LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-273 „dėl GEOTERMINIŲ GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. liepos 7 d. Nr. D1-407

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GEOTERMINės energijos GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, konservavimo IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 10 punktu:

1. T v i r t i n u Geoterminės energijos gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos registruoja iki 2015 m. balandžio 10 d. įrengtas geoterminių gręžinių sistemas.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-273

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-407

redakcija)

 

 

GEOTERMINĖS ENERGIJOS GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, KONSERVAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geoterminės energijos gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) nustatoma šių gręžinių projektavimo, įrengimo, ir likvidavimo tvarka.

2. Aprašo reikalavimai taikomi visiems geoterminės energijos gręžiniams (toliau – geoterminis gręžinys), neatsižvelgiant į įrengtąją galią.

3. Geoterminius gręžinius įrengti, konservuoti ir likviduoti, rengti geoterminių gręžinių sistemų (toliau – geoterminė sistema) projektus ir likvidavimo projektus turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys leidimą tirti žemės gelmes, kuris suteikia teisę vykdyti geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą.

4. Kai geoterminei energijai išgauti naudojami gėlo požeminio vandens ištekliai, vadovaujamasi Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinko ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas).

5. Geoterminius gręžinius draudžiama įrengti teritorijose, kuriose pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą draudžiama ūkinė veikla ir (ar) kita veikla, susijusi su geoterminių gręžinių įrengimu. Kai geoterminį gręžinį planuojama įrengti teritorijoje, kurioje pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą šiai veiklai būtina gauti pritarimą, turi būti gautas raštiškas pritarimas iš Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų institucijų ar asmenų.

6. Geoterminius gręžinius įsirengę juridiniai ir fiziniai asmenys, šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, privalo juos tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti, užtikrinti žemės gelmių išteklių apsaugą nuo užteršimo ir neigiamo poveikio.

7. Apraše vartojamos sąvokos:

7.1. geoterminė sistema – sistema, kurią sudaro tam tikroje teritorijoje įrengti vienas ar keli  geoterminiai gręžiniai ir kuri vykstant natūraliems šilumos mainams perteikia geoterminę energiją šilumos siurbliui ar jų sistemai ir užtikrina pastato (-ų) aprūpinimą reikalingos galios šilumine energija;

7.2. geoterminis gręžinys – išgręžta gręžskylė ir joje sumontuotas gręžskylės užpildu apipiltas šilumokaitis;

7.3. geoterminio gręžinio šilumokaitis – geoterminiame gręžinyje įrengtas vamzdynas (bendraašis, U formos, dvigubos U formos ar kt. formos), kuriuo išgaunama geoterminė energija;

7.4. geoterminio gręžinio gręžskylės užpildas – įvertinus konkrečios vietovės geologines sąlygas, geoterminio gręžinio gręžskylės dalims užpilti parinktas medžiagų mišinys, naudojamas atskirų vandeningų sluoksnių tarpusavio izoliacijai ir geriems šilumos mainams tarp geologinės aplinkos ir geoterminio gręžinio šilumnešio užtikrinti. Geoterminio gręžinio gręžskylės užpildo filtracijos koeficientas turi būti vienodas arba mažesnis už geologinės aplinkos uolienų filtracijos koeficientą;

7.5. geoterminio gręžinio šilumnešis – geoterminei energijai pernešti skirtas žemesnėje temperatūroje užšąlantis skystis, kuriuo užpildomas geoterminio gręžinio šilumokaitis;

7.6. geoterminio gręžinio likvidavimas – šilumokaityje esančio šilumnešio pašalinimas ir šilumokaičio užpildymas gręžskylės užpildu (bentonitu, moliu);

7.7. geoterminio gręžinio kirtavietė – geoterminio gręžinio dugną ribojantis uolienos paviršius;

7.8. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Žemės gelmių ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymuose ir Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos apraše.

 

II SKYRIUS

GEOTERMINĖS SISTEMOS PROJEKTAS IR JO DERINIMAS

 

8. Geoterminės sistemos projektas (toliau – Projektas) rengiamas visiems geoterminiams gręžiniams, neatsižvelgiant į geoterminės sistemos planuojamą įrengti galią. Projektas rengiamas pagal pastato šildymo sistemų projektuotojo parengtą projektavimo užduotį.

9. Projektą sudaro:

9.1 aiškinamasis raštas su Projekto pavadinimu, adresu, sklypo kadastro numeriu, projektuojama geoterminės sistemos nominalia galia (kW), planuojamu šildyti / šaldyti plotu, Projektą rengusio fizinio asmens vardu, pavarde ar juridinio asmens pavadinimu ir teisine forma,  juridinių ar fizinių asmenų grupės pavadinimu (kai Projektą rengia juridinis asmuo ar juridinių asmenų grupė, nurodomas ir fizinio asmens, rengusio Projektą, vardas, pavardė);

9.2. geoterminio gręžinio konstrukcijos brėžinys su geologiniu pjūviu ir aprašas, kuriame apskaičiuojamas reikiamas geoterminio gręžinio šilumokaičio (toliau – šilumokaitis) bendrasis ilgis. Jeigu geoterminį gręžinį numatoma įrengti Lietuvos teritorijos požeminio vandens proveržio rizikos zonų ribose, nustatytose Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 1-6 „Dėl Lietuvos teritorijos požeminio vandens proveržio rizikos zonų ribų nustatymo“, jo konstrukcijoje turi būti numatytas geoterminio gręžinio gręžskylės sienelių tvirtinimas apsauginiais vamzdžiais;

9.3. geoterminių gręžinių išdėstymo sklype brėžinys, suderintas su žemės sklypo savininku, kai geoterminį gręžinį numatoma įrengti privačioje žemėje, savivaldybės žemės valdytoju, kai geoterminį gręžinį numatoma įrengti savivaldybės žemėje, arba valstybinės žemės patikėtiniu, kai geoterminį gręžinį numatoma įrengti valstybinėje žemėje;

9.4. techninės specifikacijos – reikalavimai gręžinių įrengimo darbams;

9.5. naudojamų medžiagų aprašas;

9.6. aplinkos apsaugos užtikrinimo priemonių aprašymas;

9.7. nurodymai dėl hidraulinės šilumokaičių ir jungiamųjų vamzdynų patikros, eksploatacijos ir priežiūros;

9.8. geoterminio gręžinio šilumnešio saugos duomenų lapas;

9.9. raštiško pritarimo kopija, kai pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą šiai veiklai būtina gauti pritarimą.

10. Prieš projektuojant didesnę kaip 50 kW nominalios galios geoterminę sistemą, nors viename gręžinyje privalo būti:

10.1. tiesioginiais žemės gelmių geologiniais tyrimais nustatytas uolienų šiluminis laidumas. Uolienų šiluminiam laidumui nustatyti rekomenduojama atlikti geoterminius tyrimus, nurodytus LST EN ISO 17628:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Geoterminiai bandymai. Grunto ir uolienų šiluminio savitojo laidžio nustatymas geoterminiu zondu“;

10.2 atlikti geofiziniai tyrimai žemės sklypo geologinei sąrangai nustatyti ir vandeningiems sluoksniams išskirti, nustatant:

10.2.1. gamtinę gama spinduliuotę;

10.2.2. tariamąją varžą potencialo ar gradiento zondu.

11. Uolienų šiluminio laidumo tyrimams ir geofiziniams tyrimams atlikti naudojama matavimo įranga ir prietaisai privalo turėti metrologinį patvirtinimą ar sertifikatus. Geofizinių tyrimų rezultatai gręžinyje (diagramos) pateikiami skaitmeniniais formatais: *.las, *.txt arba *.dat, skaitmeninėje laikmenoje ir *.pdf formatu sukoreliuotais su geologiniu pjūviu.

12. Prieš projektuojant didesnės kaip 150 kW nominalios galios geoterminę sistemą, tiriamųjų gręžinių skaičius parenkamas santykiu 1:150 kW, t. y. vienas gręžinys 50–150 kW galios sistemai, du gręžiniai 150–300 kW galios sistemai ir t. t. Visuose tiriamuosiuose gręžiniuose turi būti atliekami tyrimai, nurodyti Aprašo 10.2 papunktyje.

13. Projektą pasirašo jį parengęs asmuo. Kai Projektą rengia juridinis asmuo ar juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, Projektą pasirašo juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

14. Projekto derinimas:

14.1. kai geoterminė sistema suprojektuota statinio projekte, kuriam Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.05.01:2017), nustatytais atvejais būtinas statybą leidžiantis dokumentas, kuris turi būti išduotas Statybos įstatyme ir STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka, išduotas statybą leidžiantis dokumentas prilyginamas Projekto suderinimui;

14.2. kai projektuojama didesnės kaip 50 kW nominalios galios geoterminė sistema arba geoterminius gręžinius planuojama įrengti požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, Projektą reikia suderinti su LGT, kuri Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais Projektą suderina raštu arba nederina, pateikdama motyvuotą atsakymą;

14.3. kai geoterminį gręžinį ar geoterminę sistemą planuojama įrengti teritorijoje, kurioje pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą šiai veiklai būtina gauti pritarimą, Projektą reikia suderinti su Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytomis institucijomis ar asmenimis.

15. Aprašo 13 punkte numatyta tvarka pasirašytas arba Aprašo 14 punkte numatyta tvarka suderintas Projektas suteikia teisę įrengti geoterminius gręžinius.

16. Viena pasirašyto ar suderinto Projekto kopija pateikiama geoterminės sistemos savininkui. Projektą parengę juridiniai ar fiziniai asmenys, šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, Projektą privalo saugoti 5 metus nuo jo pasirašymo.

 

III SKYRIUS

TECHNINIAI ir APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

 

17. Gręžskylė su joje sumontuotu šilumokaičiu turi būti užpildyta vandeniui mažai laidžiu skiediniu (geoterminio gręžinio gręžskylės užpildu), kuris turi užtikrinti atskirų vandeningų sluoksnių izoliavimą ir apsaugą nuo požeminio vandens pertekėjimo iš vieno vandeningo sluoksnio į kitą, gerus šiluminės energijos mainus tarp žemės gelmių ir geoterminio gręžinio šilumokaičiu cirkuliuojančio geoterminio gręžinio šilumnešio. Užpildant gręžskylę geoterminio gręžinio gręžskylės užpildu, rekomenduojama vadovautis standartu LST EN ISO 17628:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Geoterminiai bandymai. Grunto ir uolienų šiluminio savitojo laidžio nustatymas geoterminiu zondu“.

18. Geoterminio gręžinio šilumnešis turi būti neklasifikuojamas kaip pavojingas vandens aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), turi būti greitai suyrantis aplinkoje ir, patekęs tiesiai į požeminius vandeninguosius sluoksnius, neturi daryti neigiamo poveikio požeminio vandens kokybei, aplinkai ir žmogaus sveikatai. Galima naudoti vandens ir etanolio, vandens ir propilenglikolio ar kitus mišinius, kurių sudėtyje esančios cheminės medžiagos greitai suyra aplinkoje ir klasifikuojamos kaip nepavojingos vandens aplinkai ir žmonių sveikatai, atsižvelgiant į specifines koncentracijas, jei jos nustatytos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

19. Projektuojant ir įrengiant geoterminius gręžinius, turi būti išlaikomi šie minimalūs atstumai:

19.1. žiotys ir kirtavietė nuo gretimo žemės sklypo ar valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ribos – 3 m;

19.2. žiotys nuo esamo ar projektuojamo pastato pamato – 1,5 m;

19.3. žiotys ir kirtavietė nuo požeminio vandens gręžinio – 5 m;

19.4. tarp geoterminių gręžinių žiočių ir kirtaviečių:

19.4.1. 6 m, jei geoterminio gręžinio gylis – iki 100 m;

19.4.2. kai atskirų geoterminių gręžinių gylis 100 m ir daugiau, minimalus atstumas tarp gręžinių turi būti ne mažesnis, kaip 6 proc. geoterminio gręžinio gylio.

20. Projektuojant geoterminę sistemą pastatų viduje, turi būti numatyta galimybė atlikti jos remonto, konservavimo ir likvidavimo darbus.

 

IV SKYRIUS

GEOTERMINIŲ GRĘŽINIŲ KONSERVAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

21. Nenaudojamus geoterminius gręžinius, kuriuos planuojama naudoti ateityje, būtina konservuoti per 3 mėnesius nustojus juos naudoti.

22. Geoterminis gręžinys konservuojamas iš jo išsiurbiant geoterminio gręžinio šilumnešį ir hermetiškai uždarant gręžinio žiotis.

23. Likviduoti būtina:

23.1. per 1 mėnesį, nustačius, kad geoterminiai gręžiniai nesandarūs ir jų neįmanoma užsandarinti;

23.2. per 1 mėnesį visų tipų žvalgybos geoterminius gręžinius baigus tyrimus juose, jei neįmanoma ar netikslinga juos naudoti geoterminės energijos gavybai;

23.3. per 3 mėnesius nuo įrengimo pradžios dėl techninių, geologinių ar kitų priežasčių nebaigtus įrengti geoterminius gręžinius;

23.4. per 6 mėnesius nustojus naudoti geoterminį gręžinį, kai planuojama jo nenaudoti.

24. Geoterminio gręžinio arba geoterminės sistemos likvidavimas vykdomas pagal likvidavimo projektą, kuriame turi būti:

24.1. geoterminės sistemos numeris Žemės gelmių registre;

24.2. schema, kurioje nurodyti likviduotini gręžiniai geoterminėje sistemoje;

24.3. likvidavimo technologinių sprendinių aprašas;

24.4. geologinis pjūvis ir geoterminio gręžinio konstrukcija. Jeigu realaus geologinio pjūvio nėra, jį galima sudaryti pagal atitinkamo regiono geologinį pjūvį;

24.5. žemės sklypo savininko, kai geoterminį gręžinį numatoma likviduoti privačioje žemėje, savivaldybės žemės valdytojo, kai geoterminį gręžinį numatoma likviduoti savivaldybės žemėje, arba valstybinės žemės patikėtinio, kai geoterminį gręžinį numatoma likviduoti valstybinėje žemėje, rašytinis pritarimas likvidavimui.

25. Likvidavimo projektas raštu teikiamas derinti LGT, kuri per 10 darbo dienų projektą suderina raštu arba nederina, pateikdama motyvuotą atsakymą. Suderintas likvidavimo projektas suteikia teisę likviduoti geoterminį gręžinį.

26. Fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartis, užkonservavę ar likvidavę geoterminį gręžinį, konservavimo aktą ar likvidavimo aktą Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų LGT direktoriaus, nustatyta tvarka pateikia LGT, vieną egzempliorių – geoterminio gręžinio savininkui.

 

____________