LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2547 „DĖL PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 31 d. Nr. V-675

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2547 „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 1.1 papunktį.

1.2. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. Organizuojant ugdymo procesą turi būti laikomasi grupių, klasių, srautų atskyrimo principo: ribojamas skirtingose grupėse, klasėse, srautuose esančių mokinių kontaktas.“

1.3. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. Asmenys, dalyvaujantys mokymo veiklose, neturėtų turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas, ar kitais pašaliniais asmenimis. Jei ugdymo veiklose dalyvauja įprastai jose nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad tarp veikloje dalyvaujančių asmenų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.“

1.4. Pakeičiu 1.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5.2. apie rekomendaciją uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės);“.

1.5. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Rekomenduoti asmenims mokymo veiklų vykdymo vietose uždarose patalpose dėvėti kaukes.

2. N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1.1, 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2022 m. balandžio 4 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą,

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                  Monika Navickienė