LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 20 d. Nr. XIII-455

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

20. Mokslo ir studijų institucija privalo pateikti kontrolieriui informaciją, kokių veiksmų bus imamasi, atsižvelgiant į kontrolieriaus sprendimą. Informacija kontrolieriui pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į kontrolieriaus sprendimą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė