LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 10, 25, 27
IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-107 1 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. spalio 19 d. Nr. XIII-695

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) nustato privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarką;“.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Lietuvos Respublikoje neregistruojamos motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos, kurios dėl gedimo ar susidėvėjimo baigtos eksploatuoti užsienyje, kai kompetentingos institucijos paima jų registravimo dokumentus ar juose uždeda atitinkamą žymą arba Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojas tai nustato tarptautinėse transporto priemonių duomenų bazėse ar kitais būdais, taip pat motorinės transporto priemonės, pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turinčios vairą dešinėje pusėje, ir (ar) priekabos, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, išskyrus šio įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė