstybei perduotinas turtas yra centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, arba šioms ar šių Taisyklių 2.4 papunktyje nurodytoms institucijoms pagal administruojamo turto rūšis, nurodytas šių Taisyklių 2.1–2.4 papunkčiuose, kai valstybei perduotinas turtas yra bešeimininkis daiktas.“

2.6. Pripažinti netekusiu galios 4.2 papunktį.

2.7. Pripažinti netekusiu galios 4.3 papunktį.

2.8. Pakeisti 4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4. Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavę pranešimą apie valstybei perduotiną turtą, per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo turi iš perduodančiojo asmens jį perimti, įvertinti, prireikus atlikti jo ekspertizę ir surašyti turto perėmimo dokumentą. Jeigu mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui kyla abejonių dėl valstybei perduotino turto vertės, mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys turi teisę su turtą vertinančia įmone Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti rašytinę sutartį dėl šio valstybei perduotino turto vertinimo. Šiuo atveju mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys valstybei perduotiną turtą perima per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo, surašydami turto perėmimo dokumentą.“

2.9. Pakeisti 4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5. Asmuo, perduodamas mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui valstybei perduotiną turtą, kartu su turtu pateikia turimus su valstybei perduotinu turtu susijusius dokumentus.“

2.10. Pakeisti 4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6. Jeigu mokesčių inspekcijai perduodamos įregistruotos, identifikuotos ir pripažintos tinkamomis eksploatuoti (techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas atitinka gamintojo ir teisės aktų reikalavimus) transporto priemonės, turi būti pateikti atitinkami turto arešto arba aprašo aktai, turimi transporto priemonių registravimo dokumentai ir kiti su perduodamomis transporto priemonėmis susiję dokumentai, kurių pagrindu minėtos transporto priemonės galės būti naudojamos pagal tiesioginę paskirtį. Jeigu valstybei perduotinos transporto priemonės neturi registravimo, identifikavimo ir kitų tinkamumą eksploatuoti patvirtinančių dokumentų, kurių pagrindu minėtos transporto priemonės galės būti naudojamos pagal tiesioginę paskirtį, tokių transporto priemonių identifikavimą ir (ar) pripažinimą tinkamomis eksploatuoti turi organizuoti institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės. Jeigu institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės, negali šių transporto priemonių identifikuoti ir (ar) pateikti pripažinimo tinkamomis eksploatuoti dokumentų arba jei minėtos transporto priemonės yra mažavertės, jos mokesčių inspekcijai neperduodamos, išskyrus atvejus, kai transporto priemonės atitinka šių Taisyklių 6 punkto antrojoje pastraipoje nustatytus kriterijus. Tokias transporto priemones savo sprendimu pripažįsta atliekomis institucijos, kurios žinioje yra valstybei perduotinos transporto priemonės, vadovas arba jo įgaliotas asmuo, surašydamas mokesčių inspekcijos patvirtintos formos turto pripažinimo atliekomis aktą (toliau – turto pripažinimo atliekomis aktas).“

2.11. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Tais atvejais, kai valstybei perduotiną turtą būtina saugoti, valstybės institucijos, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, privalo užtikrinti, kad su asmenimis, teikiančiais saugojimo paslaugas, būtų sudaromos ekonomiškai pagrįstos saugojimo sutartys, t. y. kad teikiamų saugojimo paslaugų kaina būtų nustatyta vadovaujantis protingumo kriterijais ir atitiktų rinkoje teikiamų analogiškų saugojimo paslaugų kainą.

Valstybės institucijų, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, patirtos išlaidos, susijusios su šio turto saugojimu, apmokamos tokia tvarka: turto saugojimo išlaidas, susidariusias iki šio turto perdavimo mokesčių inspekcijai ir įtraukimo į apskaitą joje surašant turto perėmimo dokumentą dienos, apmoka ta valstybės institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinas turtas, iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų; turto saugojimo išlaidas, susidariusias nuo šio turto perėmimo mokesčių inspekcijoje ir įtraukimo į apskaitą joje surašant turto perėmimo dokumentą dienos, apmoka mokesčių inspekcija iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų; turto saugojimo išlaidas, susidariusias iki šio turto pripažinimo atliekomis, kai mokesčių inspekcija neperima šio turto kaip nerealizuotino, apmoka ta valstybės institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinas turtas, iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Tuo atveju, kai teismas priima sprendimą, pagal kurį turtas konfiskuojamas ir perduodamas valstybės nuosavybėn, sprendimą dėl šio turto sulaikymo priėmusi valstybės institucija yra laikoma valstybės institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinas turtas, tol, kol mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys šių Taisyklių nustatyta tvarka perima šį pagal teismo sprendimą konfiskuotą turtą ir jį įtraukia į apskaitą surašydami turto perėmimo dokumentą. Valstybės institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinas turtas, per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo konfiskuoti ir perduoti valstybės nuosavybėn turtą įsiteisėjimo dienos apie tai raštu informuoja mokesčių inspekciją, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį.

Jeigu mokesčių inspekcija šių Taisyklių nustatyta tvarka atsisako perimti šį turtą kaip nerealizuotiną, valstybės institucija, kurios žinioje yra valstybei perduotinas turtas, privalo šį turtą pripažinti atliekomis.“

2.12. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys valstybės nuosavybėn perduotiną turtą ir (ar) valstybei perduotiną turtą, kuris nuosavybės teise nepriklauso valstybei, traukia į apskaitą surašydami turto perėmimo dokumentą.“

2.13. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Alkoholio produktai į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami, o naikinami pagal Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų sunaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 178 „Dėl Areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (išskyrus atvejus, kai minėtieji produktai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami biodegalų gamybai).“

2.14. Pakeisti 101 punktą ir jį išdėstyti taip:

101. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys ir jų dalys (toliau kartu – ginklai ir šaudmenys) perimami ir traukiami į apskaitą šių Taisyklių IV skyriaus VI skirsnyje nustatyta tvarka.“

2.15. Pakeisti 103 punktą ir jį išdėstyti taip:

103. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini gyvi ar negyvi pagal Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus saugomų rūšių laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų (toliau – gyvi ar negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų), taip pat konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini ūkiniai gyvūnai ir gyvūnai augintiniai, naminiai gyvūnai į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami. Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotų ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių, naminių gyvūnų perėmimo, įtraukimo į apskaitą, įkainojimo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo, nugaišinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

Konfiskuotus ar kitaip valstybei perduotinus gyvus ar negyvus laukinius augalus ar gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų privalo traukti į apskaitą valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje jie yra.

Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvų ar negyvų laukinių augalų ar gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų perdavimo mokslo ir (ar) mokymo institucijoms mokslo ir (ar) mokymo tikslais tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Atvejus, kuriais juos būtina sunaikinti (negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų yra sugedę, mažaverčiai, jų negalima panaudoti mokslo ir (ar) mokymo tikslams, o gyvi laukiniai augalai ar gyvūnai užkrėsti pavojingų ligų sukėlėjais, ligoti, smarkiai sužaloti, yra kitų priežasčių) nustato aplinkos ministras.

Valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje yra konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, per 30 dienų nuo šių daiktų patekimo jų žinion privalo kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją (ar jos įgaliotą instituciją) dėl šių daiktų laikymo, tolesnio perdavimo sąlygų; o gyvų augalų ar gyvūnų konfiskavimo ar kitokio perdavimo atveju – nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Aplinkos ministerija (ar jos įgaliota institucija), gavusi tokį paklausimą, per 30 dienų (o gyvų augalų ar gyvūnų konfiskavimo ar kitokio perdavimo atveju – nedelsdama, t. y. tą pačią darbo dieną) nuo paklausimo gavimo privalo informuoti valstybės ar savivaldybės instituciją, kurios žinioje yra konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini gyvi ar negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, kur ir kokiomis sąlygomis privaloma šį turtą laikyti, kada, kur ir kokiomis sąlygomis perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyvų laukinių augalų ar gyvūnų saugų perkėlimą į tinkamą jiems laikyti ir Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nurodytą vietą, kurioje jie būtų naudojami mokslo ir (ar) mokymo tikslams, arba sunaikinimą savo lėšomis privalo organizuoti ta valstybės ar savivaldybės institucija, kurios žinioje jie yra.“

2.16. Pakeisti 105 punktą ir jį išdėstyti taip:

105. Šių Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytą turtą į apskaitą traukia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, o šių Taisyklių 2.2 papunktyje nurodytą turtą į apskaitą traukia Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai pagal žemės sklypų (jų dalių) buvimo vietą.

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamo turto perėmimui, įvertinimui ir apskaitai taikomos šių Taisyklių II ir III skyrių nuostatos, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose nenustatyta kitaip.

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Žemės įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatyta tvarka.

Valstybei perduotinos akcijos įtraukiamos į privatizuojamų objektų sąrašą ir privatizuojamos Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo ir kitų valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių turėtos išlaidos, susijusios su Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamo turto administravimu, apmokamos iš bendrųjų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo išlaidos, susijusios su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamo turto administravimu, pardavimu ir (arba) privatizavimu, apmokamos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygį reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

2.17. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ar Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai valstybės institucijų konfiskuotą turtą perima per 10 darbo dienų nuo įsiteisėjusio sprendimo konfiskuoti turtą ir su juo susijusių dokumentų gavimo dienos.“

2.18. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Kompetentingas asmuo, perduodamas mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui teismo nuosprendžiu (nutarimu) konfiskuotą turtą, turi pateikti patvirtintą nuosprendžio kopiją (administracinio nusižengimo bylos protokolo, kuriame nurodyta apie turto paėmimą, kopiją) ir turto arešto (turto aprašymo) faktą patvirtinančius dokumentus (turto arešto akto, daiktų paėmimo, administracinio nusižengimo, asmens apžiūros, daiktų patikrinimo ar administracinio sulaikymo protokolo kopiją).“

2.19. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys tokį turtą įkainoja (įvertina) rinkos kainomis, atsižvelgdami į jo būklę, kokybę, nusidėvėjimo laipsnį, prekinę išvaizdą, paklausą, realias pardavimo galimybes ir kitas svarbias aplinkybes, nuo kurių priklauso jo kaina.“

2.20. Pakeisti 16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.1. Jeigu konfiskuotas nekilnojamasis turtas, nurodoma nekilnojamojo turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pažymėjimo išdavimo data, turto buvimo vieta, valstybės įmonės Registrų centro pateikti konkretūs duomenys apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą. Kai tokių dokumentų nėra arba jie nepateikti, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai, kai konfiskuotas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojai, kai konfiskuotas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, patys turi kreiptis į valstybės įmonę Registrų centrą, kad konfiskuotas nekilnojamasis turtas būtų inventorizuotas, įregistruotas ir įvertintas. Jeigu teisinės registracijos dokumentai buvo pateikti, tačiau juose nustatyta konfiskuoto nekilnojamojo turto kaina faktiškai neatitinka toje vietovėje galiojančios rinkos kainos ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio ar centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojai nesutinka su pateiktu turto įkainojimu, jie turi teisę su turto vertinimo įmone Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti rašytinę sutartį dėl šio nekilnojamojo turto vertinimo. Nekilnojamasis turtas turi būti iš naujo įkainotas pagal jų skaičiavimus. Turto vertinimo ataskaita turi būti pridėta prie turto perėmimo dokumento. Konfiskuotas nekilnojamasis turtas įvertinamas rinkos kainomis. Jeigu konfiskuotas nekilnojamasis turtas yra nedalomas, turto apyraše turi būti nurodytas visas turtas arba jo vertė pinigais. Jeigu konfiskuojama nekilnojamojo dalomo turto dalis ir teismo sprendime (vykdomajame rašte) nurodyta šios turto dalies vertė pinigais, turto perėmimo dokumente turi būti pažymėta, kuri turto dalis konfiskuota, kokią viso turto dalį sudaro konfiskuojamoji dalis, kokia jos vertė.“

2.21. Pakeisti 16.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.3. Jeigu konfiskuoti taurieji metalai lydinių, grynuolių ir laužo pavidalu ar tauriųjų metalų gaminiai, taip pat brangakmeniai ir jų gaminiai, nurodoma metalo (brangakmenio) pavadinimas, kiekis vienetais, praba (karatai), masė gramais ir ypatingieji požymiai. Taurieji metalai, brangakmeniai ir jų gaminiai įvertinami vadovaujantis tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijos pateiktu atitinkamu kokybės pažymėjimu arba ekspertizės išvada.“

2.22. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Jeigu konfiskuojamas žemės sklypas (jo dalis), valstybės ar savivaldybės institucija, gavusi teismo sprendimą konfiskuoti žemės sklypą (jo dalį) ir turto arešto (turto aprašymo) faktą patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo ir turto arešto (turto aprašymo) faktą patvirtinančių dokumentų gavimo turi perduoti esamus dokumentus, susijusius su tuo žemės sklypu (jo dalimi), atitinkamai Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo (jo dalies) buvimo vietą arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, išskyrus tuos atvejus, kai minėti dokumentai buvo pateikti tiesiogiai Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo (jo dalies) buvimo vietą arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui.“

2.23. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Jeigu mokesčių inspekcijai perduodamos strateginės prekės, ji per 3 darbo dienas nuo turto perėmimo dokumento surašymo turi informuoti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir kitas valstybės institucijas bei įstaigas, kurių veiklos sričiai priskiriama šių strateginių prekių ar technologijų naudojimo kontrolė (priežiūra), apie perduotas strategines prekes.“

2.24. Pakeisti 23 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Nerealizuotinus statinius ar jų dalis į apskaitą įtraukia valstybės ar savivaldybių institucijos, nurodytos šių Taisyklių 3.2.2 papunktyje. Valstybės ar savivaldybės institucija, įtraukusi nerealizuotinus statinius ar jų dalis į apskaitą, turi teisę sudaryti atitinkamas sutartis su įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis dėl nerealizuotinų statinių ar jų dalių priežiūros, saugojimo ir naudojimo. Valstybės institucija, įtraukusi nerealizuotinus statinius ar jų dalis į apskaitą, apmoka šių statinių ar jų dalių priežiūros, saugojimo ir kitas išlaidas iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.“

2.25. Pakeisti 231 punktą ir jį išdėstyti taip:

231. Statinių ar jų dalių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaita atliekama taip:

231.1. Valstybės ar savivaldybių institucijos, nurodytos šių Taisyklių 3.2.2 papunktyje, sudaro, nuolat pildo ir tikslina visų statinių ar jų dalių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašus.

231.2. Valstybės ar savivaldybių institucijos, nurodytos šių Taisyklių 3.2.2 papunktyje, nuolat informuoja centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją apie į šių Taisyklių 231.1 papunktyje nurodytus sąrašus įtrauktus naujus statinius ar jų dalis, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi).

231.3. Gavęs šių Taisyklių 231.2 papunktyje nurodytą informaciją, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 10 dienų kreipiasi į tokią informaciją pateikusias valstybės ar savivaldybių institucijas dėl statinių ar jų dalių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apžiūros organizavimo ir apskaitos aktų surašymo. Be centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atstovo, statinių apžiūroje taip pat turi dalyvauti valstybės ar savivaldybių institucijų, nurodytų šių Taisyklių 3.2.2 papunktyje, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (kai apžiūrimi statiniai yra kultūros paveldo objekto (nekilnojamosios kultūros vertybės) teritorijoje ar jo apsaugos zonoje) atstovai.

231.4. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atstovai nustato, ar statiniai ar jų dalys realizuotini, ar nerealizuotini.“

2.26. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojas (pareigūnas), nuvykęs į turto buvimo vietą, turi jį apžiūrėti, nustatyti, ar tuo turtu naudojamasi. Apklausus turto naudotojus (jeigu jie yra), būtina sužinoti, ar yra išlikę su turtu susiję dokumentai, ar žinomi buvę turto savininkai, ir nustatyti, ar turtas bus tinkamas parduoti, ar nepraras savo vertės ir kokybės, kol bus saugomas įstatymo nustatytą laiką.

Jeigu mokesčių inspekcijos pareigūnas nustato, kad turtas netinkamas parduoti, tokio turto mokesčių inspekcijos pareigūnas į apskaitą netraukia ir turto perėmimo dokumento nesurašo. Mokesčių inspekcijai turto neįtraukus į apskaitą, tokį turtą į apskaitą įtraukia ta institucija, kurios žinioje yra toks turtas.“

2.27. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai (pareigūnai), surašydami turto perėmimo dokumentą, turi išspręsti turto, kuris neturi savininko (ar kurio savininkas nežinomas), saugojimo klausimą. Jeigu įmanoma, mokesčių inspekcijos perimtas turtas turi būti saugomas mokesčių inspekcijos patalpose. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių to turto saugoti mokesčių inspekcijos patalpose neįmanoma (dėl didelių matmenų, pavojingumo ar didelės vertės), su turto saugotoju turi būti sudaryta pasaugos sutartis. Gali būti sudaroma ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamo turto, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio administruojamo turto pasaugos sutartis. Turto saugotojui paliekamas vienas turto perėmimo dokumento egzempliorius. Saugotojo atsakomybė nustatoma pagal Civilinio kodekso šeštosios knygos XLII skyriaus nuostatas.“

2.28. Pakeisti 341 punktą ir jį išdėstyti taip:

341. Siekiant nustatyti turto, kurio savininkas nežinomas, savininkus, šio turto perėmimo ar apskaitos dokumentus surašęs subjektas 6 mėnesius savo interneto svetainėje, savivaldybės ir (ar) seniūnijos, kurių teritorijoje yra turtas, interneto svetainėje kviečia atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į šį turtą.“

2.29. Pakeisti 35 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Valstybės ar savivaldybių institucijos, nurodytos šių Taisyklių 3.2.2 papunktyje, dėl jų į apskaitą įtrauktų statinių ar jų dalių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybės ar valstybės nuosavybėn kreipiasi į teismą, pateikdamos jam prašymą (pareiškimą), statinio apskaitos aktą, skelbimus apie statinio savininko paiešką, rašytinį patvirtinimą, kad informacija 6 mėnesius skelbta interneto svetainėje, ir kitus dokumentus apie statinį, jeigu institucija jų turi; nerealizuotini statiniai Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.“

2.30. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Jeigu turto savininkas atsiranda po to, kai įsigalioja teismo sprendimas pripažinti turtą bešeimininkiu ir turtas jau parduotas, tokį turtą administruojanti institucija grąžina savininkui parduoto turto vertės pinigų sumą, išskaičiusi patirtas išlaidas (ekspertizės, turto vertinimo, saugojimo, transportavimo ir kitas išlaidas, susijusias su turto pardavimu). Jeigu turtas neparduodamas, savininkas iki turto grąžinimo privalo atlyginti visas valstybės, savivaldybės ar kitų institucijų patirtas išlaidas, susijusias su šio turto ekspertize, vertinimu, saugojimu, transportavimu ir pardavimu. Jeigu turtas buvo saugomas natūra, savininkui turi būti grąžintas tas pats turtas, kuris saugotas. Jeigu surašytas turto nuvertinimo dokumentas, grąžinama turto nuvertinimo dokumente nurodytos vertės pinigų suma.“

2.31. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Turto (arba pinigų už parduotą turtą) grąžinimą būtina pažymėti turto perėmimo dokumente bei kituose turto apskaitos dokumentuose.“

2.32. Pripažinti netekusiu galios 40 punktą.

2.33. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Bešeimininkio daikto perėmimas įforminamas taip:

41.1. Šių Taisyklių 2 punkte nurodyta institucija, gavusi teismo sprendimą dėl daikto, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas, pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo valstybei, per 10 darbo dienų nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo gavimo dienos turi surašyti turto perėmimo dokumentą.

41.2. Jeigu bešeimininkiu daiktu pripažįstamas nekilnojamasis turtas ar kitas privalomai registruotinas turtas, šių Taisyklių 2 punkte nurodyta institucija privalo šį turtą teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ar kitame registre.

41.3. Jeigu iki pripažinimo bešeimininkiu daiktas buvo saugomas natūra ir nei fizinė, nei prekinė jo būklė nepakito, tačiau per saugojimo laiką sumažėjo vertė, toks turtas gali būti įvertintas suma, iki 30 procentų mažesne už turto perėmimo dokumente nustatytą jo vertę. Daikto vertė nustatoma vadovaujantis turto vertinimo ataskaita. Daikto vertės pokytis po jo pripažinimo bešeimininkiu įforminamas turto nuvertinimo dokumentu.“

2.34. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43. Kai turtas valstybės nuosavybėn gali pereiti paveldėjimo teise, kompetentingos valstybės (savivaldybės) institucijos atstovai (pareigūnai) privalo informuoti mokesčių inspekciją apie numatomą palikimo perėjimą valstybei, jeigu paveldimas mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį (pagal turto buvimo vietą), jeigu paveldimas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją, jeigu paveldimas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas.

Jeigu pranešimus apie valstybės paveldėtiną turtą gauna ir mokesčių inspekcija, ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, o valstybės paveldėtinas turtas yra šių Taisyklių nustatyta tvarka administruotinas tiek centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, tiek ir mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas inicijuoja viso paveldėtino turto paveldėjimą valstybės vardu. Tokiu atveju centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, per 10 darbo dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi šį dokumentą (jo kopiją) perduoti mokesčių inspekcijai, kad mokesčių inspekcija šių Taisyklių nustatyta tvarka galėtų pradėti paveldėtą turtą administruoti. Šiuo atveju turto perėmimo dokumentas neforminamas.

Jeigu pranešimus apie valstybės paveldėtiną turtą gauna ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, ir Nacionalinė žemės tarnyba, o valstybės paveldėtinas turtas yra šių Taisyklių nustatyta tvarka administruotinas ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, ir Nacionalinės žemės tarnybos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas inicijuoja viso paveldėtino turto paveldėjimą valstybės vardu. Tokiu atveju centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, per 10 darbo dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi šį dokumentą (jo kopiją) perduoti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypų (jų dalių) buvimo vietą, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys šių Taisyklių nustatyta tvarka galėtų pradėti administruoti paveldėtus žemės sklypus. Šiuo atveju turto perėmimo dokumentas neforminamas.

Jeigu pranešimus apie valstybės paveldėtiną turtą gauna ir mokesčių inspekcija, ir Nacionalinė žemės tarnyba, o valstybės paveldėtinas turtas yra šių Taisyklių nustatyta tvarka administruotinas ir mokesčių inspekcijos, ir Nacionalinės žemės tarnybos, mokesčių inspekcija inicijuoja viso paveldėtino turto paveldėjimą valstybės vardu. Tokiu atveju mokesčių inspekcija, gavusi paveldėjimo teisės liudijimą, per 10 darbo dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi šį dokumentą (jo kopiją) perduoti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypų (jų dalių) buvimo vietą, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys šių Taisyklių nustatyta tvarka galėtų pradėti administruoti paveldėtus žemės sklypus. Šiuo atveju turto perėmimo dokumentas neforminamas.

Jeigu valstybė paveldi centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamą turtą arba Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamą turtą, atitinkamai centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ar Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys įgyja ir privalo vykdyti visas Civiliniame kodekse nustatytas su palikimo priėmimu susijusias pareigas.“

2.35. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44. Mokesčių inspekcija, kai valstybė paveldi mokesčių inspekcijos administruojamą turtą, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kai valstybė paveldi centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamą turtą, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, kai valstybė paveldi Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamą turtą, gavę pranešimą apie numatomą palikimo perėjimą valstybei, prireikus gali kreiptis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl palikimo apsaugos.“

2.36. Pripažinti netekusiu galios 45 punktą.

2.37. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Jeigu į palikimą įeina turtas, kuris yra įkeistas ar įregistruotas Hipotekos registre, mokesčių inspekcijos pareigūnas, jeigu paveldimas turtas, kurį šių Taisyklių nustatyta tvarka administruoja mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojas, jeigu paveldimas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, ar Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojas, jeigu paveldimas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, turi surašyti turto perėmimo dokumentą, įregistruoti turtą valstybės vardu ir per 10 darbo dienų nuo įregistravimo visus dokumentus pateikti Hipotekos registrui, kad būtų padaryti atitinkami pakeitimai.“

2.38. Papildyti 491 punktu:

491. Jeigu į palikimą įeina turtas, kuris yra areštuotas, išskyrus atvejus, kai vykdomas išieškojimas iš įkeisto turto, mokesčių inspekcijos pareigūnas, jeigu paveldimas turtas, kurį šių Taisyklių nustatyta tvarka administruoja mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojas, jeigu paveldimas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, ar Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio darbuotojas, jeigu paveldimas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, turi surašyti turto perėmimo dokumentą, įregistruoti turtą valstybės vardu ir per 10 darbo dienų nuo įregistravimo visus dokumentus pateikti turtą areštavusiam antstoliui, kad būtų panaikintas valstybės paveldėto turto areštas, sustabdyta vykdomoji byla ir tokį turtą būtų galima realizuoti šių Taisyklių nustatyta tvarka.“

2.39. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

51. Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavę paveldėjimo teisės liudijimą, valstybės paveldėtą turtą realizuoja šių Taisyklių IV skyriaus nustatyta tvarka. Testatoriui nurodžius sąlygas, kurias privalo įvykdyti valstybė, kad galėtų paveldėti atitinkamą testatoriaus turtą, ir kompetentingoms valstybės institucijoms priėmus sprendimą prisiimti atitinkamus įsipareigojimus, susijusius su šiomis sąlygomis, mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys testatoriaus sąlygas įvykdo iki palikimo priėmimo ir paveldėjimo teisės liudijimo gavimo.

Mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys valstybės paveldėtą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise.“

2.40. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58. Jeigu teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, priima sprendimą konfiskuoti daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, arba nutraukia bylos nagrinėjimą, o daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pripažįsta konfiskuotu turtu, arba kitais atvejais, kai daiktai konfiskuojami, įsigaliojus teismo sprendimui, mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 10 darbo dienų nuo vykdomojo rašto ir įsigaliojusiojo teismo sprendimo kopijos gavimo dienos pažymi tai turto perėmimo dokumente.“

2.41. Pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

60. Savininkas, kurio turtą saugo kiti asmenys pagal turto pasaugos sutartį, apie savo pageidavimą perduoti turtą valstybei informuoja saugotoją ir mokesčių inspekciją, kai valstybei perduodamas mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją, kai valstybei perduodamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, arba atitinkamą Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį, kai valstybei perduodamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas.“

2.42. Pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti taip:

61. Jeigu turto savininkas pats saugo turtą, tačiau pageidauja jį perduoti valstybės nuosavybėn, jis pateikia pranešimą mokesčių inspekcijai, kai valstybei perduodamas mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kai valstybei perduodamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, ar atitinkamam Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, kai valstybei perduodamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas.“

2.43. Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66. Jeigu turto savininko prašymu turto vertinimą atliko turto vertinimo įmonė ir ji pateikė turto vertinimo ataskaitą, ši turto vertinimo ataskaita paliekama mokesčių inspekcijai, kai valstybei perduodamas mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kai valstybei perduodamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, ar atitinkamam Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, kai valstybei perduodamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, o jos kopija perduodama turtą perduodančiam asmeniui. Turto vertinimo ataskaita pridedama prie turto perėmimo dokumento.“

2.44. Pakeisti 68 punktą ir jį išdėstyti taip:

68. Kai siūloma perduoti nekilnojamąjį turtą, turi būti pateikta pažyma apie teisinę registraciją ir šio turto savininką iš valstybės įmonės Registrų centro arba kito registro, o kai siūlomas kitas turtas, kuriam nustatyta privalomoji registracija, – pažymėjimas iš atitinkamos institucijos, atliekančios teisinę registraciją.“

2.45. Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

73. Turto kainą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nustato perduodančiojo asmens, ir mokesčių inspekcijos, kai valstybei perduotinas mokesčių inspekcijos administruojamas turtas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, kai valstybei perduotinas turtas yra centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio, kai valstybei perduotinas turtas yra Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamas turtas, atstovai, prireikus pasitelkę turto vertintojus. Kaina nustatoma atsižvelgiant į turto kokybę, prekinę išvaizdą, realizavimo terminus, prekės specifiką, rinką ir kitus požymius.“

2.46. Pakeisti 76 punktą ir jį išdėstyti taip:

76. Mokesčių inspekcijos administruojamo turto realizavimą šių Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja mokesčių inspekcija. Mokesčių inspekcijos administruojamo turto pardavimo elektroniniame aukcione tvarką nustato mokesčių inspekcijos viršininkas.

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamas turtas realizuojamas Žemės įstatymo, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamu turtu disponuojama Žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka.

Kai valstybei, paveldėjusiai palikėjo turtą, tenka pareiga atsiskaityti su jo kreditoriais, pirmiausia atsiskaitoma iš mokesčių inspekcijos administruojamo parduoto turto, po to iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamo turto, po to iš Nacionalinės žemės tarnybos administruojamo turto.“

2.47. Pakeisti IV skyriaus II skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II. MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ADMINISTRUOJAMO TURTO PARDAVIMAS“.

2.48. Pakeisti 81 punktą ir jį išdėstyti taip:

81. Mokesčių inspekcijos administruojamas turtas parduodamas taip:

81.1. Kilnojamasis turtas, kurio vieneto kaina lygi 17 500 eurų arba didesnė, parduodamas tik konkurso arba elektroninio konkurso būdu, išskyrus šių Taisyklių 81.2 ir 81.3 papunkčiuose nurodytus atvejus.

81.2. Vertybinių popierių (išskyrus akcijas), finansinių priemonių, kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, ir kolektyvinio investavimo subjektų investicinių priemonių, kaip šios sąvokos apibrėžtos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (toliau finansinės priemonės ir investicinės priemonės kartu – finansinės priemonės), išpirkimas ir pardavimas, į pensijų fondų pensijų sąskaitas traukiamų vienetų konvertavimas į pinigus inicijuojamas šia tvarka:

81.2.1. Vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) ir finansinės priemonės, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, organizuotose Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, parduodami per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką, kuris yra parduodamų vertybinių popierių (išskyrus akcijas), taip pat finansinių priemonių sąskaitos tvarkytojas. Mokesčių inspekcija šiam tarpininkui pateikia vertybinių popierių (išskyrus akcijas) ar finansinių priemonių pardavimo pavedimą, kuriame nurodo pardavimo kainą, ne mažesnę už pavedimo pateikimo metu reguliuojamoje rinkoje (biržoje) esančią šių vertybinių popierių (išskyrus akcijas) ar finansinių priemonių pirkimo (paklausos) kainą. Jeigu vertybinių popierių (išskyrus akcijas) ar finansinių priemonių yra daug (palyginti su biržoje įprastomis tų vertybinių popierių apyvartomis), siekiant nesumažinti jų kainos, visas parduodamų vertybinių popierių (išskyrus akcijas) kiekis padalijamas į kelias dalis ir palaipsniui parduodamas per kelias dienas.

81.2.2. Užsienio vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) ir finansinės priemonės, kurie kotiruojami kitų užsienio biržų ar kitų organizuotų rinkų pirmuosiuose sąrašuose, parduodami šių Taisyklių 81.2.1 papunktyje nustatyta tvarka.

81.2.3. Vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) ir finansinės priemonės, kuriais neprekiaujama šių Taisyklių 81.2.1 ir 81.2.2 papunkčiuose nurodytose rinkose, išskyrus Lietuvos Respublikoje išleistus uždarųjų akcinių bendrovių vertybinius popierius, ir tie vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) ir tos finansinės priemonės, kurių mokesčių inspekcija dėl objektyvių priežasčių negali parduoti šių Taisyklių 81.2.1 ir 81.2.2 papunkčiuose nustatyta tvarka, parduodami per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką (finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą, turinčias teisę teikti investicinę paslaugą – vykdyti pavedimus įsigyti ir perleisti vertybinius popierius klientų sąskaita), kuris atrenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta konkurso tvarka. Su konkurso nugalėtoju sudaroma tarpininkavimo parduodant vertybinius popierius (išskyrus akcijas) ir finansines priemones sutartis, kuria atrinktasis vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas įsipareigoja siekti geriausios parduodamų vertybinių popierių (išskyrus akcijas) ir finansinių priemonių kainos. Jeigu yra atrinktas vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, mokesčių inspekcija privalo pasinaudoti jo paslaugomis taip pat vietoj šių Taisyklių 81.2.1 ir 81.2.2 papunkčiuose nurodytų atvejų, jeigu šiais atvejais būsiančios vertybinių popierių (išskyrus akcijas) ar finansinių priemonių tiesioginio pardavimo bendrosios išlaidos didesnės už atrinktojo tarpininko siūlomas bendrąsias pardavimo išlaidas.

81.2.4. Lietuvos Respublikoje išleisti uždarųjų akcinių bendrovių vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) parduodami tarpininkaujant šių Taisyklių 81.2.3 papunktyje nustatyta tvarka atrinktam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui arba kitam konkurso būdu pagal Viešųjų pirkimų įstatymą atrinktam juridiniam asmeniui. Konkretiems uždarosios akcinės bendrovės vertybiniams popieriams (išskyrus akcijas) parduoti mokesčių inspekcija privalo pasirinkti tą tarpininką, kuris siūlo mažiausias bendrąsias pardavimo išlaidas. Lietuvos Respublikoje išleistus uždarųjų akcinių bendrovių vertybinius popierius (išskyrus akcijas) gali tiesiogiai parduoti ir pati mokesčių inspekcija, jeigu tokiam vertybinių popierių (išskyrus akcijas) tiesioginiam pardavimui organizuoti prireiktų mažiau išlaidų, nei jiems parduoti per tarpininką. Pastaruoju atveju vertybinių popierių (išskyrus akcijas) pirkimo–pardavimo sutartį mokesčių inspekcija sudaro su pirkėju, jos organizuotame pardavimo konkurse pasiūliusiu geriausią kainą.

81.2.5. Kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus mokesčių inspekcija pateikia išpirkti pagal šių kolektyvinio investavimo subjektų sudarymo dokumentų nuostatas. Jeigu investiciniais vienetais ar kitomis investicinėmis priemonėmis prekiaujama vertybinių popierių rinkose ir jų pardavimo rinkoje išlaidos mažesnės už išpirkimo išlaidas, mokesčių inspekcija laikosi šių Taisyklių 81.2.1–81.2.3 papunkčiuose nustatytos tvarkos.

81.2.6. Valstybei perduotinas pensijų fondų turtas mokesčių inspekcijos prašymu, pateikiamu atitinkamus pensijų fondus valdančioms pensijų kaupimo bendrovėms, konvertuojamas į pinigus pagal valstybei perduotinose pensijų sąskaitose esančių apskaitos vienetų skaičių ir vertę pensijų fondų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

81.3. Turtas, kurį pagal įstatymus leidžiama realizuoti tik gavus nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą), gali būti perduotas realizuoti tik konkurso būdu sudarant sutartis su atitinkamas licencijas (leidimus) turinčiais asmenimis. Realizuojami tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai privalo būti įspauduoti pagal Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

81.4. Šių Taisyklių 81.1–81.3 papunkčiuose nenurodytas turtas parduodamas per įmones, su kuriomis mokesčių inspekcija konkurso būdu yra sudariusi turto realizavimo sutartis, elektroninėje parduotuvėje ar realizuojamas kita šių Taisyklių nustatyta tvarka.“

2.49. Pakeisti 109 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

109. Informacija apie turto pardavimą konkurso būdu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki organizuojamo konkurso turi būti skelbiama mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Skelbime pateikiami šie duomenys:“.

2.50. Pakeisti 118 punktą ir jį išdėstyti taip:

118. Konkurso laimėtojas privalo konkurso komisijai pateikti arba atsiųsti dokumentus, patvirtinančius, kad jo už nupirktą turtą pasiūlyta suma sumokėta. Konkurso komisija, gavusi iš konkurso laimėtojo informaciją, patvirtinančią, kad suma sumokėta, per 5 darbo dienas nuo minėtos informacijos gavimo surašo mokesčių inspekcijos patvirtintos formos elektroninio konkurso protokolą. Konkurso laimėtojui, per nustatytą laiką sumokėjusiam jo pasiūlytą pinigų sumą, išduodamas konkurso komisijos posėdžio protokolo išrašas. Su konkurso laimėtoju per 10 darbo dienų nuo informacijos apie atsiskaitymą gavimo sudaroma įstatymų reikalaujamos formos pirkimo–pardavimo sutartis.“

2.51. Pakeisti 119 punktą ir jį išdėstyti taip:

119. Konkurso laimėtojas į mokesčių inspekcijos sąskaitą per 3 darbo dienas nuo konkurso vykdymo dienos turi sumokėti pasiūlytą pinigų sumą. Nesumokėjęs laiku, konkurso laimėtojas praranda teisę pirkti turtą. Tokiu atveju laikoma, kad laimi antrasis pagal pasiūlytos kainos dydį konkurso dalyvis. Apie tai jam turi būti pranešta registruotu laišku arba pasirašytinai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pinigų sumokėjimo termino pasibaigimo. Antrasis konkurso dalyvis jo pasiūlytą pinigų sumą į mokesčių inspekcijos sąskaitą turi sumokėti per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Jeigu ir antrasis konkurso dalyvis nustatytu laiku neperveda nurodytos pinigų sumos į mokesčių inspekcijos sąskaitą arba atsisako pasiūlymo pirkti turtą, laimėtoju laikomas trečiasis konkurso dalyvis ir taip toliau. Jeigu visi konkurso dalyviai atsisako sumokėti ir pirkti parduodamą turtą, laikoma, kad konkursas neįvyko.“

2.52. Pakeisti 120 punktą ir jį išdėstyti taip:

120. Pirmajam konkursui neįvykus, turto pardavimo kaina sumažinama ne daugiau kaip 20 procentų pradinės pardavimo kainos. Antrajam konkursui neįvykus, turtas parduodamas be konkurso, tačiau jo kaina sumažinama ne daugiau kaip 30 procentų kainos, nustatytos po pirmojo neįvykusio konkurso.“

2.53. Pakeisti 130.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

130.7. kitas turtas, nurodytas Lietuvos Respublikos finansų ministro tvirtinamame bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, kuris patikėjimo teise perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, sąraše.“

2.54. Pakeisti 131 punktą ir jį išdėstyti taip:

131. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini ginklai ir šaudmenys į mokesčių inspekcijos apskaitą neįtraukiami.“

2.55. Pakeisti 132 punktą ir jį išdėstyti taip:

132. Konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini ginklai ir šaudmenys, esantys atitinkamų valstybės (savivaldybės) institucijų (pareigūnų) žinioje, pristatomi į ir perduodami administruoti institucijai, kuriai Vyriausybė, vadovaudamasi Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, suteikė atitinkamus įgaliojimus (toliau – ginklus administruojanti institucija).

2.56. Pakeisti 133 punktą ir jį išdėstyti taip:

133. Prieš ginklų ir šaudmenų perdavimą perduodančios valstybės (savivaldybės) institucijos įgaliotas pareigūnas dviem egzemplioriais surašo turto perdavimo patikėjimo teise dokumentą, kuriame detaliai aprašo perduodamų ginklų ir šaudmenų markę, modelį ir kitus techninius parametrus, neįvertindamas šių ginklų ir šaudmenų. Atitinkamos valstybės (savivaldybės) institucijos, perduodančios ginklus ir šaudmenis, pareigūnas pateikia ginklus administruojančiai institucijai turto perėmimo dokumentą, taip pat dokumentus, pagrindžiančius turto perdavimą. Ginklai ir šaudmenys perduodami nustatytu laiku, kuris raštu suderinamas su ginklus administruojančia institucija.“

2.57. Pripažinti netekusiu galios 134 punktą.

2.58. Pakeisti 137 punktą ir jį išdėstyti taip:

137. Netikri pinigai perduodami Lietuvos teismo ekspertizės centrui, o jeigu jis atsisako priimti, sunaikinami. Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, įspauduoti padirbtu Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu, perduodami tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijai.“

2.59. Pakeisti 139 punktą ir jį išdėstyti taip:

139. Turtas, kurio vertė mažesnė už galimas išlaidas, susijusias su jo realizavimu, pagal turto perdavimo patikėjimo teise dokumentą gali būti perduodamas patikėjimo teise globos ir rūpybos įstaigoms naudoti pagal paskirtį.“

2.60. Pakeisti 140 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu turtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo perduodamas mokesčių inspekcijos sprendimu, tokie sprendimai turi būti suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.“

2.61. Pakeisti 1402 punktą ir jį išdėstyti taip:

1402. Pasirinkus turto pardavimą elektroninio konkurso būdu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo turto perėmimo dokumento surašymo mokesčių inspekcija paskelbia apie turto pardavimą elektroniniame konkurse ir jį organizuoja. Elektroninio konkurso komisija (pirmininkas ir du nariai) skiriami mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens įsakymu. Elektroninio konkurso komisijai dirbant turi būti rašomas elektroninio konkurso komisijos posėdžio protokolas.

Elektroninio konkurso komisija ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki elektroninio konkurso pradžios apie tai paskelbia mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.“

2.62. Pakeisti 1404 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

1404. Pageidaujantys dalyvauti elektroniniame konkurse asmenys iki elektroninio konkurso pradžios likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms turi užsiregistruoti (identifikuoti savo tapatybę) prisijungdami prie mokesčių inspekcijos interneto svetainės „e.VMI“ autorizuotų elektroninių paslaugų srities „Mano VMI“. Elektroninio konkurso dalyviais užsiregistruojama šia tvarka:“.

2.63. Pakeisti 14010 punktą ir jį išdėstyti taip:

14010. Kiekvieno elektroninio konkurso pradžia yra skelbime apie elektroninį konkursą nurodytos darbo dienos devinta valanda (9 val. 00 min.), o pabaiga – 5 darbo dienos (skaičiuojant nuo skelbime apie elektroninį konkursą nurodytos elektroninio konkurso pradžios dienos) dvylikta valanda (12 val. 00 min.).“

2.64. Pakeisti 14013 punktą ir jį išdėstyti taip:

14013. Elektroninio konkurso dalyvis iki elektroninio konkurso pradžios ar jo metu gali atsisakyti dalyvauti elektroniniame konkurse. Apie atsisakymą dalyvauti elektroniniame konkurse elektroninio konkurso dalyvis turi pranešti elektroninio konkurso komisijai per mokesčių inspekcijos interneto svetainės „e.VMI“ autorizuotų elektroninių paslaugų sritį „Mano VMI“ arba raštu. Elektroninio konkurso komisijos narys, užregistravęs tokį dalyvį, registracijos žurnale turi įrašyti, kad šis elektroninio konkurso dalyvis atsisakė dalyvauti konkurse, nurodyti atsisakymo datą ir pasirašyti.“

2.65. Pakeisti 14015.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14015.1. Mokesčių inspekcijos interneto svetainės „e.VMI“ autorizuotų elektroninių paslaugų srityje „Mano VMI“ skelbiama, už kokią kainą turtas parduotas;“.

2.66. Pakeisti 14016 punktą ir jį išdėstyti taip:

14016. Elektroninį konkursą laimėjęs dalyvis visą pasiūlytą sumą privalo sumokėti per 3 darbo dienas nuo elektroninio konkurso pabaigos į elektroninio konkurso komisijos nurodytą sąskaitą. Už elektroniniame konkurse nupirktą turtą elektroninio konkurso laimėtojas atsiskaito mokėjimo pavedimu arba naudodamasis elektronine bankininkyste. Už elektroniniame konkurse įsigytą turtą atsiskaityti dalimis draudžiama.“

2.67. Pakeisti 14017 punktą ir jį išdėstyti taip:

14017. Elektroninio konkurso laimėtojas, atsisakęs mokėti jo pasiūlytą sumą arba nesumokėjęs šios sumos šių Taisyklių 14016 punkte nurodytu laiku, praranda teisę pirkti turtą. Tokiu atveju laikoma, kad laimi antrasis pagal pasiūlytos kainos dydį elektroninio konkurso dalyvis. Apie tai jam turi būti pranešta elektroninio ryšio priemonėmis per 3 darbo dienas nuo pinigų sumokėjimo termino pabaigos. Minėtas elektroninio konkurso dalyvis jo pasiūlytą pinigų sumą į elektroninio konkurso komisijos nurodytą sąskaitą turi sumokėti per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Jeigu ir šis elektroninio konkurso dalyvis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo nesumoka nurodytos sumos į elektroninio konkurso komisijos nurodytą sąskaitą arba atsisako pasiūlymo pirkti turtą, laimėtoju laikomas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą po minėto dalyvio, ir taip toliau.“

2.68. Pakeisti 14018 punktą ir jį išdėstyti taip:

14018. Elektroninio konkurso laimėtojas privalo elektroninio konkurso komisijai pateikti arba atsiųsti dokumentus, patvirtinančius, kad jo už nupirktą turtą pasiūlyta suma sumokėta. Elektroninio konkurso komisija, gavusi iš elektroninio konkurso laimėtojo informaciją, patvirtinančią, kad suma sumokėta, per 5 darbo dienas nuo minėtos informacijos gavimo surašo mokesčių inspekcijos patvirtintos formos elektroninio konkurso protokolą.“

2.69. Pakeisti 14019 punktą ir jį išdėstyti taip:

14019. Turto įsigijimo elektroniniame konkurse faktui patvirtinti per 3 darbo dienas nuo elektroninio konkurso laimėtojo pasiūlytos sumos gavimo su elektroninio konkurso laimėtoju sudaroma įstatymų reikalaujamos formos pirkimo–pardavimo sutartis.“

2.70. Pakeisti 14027 punktą ir jį išdėstyti taip:

14027. Turto pardavimą elektroninėje parduotuvėje organizuoja ir vykdo mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens įsakymu sudaryta 3 asmenų (pirmininkas ir nariai) pardavimo komisija (toliau – pardavimo komisija).

Esant aplinkybėms, nurodytoms šių Taisyklių 14026 punkte, mokesčių inspekcija per 5 dienas nuo turto perėmimo dokumento surašymo turtą parduoda elektroninėje parduotuvėje. Informacija apie elektroninėje parduotuvėje parduodamą turtą turi būti skelbiama mokesčių inspekcijos interneto puslapyje.

Pardavimo komisijai dirbant turi būti rašomas turto pardavimo elektroninėje parduotuvėje protokolas.“

2.71. Pakeisti 14029 punktą ir jį išdėstyti taip:

14029. Prisijungdami prie mokesčių inspekcijos interneto svetainės „e.VMI“ autorizuotų elektroninių paslaugų srities „Mano VMI“, asmenys, pageidaujantys pirkti turtą elektroninėje parduotuvėje, turi identifikuoti savo tapatybę – nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą, jeigu turtą pirkti ketina juridinis asmuo), gyvenamosios vietos (buveinės, jeigu turtą pirkti ketina juridinis asmuo) adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso (jeigu yra) numerius.“

2.72. Pakeisti 14030 punktą ir jį išdėstyti taip:

14030. Jeigu prie mokesčių inspekcijos interneto svetainės „e.VMI“ autorizuotų elektroninių paslaugų srities „Mano VMI“ jungiasi asmens atstovas, jis privalo identifikuoti savo tapatybę ir pateikti šių Taisyklių 14029 punkte nurodytą informaciją. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą, jeigu atstovaujama juridiniam asmeniui) ir atstovavimo pagrindą.“

2.73. Pakeisti 142 punktą ir jį išdėstyti taip:

142. Mokesčių inspekcija, įtraukusi į apskaitą strategines prekes, per 3 darbo dienas turi informuoti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir kitas valstybės institucijas ir įstaigas, kurių veiklos sričiai priskiriamas šių strateginių prekių ar technologijų panaudojimas, apie perduotas strategines prekes.“

2.74. Pakeisti 145 punktą ir jį išdėstyti taip:

145. Įtrauktas į atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos apskaitą turtas, kuris negali būti panaudotas pagal paskirtį ir yra pripažintas nerealizuotinu (sugedę maisto produktai ar išimtas iš apyvartos turtas, neidentifikuojamos ar eksploatuoti netinkamos transporto priemonės), konfiskuotas turtas, kurio pasibaigęs realizavimo terminas arba jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad konfiskuotas turtas yra sugedęs, neidentifikuojamas, sugadintas arba pripažintas nerealizuotinu (netinkamu naudoti, eksploatuoti) turtu ir dėl to negali būti parduodamas, taip pat jeigu įtraukto į apskaitą turto vertė mažesnė už galimas išlaidas, susijusias su jo realizavimu (ekspertizės, turto vertinimo, saugojimo, transportavimo ir kitos išlaidos), pripažįstamas atliekomis, taip pat turtas, kuris pagal šių Taisyklių 20 punkto nuostatas pripažintas atliekomis ir kurio mokesčių inspekcija neįtraukia į apskaitą, panaudojamas arba šalinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir aplinkos ministro tvirtinamomis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis.“

2.75. Pakeisti 150 punktą ir jį išdėstyti taip:

150. Jeigu turtas dar neparduotas, jis grąžinamas natūra savininko prašymu. Kartu su prašymu turi būti pridėti dokumentai (tinkamai patvirtintos jų kopijos), kuriais remiantis savininkui grąžinamas turtas. Šiuo atveju turtą grąžina mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, Nacionalinė žemės tarnyba arba asmuo, kuriam šis turtas buvo perduotas patikėjimo teise.“

2.76. Pakeisti 151 punktą ir jį išdėstyti taip:

151. Tuo atveju, jeigu turtas jau parduotas, grąžinama ta už parduotą turtą gauta pinigų suma, kurią faktiškai gavo valstybė (atėmus pinigų sumas, išmokėtas asmenims už suteiktas turto saugojimo, realizavimo ir kitas paslaugas, sumokėtą pridėtinės vertės mokestį, taip pat kitas su turtu susijusias išlaidas, kurios buvo patirtos ir apmokėtos).“

2.77. Pakeisti 152 punktą ir jį išdėstyti taip:

152. Turtas arba jį realizavus gauti pinigai grąžinami su valstybei perduoto turto grąžinimo dokumentu per 30 darbo dienų nuo to momento, kai savininkas ar jo atstovas pateikia mokesčių inspekcijai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ar Nacionalinei žemės tarnybai prašymą grąžinti turtą ir dokumentus (tinkamai patvirtintas jų kopijas), kuriais remiantis savininkui grąžinamas turtas.“

2.78. Pakeisti 154 punktą ir jį išdėstyti taip:

154. Lėšos:

154.1. gautos pardavus mokesčių inspekcijos administruojamą turtą, paskirstomos šia tvarka:

154.1.1. mokesčių inspekcijos patirtoms būtinosioms išlaidoms (išlaidoms notarams, turto registravimo išlaidoms ir kitoms išlaidoms, susijusioms su palikimo priėmimu) atlyginti;

154.1.2. antstolių vykdymo išlaidoms, įskaitant Civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotą antstolių atlygį, apskaičiuotoms iki vykdomosios bylos sustabdymo dėl to, kad mirusio skolininko turtą paveldi valstybė, atlyginti;

154.1.3. palikėjo kreditoriams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės;

154.2. gautos pardavus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo administruojamą turtą, paskirstomos šia tvarka:

154.2.1. Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuoto centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygio už jo administruojamo turto administravimą, pardavimą ir (arba) privatizavimą daliai, kurią sudaro centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo patirtos būtinosios išlaidos (išlaidos notarams, turto registravimo išlaidos ir kitos išlaidos, susijusios su palikimo priėmimu), atlyginti;

154.2.2. antstolių vykdymo išlaidoms, įskaitant Civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotą antstolių atlygį, apskaičiuotoms iki vykdomosios bylos sustabdymo dėl to, kad mirusio skolininko turtą paveldi valstybė, atlyginti;

154.2.3. palikėjo kreditoriams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės;

154.2.4. Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotam centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygiui už jo administruojamo turto administravimą, pardavimą ir (arba) privatizavimą, išskyrus šių Taisyklių 154.2.1 papunktyje nurodytą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygio dalį, mokėti;

154.3. gautos pardavus Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių administruojamą turtą, paskirstomos šia tvarka:

154.3.1. Nacionalinės žemės tarnybos patirtoms būtinosioms išlaidoms (išlaidoms notarams, turto registravimo išlaidoms ir kitoms išlaidoms, susijusioms su palikimo priėmimu) atlyginti;

154.3.2. antstolių vykdymo išlaidoms, įskaitant Civilinio proceso kodekso 753 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotą antstolių atlygį, apskaičiuotoms iki vykdomosios bylos sustabdymo dėl to, kad mirusio skolininko turtą paveldi valstybė, atlyginti;

154.3.3. palikėjo kreditoriams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės;

154.4. likusios įvykdžius šių Taisyklių 154.1–154.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus, pervedamos į valstybės biudžetą.“

2.79. Papildyti 1541 punktu:

1541. Kai žemės sklypas (jo dalis) įstatymų nustatyta tvarka neparduodamas, atsiskaitymas su palikėjo kreditoriais vykdomas iš bendrųjų Žemės ūkio ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės.“

2.80. Pakeisti 155 punktą ir jį išdėstyti taip:

155. Jeigu valstybei perduotinas turtas yra pinigai, kurie gali būti keičiami į eurus, jie pervedami į mokesčių inspekcijos vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų. Jeigu valstybei perduotinas turtas yra pinigai, kurie negali būti keičiami į eurus, jie įtraukiami į mokesčių inspekcijos apskaitą.“

2.81. Pakeisti 157 punktą ir jį išdėstyti taip:

157. Administruojant Sąjungos prekių muitinio statuso neturinčias prekes, mokesčių inspekcijai pagal šias Taisykles priskirtas funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos muitinė. Tokiais atvejais šios Taisyklės taikomos tiek, kiek Sąjungos muitų teisės aktai ir jų įgyvendinamieji Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. Atsižvelgdamas į šiuos teisės aktus, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prireikus patvirtina tvarkos, nustatančios Sąjungos prekių muitinio statuso neturinčių prekių administravimo ypatumus, aprašą. Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso, realizavimo tvarką nustato Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius.“

2.82. Pripažinti netekusiu galios 161 punktą.

3. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos pradėtos vykdyti bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, traukimo į apskaitą, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis procedūros baigiamos vykdyti pagal Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių nuostatas, galiojusias iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

4. Šio nutarimo 1 punktas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka